ประวัติและตราสัญลักษณ์
ข้อมูลทั่วไป
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์-ยุทธศาสตร์
นโยบายของผู้บริหาร
อัตรากำลัง
แผนการจัดการความรู้
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน
ผู้นำชุมชนตำบลทุ่งฝาย
โครงสร้างการบริหารงาน
ผู้บริหาร อบต.
สภา อบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยตรวจสอบภายใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ อบต.
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ข้อบัญญัติทั่วไป
รายงานผลการปฏิบัติงาน
รายงานผลการดำเนินงานช่วง 6 เดือนแรก
รายงานผลการดำเนินงาน 12 เดือน
งานกิจการสภา
ประกาศลดขั้นตอน
รายงานการเงิน
รายงานการเงินรวม
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
งบแสดงฐานะการเงิน
แผนการใช้จ่ายเงินรวมรายไตรมาส
การจัดเก็บและหารายได้
แผนการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานรายรับ-รายจ่าย
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างการจัดหาพัสดุประจำปี
รายงานตรวจสอบภายใน
รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
รายงานการวิเคราะห์งบการเงินประจำปี
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม/คำร้อง/เอกสาร
กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลทุ่งฝาย
รายงานการวิจัยการประเมินความพึงพอใจของประชาชน
กฏหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อาเซียน ASEAN
คู่มือการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 
ขณะนี้ 14 คน
สถิติวันนี้ 294 คน
สถิติเดือนนี้ 6108 คน
สถิติปีนี้ 68271 คน
สถิติทั้งหมด 616484 คน
ตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน 2555
 
   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย ขอเชิญชาวตำบลทุ่งฝายร่วมรณรงค์การคัดแยกขยะมูลฝอย และลดการใช้โฟม...
 
 
 
 

ประกาศรายชื่อผู้มาซื้อเอกสารประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ [31 พ.ค. 2560] อ่านรายละเอียดข่าว
โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 เมตร พร้อมบ่อพัก บ้านปงชัยนาป้อ หมู่ที่ 10 ตำบลทุ่งฝาย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง (ตกลงราคา) [30 พ.ค. 2560] อ่านรายละเอียดข่าว
โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมทางเดินศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก พร้อมเทคอนกรีตทางเท้าหลังคาคลุมทางเดิน หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งฝาย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง (ตกลงราคา) [30 พ.ค. 2560] อ่านรายละเอียดข่าว
ประมูลราคาซื้อรถยนต์บรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบอัดท้าย ขนาดความจุไม่น้อยกว่า10 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 1 คัน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e - Auction) [23 พ.ค. 2560] อ่านรายละเอียดข่าว
โครงการก่อสร้างวางท่อ คสล. ณ บ้านท่าส้มป่อย หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งฝาย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง (ตกลงราคา) [22 พ.ค. 2560] อ่านรายละเอียดข่าว
ประกาศยกเลิกประมูลราคาซื้อรถยนต์บรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบอัดท้าย ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 10 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 1 คัน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ [19 พ.ค. 2560] อ่านรายละเอียดข่าว
ประมูลราคาซื้อรถยนต์บรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบอัดท้าย ขนาดความจุไม่น้อยกว่า10 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 1 คัน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e - Auction) [15 พ.ค. 2560] อ่านรายละเอียดข่าว
โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 8 ตำบลทุ่งฝาย (ตกลงราคา) [20 เม.ย. 2560] อ่านรายละเอียดข่าว
โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจร บ้านทุ่งฝาย หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งฝาย (ตกลงราคา) [16 มี.ค. 2560] อ่านรายละเอียดข่าว
โครงการติดตั้งเครื่องกรองสนิมเหล็กประปาหมู่บ้านต้นยาง หมู่ที่ 8 ตำบลทุ่งฝาย (ตกลงราคา) [17 ก.พ. 2560] อ่านรายละเอียดข่าว
โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ บ้านนาป้อเหนือ หมู่ที่ 7 ตำบลทุ่งฝาย (ตกลงราคา) [06 ก.พ. 2560] อ่านรายละเอียดข่าว
โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการอุปโภค-บริโภค บ้านท่าโทก หมู่ที่ 4 ตำบลทุ่งฝาย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง (ตกลงราคา) [06 ก.พ. 2560] อ่านรายละเอียดข่าว
โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านกลาง หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งฝาย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง (ตกลงราคา) [23 ม.ค. 2560] อ่านรายละเอียดข่าว
โครงการก่อสร้างวางท่อระุบายน้ำ บ้านทุ่งฝาย หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งฝาย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง (ตกลงราคา) [13 ม.ค. 2560] อ่านรายละเอียดข่าว
โครงการก่อสร้างถังกรองน้ำใส บ้านท่าส้มป่อย หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งฝาย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง (ตกลงราคา) [13 ม.ค. 2560] อ่านรายละเอียดข่าว
โครงการก่อสร้างระบบรับน้ำดิบแบบถังกรองใต้ดิน บ้านท่าส้มป่อย หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งฝาย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง [13 ม.ค. 2560] อ่านรายละเอียดข่าว
โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการอุปโภค-บริโภค ณ บ้านนาป้อเหนือ หมู่ที่ 7 ตำบลทุ่งฝาย (ตกลงราคา) [21 พ.ย. 2559] อ่านรายละเอียดข่าว
โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการอุปโภค-บริโภค บ้านปงชัยนาป้อ หมู่ที่ 10 ตำบลทุ่งฝาย (ตกลงราคา) [26 ต.ค. 2559] อ่านรายละเอียดข่าว
โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการอุปโภค-บริโภค ณ บ้านกลาง หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งฝาย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง (ตกลงราคา) [05 ต.ค. 2559] อ่านรายละเอียดข่าว
โครงการรั้วรอบที่สาธารณะ บ้านท่าโทก หมู่ที่ 4 ตำบลทุ่งฝาย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง [26 ก.ย. 2559] อ่านรายละเอียดข่าว
 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 [19] 20 21 22 23  


 
 
 
     
 

Copyright © 2012-2024 โดย องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย - www.thungfai.go.th
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย ถ.ลำปาง-แจ้ห่ม อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52000 โทรศัพท์. 054-358693 โทรสาร 054-358693 ต่อ 21