ประวัติและตราสัญลักษณ์
ข้อมูลทั่วไป
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์-ยุทธศาสตร์
นโยบายของผู้บริหาร
อัตรากำลัง
แผนการจัดการความรู้
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน
ผู้นำชุมชนตำบลทุ่งฝาย
โครงสร้างการบริหารงาน
ผู้บริหาร อบต.
สภา อบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยตรวจสอบภายใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ อบต.
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ข้อบัญญัติทั่วไป
รายงานผลการปฏิบัติงาน
รายงานผลการดำเนินงานช่วง 6 เดือนแรก
รายงานผลการดำเนินงาน 12 เดือน
งานกิจการสภา
ประกาศลดขั้นตอน
รายงานการเงิน
รายงานการเงินรวม
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
งบแสดงฐานะการเงิน
แผนการใช้จ่ายเงินรวมรายไตรมาส
การจัดเก็บและหารายได้
แผนการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานรายรับ-รายจ่าย
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างการจัดหาพัสดุประจำปี
รายงานตรวจสอบภายใน
รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
รายงานการวิเคราะห์งบการเงินประจำปี
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม/คำร้อง/เอกสาร
กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลทุ่งฝาย
รายงานการวิจัยการประเมินความพึงพอใจของประชาชน
กฏหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อาเซียน ASEAN
คู่มือการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 
ขณะนี้ 3 คน
สถิติวันนี้ 204 คน
สถิติเดือนนี้ 9088 คน
สถิติปีนี้ 49330 คน
สถิติทั้งหมด 597543 คน
ตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน 2555
 
   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย ขอเชิญชาวตำบลทุ่งฝายร่วมรณรงค์การคัดแยกขยะมูลฝอย และลดการใช้โฟม...
 
 
 
 

 
กิจกรรมธนาคารขยะ ในห้วงเดือน มีนาคม 2567
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย ได้ดำเนินงานกิจกรรม   “MOI Waste Bank Week  มหาดไทยปักธงประกาศความสำเร็จ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ธนาคารขยะ” และกิจกรรมรณรงค์การคัดแยกขยะ ... [27 มี.ค. 2567]
 
ประชุมพนักงานประจำเดือน มีนาคม 2567
  เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุม อบต.ทุ่งฟาย อำเภอเมืองลำปาง จังทวัดลำปาง นายธงชัย ภูษาคำ นายก อบต.ทุ่งฟาย ได้จัดประชุมพนักงานส่วนตำบลทุ่งฟาย ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ขึ้น โ... [08 มี.ค. 2567]
 
ประชาคมรับฟังความคิดเห็นการจัดทำร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น ประจำปี 2567
เมื่่อวันที่่่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 10.00 น. อบต.ทุ่งฝาย ได้ดำเนินการจัดทำประชาคมรับฟังความคิดเห็นการจัดทำร่างข้อบัญญัติ อบต.ทุ่งฝาย เรื่่่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดนำ้เสียในอาคาร พ.ศ. ... และข... [23 ก.พ. 2567]
 
โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน พ.ศ. 2567
โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน          มาทำถังขยะเปียก เพื่อโลก เพื่อเรากันเถอะ เมื่อพูดถึงประเภทของขยะ "ขยะเปียก" นับเป็นหนึ่งในขยะที่สร้างความรำคาญใจให้กับพ... [08 ก.พ. 2567]
 
กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 ของ อบต.ทุ่งฝาย
เมื่่อวันที่่ 13 มกราคม 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย นำโดยนายกธงชัย  ภูษาคำ และคณะผู้บริหารพร้อมหัวหน้าส่วนทุกส่วน ได้จัดโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 ณ ที่่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล... [15 ม.ค. 2567]
 
กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาในหลวงรัชกาลที่ 10
เมื่่่อวันที่่ 28 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.09 น. อบต.ทุ่งฝาย โดยการนำของนายธงชัย ภูษาคำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย ได้จัดกิจกรรมลงนามถวายพระพร จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื... [03 ส.ค. 2566]
 
โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม การปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลและการป้องกันการทุจริต 2566
เมื่่่อวันที่่ 22 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย  ได้จัดโครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม การปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลและการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2566 มีว... [23 มิ.ย. 2566]
 
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจับตามองและแจ้งเบาะแส (Watch & Voice)การทุจริต
เมื่อวันที่่ 2 เมษายน 2566  อบต.ทุ่งฝาย ร่วมกับสมาคมเครือข่ายคนรักษ์สิ่งแวดล้อมลำปาง  โดยได้รับการสนับสนุนจากกองทุนป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (กองทุน ป.ป.ช.)  ได้จัดโครงการส่ง... [02 เม.ย. 2566]
 
งานกีฬาสัมพันธ์ตำบลทุ่งฝาย ประจำปี 2566
  เมื่่อวันที่่ 18 มีนาคม 2566  องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย ได้ดำเนินการจัดกีฬาสัมพันธ์ตำบลทุ่งฝาย ณ บริเวณสนามกีฬาบ้านแพะหนองแดง มีวัตถุประสงค์เพื่่่อเสริมสร้างให้ประชาชนได้ออกกำลังกาย เล่... [20 มี.ค. 2566]
 
การประชุมพนักงานและเจ้าหน้าที่่ อบต.ทุ่งฝายมอบหมายนโยบาย
เมื่่อวันที่่ 10 เมษายน 2566 เวลา 10.30 น.  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย พร้อมคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล และลูกจ้าง เข้าร่วมประชุมและรับฟังนโยบาย และชี้แจงการวางตัวเป็นกลางทางการเมือง ที่่... [10 มี.ค. 2566]
 
ประชุมประชาคมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
เมื่่อวันที่่ 29 มกราคม 2566 เวลา 08.30 น. นายก อบต.ทุ่งฝาย พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่่ ได้ดำเนินการร่วมกับประชาชน การประชุมประชาคมหมู่ที่่ 2 บ้านทุ่งฝาย และ หมู่ที่่ 5 บ้านแม่ทะ เพื่่อจัดทำแผนพ... [29 ม.ค. 2566]
 
กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี งบประมาณ 2566
[16 ม.ค. 2566]
 
โครงการบ้านสวย เมืองสุข (จิตอาสา)
เมื่่อวันที่่ 5 ธันวาคม 2565 เวลาประมาณ 09.30 น. นายธงชัย ภูษาคำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล ประชาชน ร่วมบูรณาการกับทหาร ร.17 พัน2 เจ้าหน้าที่่ตำรว... [05 ธ.ค. 2565]
 
โครงการอนุรักษ์สืบสานประเพณีครัวตาน งานบุญตามรอยศรัทธาไหว้สาอริยสงฆ์หลวงพ่อเกษม เขมโก
  เมื่่อวันที่่ 27 พ.ย. 2565 เวลา ประมาณ 15.30 น. อบต.ทุ่งฝาย นำโดยนายธงชัย ภูษาคำ นายก อบต.ทุ่งฝายพร้อมคณะบริหารและพนักงาน ส.อบต. รวมตลอดถึงผู้นำชุมชนทุกหมู่บ้านและประชาชนในตำบลทุ่งฝาย ได้ร่วมกั... [27 พ.ย. 2565]
 
โครงการการควบคุมโรคหนอนพยาธิ ปี 2565
อบต.ทุ่งฝาย ได้ดำเนินงานโครงการการควบคุมโรคหนอนพยาธิ ปี 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่่อให้ความรู้ในเรื่่่องโรคหนอนพยาธิ และรณรงค์ให้ประชาชนในพื้นที่่ตำบลทุ่งฝายรับประทานอาหารปรุงสุก และ ได้บรรลุวัตถุประส... [26 ก.ย. 2565]
 
 
     
หน้า   [1] 2 3 4 5 6 7 8 9  


 
 
 
     
 

Copyright © 2012-2024 โดย องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย - www.thungfai.go.th
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย ถ.ลำปาง-แจ้ห่ม อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52000 โทรศัพท์. 054-358693 โทรสาร 054-358693 ต่อ 21