ประวัติและตราสัญลักษณ์
ข้อมูลทั่วไป
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์-ยุทธศาสตร์
นโยบายของผู้บริหาร
อัตรากำลัง
แผนการจัดการความรู้
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน
ผู้นำชุมชนตำบลทุ่งฝาย
โครงสร้างการบริหารงาน
ผู้บริหาร อบต.
สภา อบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยตรวจสอบภายใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ อบต.
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ข้อบัญญัติทั่วไป
รายงานผลการปฏิบัติงาน
รายงานผลการดำเนินงานช่วง 6 เดือนแรก
รายงานผลการดำเนินงาน 12 เดือน
งานกิจการสภา
ประกาศลดขั้นตอน
รายงานการเงิน
รายงานการเงินรวม
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
งบแสดงฐานะการเงิน
แผนการใช้จ่ายเงินรวมรายไตรมาส
การจัดเก็บและหารายได้
แผนการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานรายรับ-รายจ่าย
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างการจัดหาพัสดุประจำปี
รายงานตรวจสอบภายใน
รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
รายงานการวิเคราะห์งบการเงินประจำปี
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม/คำร้อง/เอกสาร
กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลทุ่งฝาย
รายงานการวิจัยการประเมินความพึงพอใจของประชาชน
กฏหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อาเซียน ASEAN
 
ขณะนี้ 14 คน
สถิติวันนี้ 26 คน
สถิติเดือนนี้ 5291 คน
สถิติปีนี้ 50601 คน
สถิติทั้งหมด 515867 คน
ตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน 2555
 
   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย ขอเชิญชาวตำบลทุ่งฝายร่วมรณรงค์การคัดแยกขยะมูลฝอย และลดการใช้โฟม...
 
 
 
 

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อเมนประปาหมู่บ้าน บ้านท่าโทก หมู่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ [22 พ.ค. 2566] อ่านรายละเอียดข่าว
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างหอถังสูงจ่ายน้ำประปา บ้านแพะหนองแดง ม.3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [12 พ.ค. 2566] อ่านรายละเอียดข่าว
ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างหอถังสูงจ่ายน้ำประปา บ้านแพะหนองแดง หมู่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [08 พ.ค. 2566] อ่านรายละเอียดข่าว
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างหอถังสูงจ่ายน้ำประปา บ้านแพะหนองแดง หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [02 พ.ค. 2566] อ่านรายละเอียดข่าว
ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลางงานก่อสร้าง โครงการต่อเติมอาคารเอนกประสงค์ บ้านต้นยาง หมู่ที่่ 8 [25 เม.ย. 2566] อ่านรายละเอียดข่าว
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ บ้านท่าโทกมงคลชัย ม.9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [12 เม.ย. 2566] อ่านรายละเอียดข่าว
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการถนนลาดยางแอสฟัลท์ บ้านปงชัยนาป้อ ม.10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [05 เม.ย. 2566] อ่านรายละเอียดข่าว
ประกาศรายชื่อผู้มาซื้อเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ บ้านท่าโทกมงคลชัย หมู่ 9 [30 มี.ค. 2566] อ่านรายละเอียดข่าว
ประกาศรายชื่อผู้มายื่นเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำ บ้านท่าโทกมงคลชัย หมู่ 9 [30 มี.ค. 2566] อ่านรายละเอียดข่าว
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ บ้านท่าโทกมงคลชัย ม.9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [21 มี.ค. 2566] อ่านรายละเอียดข่าว
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บ้านทุ่งฝาย ม.2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [20 มี.ค. 2566] อ่านรายละเอียดข่าว
ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลางงานก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โครงการถนนหินคลุกบดอัดแน่น บ้านกลาง หมู่ 6 [17 มี.ค. 2566] อ่านรายละเอียดข่าว
ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลางงานก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักพร้อมถมลูกรังหลังท่อ บ้านนาป้อเหนือ ม.7 [15 มี.ค. 2566] อ่านรายละเอียดข่าว
ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลางงานก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. ซอย 3/2 บ้านท่าโทก ม.4 [15 มี.ค. 2566] อ่านรายละเอียดข่าว
ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลางงานก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โครงการซ่อมแซมปรับปรุงลานจอดรถหน้า อบต.ทุ่งฝาย [15 มี.ค. 2566] อ่านรายละเอียดข่าว
ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลางงานก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โครงการซ่อมแซมท่อระบายนำ้ คสล. พร้อมเรียงกล่องเกเบี้ยน บ้านท่าโทก ม.4 (ซอยเก๊าจาว) [15 มี.ค. 2566] อ่านรายละเอียดข่าว
ประกาศผู้มาซื้อเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บ้านทุ่งฝาย ม.2 ต.ทุ่งฝาย อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง [08 มี.ค. 2566] อ่านรายละเอียดข่าว
ประกาศรายชื่อผู้มายื่นเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บ้านทุ่งฝาย ม.2 ต.ทุ่งฝาย อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง [08 มี.ค. 2566] อ่านรายละเอียดข่าว
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บ้านทุ่งฝาย ม.2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [23 ก.พ. 2566] อ่านรายละเอียดข่าว
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น - สายเลียบคลองชลประทาน หมู่ 1 บ้านท่าส้มป่อย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [10 ก.พ. 2566] อ่านรายละเอียดข่าว
 
     
หน้า   1 [2] 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  


 
 
 
     
 

Copyright © 2012-2023 โดย องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย - www.thungfai.go.th
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย ถ.ลำปาง-แจ้ห่ม อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52000 โทรศัพท์. 054-358693 โทรสาร 054-358693 ต่อ 21