ประวัติและตราสัญลักษณ์
ข้อมูลทั่วไป
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์-ยุทธศาสตร์
นโยบายของผู้บริหาร
อัตรากำลัง
แผนการจัดการความรู้
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน
ผู้นำชุมชนตำบลทุ่งฝาย
โครงสร้างการบริหารงาน
ผู้บริหาร อบต.
สภา อบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยตรวจสอบภายใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ อบต.
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ข้อบัญญัติทั่วไป
รายงานผลการปฏิบัติงาน
รายงานผลการดำเนินงานช่วง 6 เดือนแรก
รายงานผลการดำเนินงาน 12 เดือน
งานกิจการสภา
ประกาศลดขั้นตอน
รายงานการเงิน
รายงานการเงินรวม
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
งบแสดงฐานะการเงิน
แผนการใช้จ่ายเงินรวมรายไตรมาส
การจัดเก็บและหารายได้
แผนการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานรายรับ-รายจ่าย
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างการจัดหาพัสดุประจำปี
รายงานตรวจสอบภายใน
รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
รายงานการวิเคราะห์งบการเงินประจำปี
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม/คำร้อง/เอกสาร
กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลทุ่งฝาย
รายงานการวิจัยการประเมินความพึงพอใจของประชาชน
กฏหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อาเซียน ASEAN
 
ขณะนี้ 16 คน
สถิติวันนี้ 81 คน
สถิติเดือนนี้ 5346 คน
สถิติปีนี้ 50656 คน
สถิติทั้งหมด 515922 คน
ตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน 2555
 
   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย ขอเชิญชาวตำบลทุ่งฝายร่วมรณรงค์การคัดแยกขยะมูลฝอย และลดการใช้โฟม...
 
 
 
 

ประกาศรายชื่อผู้มาซื้อเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการก่อสร้างซ่อมแซมตลิ่งพังห้วยแม่ทรายคำ บ้านนาป้อเหนือ หมู่ที่ 7 [13 ก.ค. 2563] อ่านรายละเอียดข่าว
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมตลิ่งพังห้วยแม่ทรายคำ หมู่ที่ 7 ต้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [30 มิ.ย. 2563] อ่านรายละเอียดข่าว
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บ้านต้นยาง หมู่ที่ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [30 มิ.ย. 2563] อ่านรายละเอียดข่าว
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ บ้านกลาง หมู่ที่ 6 [25 มิ.ย. 2563] อ่านรายละเอียดข่าว
ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคางานก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลทุ่งฝาย [24 มิ.ย. 2563] อ่านรายละเอียดข่าว
ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคางานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ ณ บ้านกลาง หมู่ที่ ๖ ตำบลทุ่งฝาย [19 มิ.ย. 2563] อ่านรายละเอียดข่าว
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล. บ้านแม่ทะ หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [09 มิ.ย. 2563] อ่านรายละเอียดข่าว
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 9 ตำบลทุ่งฝาย [28 พ.ค. 2563] อ่านรายละเอียดข่าว
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างลาน คสล. เอนกประสงค์ หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งฝาย [27 พ.ค. 2563] อ่านรายละเอียดข่าว
ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างลาน คสล. อเนกประสงค์ ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 690 ตารางเมตร (โรงเรียนบ้านแม่ทะเดิม) ณ บ้านแม่ทะ หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งฝาย [20 พ.ค. 2563] อ่านรายละเอียดข่าว
ประกาศรายชื่อผู้มายื่นเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการวางท่อระบายน้ำ บ้านท่าโทกมงคลชัย หมู่ที่ 9 ตำบลทุ่งฝาย [14 พ.ค. 2563] อ่านรายละเอียดข่าว
ประกาศรายชื่อผู้มาซื้อเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการวางท่อระบายน้ำ บ้านท่าโทกมงคลชัย หมู่ที่ 9 ตำบลทุ่งฝาย [14 พ.ค. 2563] อ่านรายละเอียดข่าว
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. บ้านท่าโทกมงคลชัย หมู่ที่ ๙ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [01 พ.ค. 2563] อ่านรายละเอียดข่าว
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างระบบระบายน้ำ บ้านท่าส้มป่อย หมู่ที่ 1 [01 พ.ค. 2563] อ่านรายละเอียดข่าว
ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคางานก่อสร้าง โครงการระบบระบายน้ำ บ้านท่าส้มป่อย หมู่ที่ 1 (บ้านนายมิตร ไปสุดทาง) [23 เม.ย. 2563] อ่านรายละเอียดข่าว
ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคางานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่ทะ หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งฝาย [23 เม.ย. 2563] อ่านรายละเอียดข่าว
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงรางส่งน้ำเพื่อการเกษตร บ้านแม่ทะ หมู่ที่ ๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [21 เม.ย. 2563] อ่านรายละเอียดข่าว
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมตลิ่งลำห้วยแม่ทะ บ้านแม่ทะ หมู่ที่ ๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [21 เม.ย. 2563] อ่านรายละเอียดข่าว
ประกาศรายชื่อผู้มายื่นเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการซ่อมแซมตลิ่งลำห้วยแม่ทะ บ้านแม่ทะ หมู่ที่ ๕ [15 เม.ย. 2563] อ่านรายละเอียดข่าว
ประกาศรายชื่อผู้มายื่นซองเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ปรับปรุงรางส่งน้ำเพื่อการเกษตร บ้านแม่ทะ หมู่ที่ ๕ [15 เม.ย. 2563] อ่านรายละเอียดข่าว
 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 [9] 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  


 
 
 
     
 

Copyright © 2012-2023 โดย องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย - www.thungfai.go.th
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย ถ.ลำปาง-แจ้ห่ม อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52000 โทรศัพท์. 054-358693 โทรสาร 054-358693 ต่อ 21