ประวัติและตราสัญลักษณ์
ข้อมูลทั่วไป
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์-ยุทธศาสตร์
นโยบายของผู้บริหาร
อัตรากำลัง
แผนการจัดการความรู้
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน
ผู้นำชุมชนตำบลทุ่งฝาย
โครงสร้างการบริหารงาน
ผู้บริหาร อบต.
สภา อบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยตรวจสอบภายใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ อบต.
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ข้อบัญญัติทั่วไป
รายงานผลการปฏิบัติงาน
รายงานผลการดำเนินงานช่วง 6 เดือนแรก
รายงานผลการดำเนินงาน 12 เดือน
งานกิจการสภา
ประกาศลดขั้นตอน
รายงานการเงิน
รายงานการเงินรวม
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
งบแสดงฐานะการเงิน
แผนการใช้จ่ายเงินรวมรายไตรมาส
การจัดเก็บและหารายได้
แผนการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานรายรับ-รายจ่าย
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างการจัดหาพัสดุประจำปี
รายงานตรวจสอบภายใน
รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
รายงานการวิเคราะห์งบการเงินประจำปี
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม/คำร้อง/เอกสาร
กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลทุ่งฝาย
รายงานการวิจัยการประเมินความพึงพอใจของประชาชน
กฏหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อาเซียน ASEAN
 
ขณะนี้ 16 คน
สถิติวันนี้ 87 คน
สถิติเดือนนี้ 5352 คน
สถิติปีนี้ 50662 คน
สถิติทั้งหมด 515928 คน
ตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน 2555
 
   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย ขอเชิญชาวตำบลทุ่งฝายร่วมรณรงค์การคัดแยกขยะมูลฝอย และลดการใช้โฟม...
 
 
 
 

สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ (เสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัสท์ ม.3, ก่อสร้างถนน คสล. ม.7 และ เสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัลท์ ม.8) ระหว่างวันที่ 3 - 17 กรกฎาคม 2557 [02 ก.ค. 2557] อ่านรายละเอียดข่าว
สอบราคาจ้างเหมา จำนวน 5 โครงการ ตั้งแต่วันที่ 12 พฤษภาคม - 26 พฤษภาคม 2557 [08 พ.ค. 2557] อ่านรายละเอียดข่าว
สอบราคาจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตพื้นที่ตำบลทุ่งฝาย จำนวน 4 ศูนย์ [22 เม.ย. 2557] อ่านรายละเอียดข่าว
ประมูลราคาจัดซื้อรถยนต์บรรทุกเทท้ายติดตั้งเครนไฮดรอลิกพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ชนิด 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล 4 สูบ 4 จังหวะ มีกำลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า 150 แรงม้า โดยวิธีประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ [06 ม.ค. 2557] อ่านรายละเอียดข่าว
สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (ถังกรองน้ำ) ตั้งแต่วันที่ 11 ธันวาคม 2556 ถึงวันที่ 25 ธันวาคม 2556 [11 ธ.ค. 2556] อ่านรายละเอียดข่าว
สอบราคาจ้างเหมาเอกชนกำจัดขยะมูลฝอยโดยวิธีฝังกลบ ตั้งแต่วันที่ 12 ธันวาคม 2556 ถึงวันที่ 25 ธันวาคม 2556 [11 ธ.ค. 2556] อ่านรายละเอียดข่าว
สอบราคาจ้างเหมา จำนวน 4 โครงการ ตั้งแต่วันที่ 7 - 20 พฤศจิกายน 2556 [06 พ.ย. 2556] อ่านรายละเอียดข่าว
สอบราคาจ้างเหมา จำนวน 5 โครงการ ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม - 30 ตุลาคม 2556 [16 ต.ค. 2556] อ่านรายละเอียดข่าว
สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ ราคากลาง 131,500.- บาท ตั้งแต่วันที่ 24 กันยายน 2556 ถึงวันที่ 7 ตุลาคม 2556 [24 ก.ย. 2556] อ่านรายละเอียดข่าว
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านแพะหนองแดง หมู่ที่ 3 ถึงบ้านกลาง หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งฝาย ตั้งแต่วันที่ 3 กันยายน - 16 กันยายน 2556 [02 ก.ย. 2556] อ่านรายละเอียดข่าว
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 5 โครงการ ตั้งแต่วันที่ 27 สิงหาคม - 9 กันยายน 2556 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. [26 ส.ค. 2556] อ่านรายละเอียดข่าว
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ (ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 4 , โครงการเสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัลต์ หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 8) ตั้งแต่วันที่ 18 - 31 กรฎาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. [17 ก.ค. 2556] อ่านรายละเอียดข่าว
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ (ก่อสร้างพนังป้องกันตลิ่งพัง หมู่ที่ 6 และ หมู่ที่ 7) ตั้งแต่วันที่ 18 - 31 กรฎาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. [17 ก.ค. 2556] อ่านรายละเอียดข่าว
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ (ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 3, ก่อสร้างพนังป้องกันตลิ่งพัง หมู่ที่ 6 และ หมู่ที่ 7) ตั้งแต่วันที่ 7 - 20 มิถุนายน 2556 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. [06 มิ.ย. 2556] อ่านรายละเอียดข่าว
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง โครงการปรับปรุงอาคารโรงเรียนบ้านแพะหนองแดงเดิม เพื่อใช้เป็น ศพด.ประจำตำบลทุ่งฝาย หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งฝาย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ตั้งแต่วันที่ 1 - 16 พฤษภาคม 2556 [30 เม.ย. 2556] อ่านรายละเอียดข่าว
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง โครงการปรับปรุงอาคารโรงเรียนบ้านแพะหนองแดง และสอบราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 9 ตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม - 17 เมษายน 2556 [28 มี.ค. 2556] อ่านรายละเอียดข่าว
สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 4 ศูนย์ (เครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดตั้งโต๊ะ) [11 มี.ค. 2556] อ่านรายละเอียดข่าว
สอบราคาจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและครุภัณฑ์การศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 4 ศูนย์ [28 ก.พ. 2556] อ่านรายละเอียดข่าว
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการดาดคอนกรีตลำเหมือง หมู่ที่ 1 บ้านท่าส้มป่อย [28 ก.พ. 2556] อ่านรายละเอียดข่าว
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง โครงการดาดคอนกรีตลำเหมือง หมู่ที่ 1 บ้านท่าส้มป่อย และโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านท่าโทก [30 ม.ค. 2556] อ่านรายละเอียดข่าว
 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 [20]  


 
 
 
     
 

Copyright © 2012-2023 โดย องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย - www.thungfai.go.th
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย ถ.ลำปาง-แจ้ห่ม อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52000 โทรศัพท์. 054-358693 โทรสาร 054-358693 ต่อ 21