ประวัติและตราสัญลักษณ์
ข้อมูลทั่วไป
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์-ยุทธศาสตร์
นโยบายของผู้บริหาร
อัตรากำลัง
แผนการจัดการความรู้
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน
ผู้นำชุมชนตำบลทุ่งฝาย
โครงสร้างการบริหารงาน
ผู้บริหาร อบต.
สภา อบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยตรวจสอบภายใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ อบต.
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ข้อบัญญัติทั่วไป
รายงานผลการปฏิบัติงาน
รายงานผลการดำเนินงานช่วง 6 เดือนแรก
รายงานผลการดำเนินงาน 12 เดือน
งานกิจการสภา
ประกาศลดขั้นตอน
รายงานการเงิน
รายงานการเงินรวม
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
งบแสดงฐานะการเงิน
แผนการใช้จ่ายเงินรวมรายไตรมาส
การจัดเก็บและหารายได้
แผนการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานรายรับ-รายจ่าย
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างการจัดหาพัสดุประจำปี
รายงานตรวจสอบภายใน
รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
รายงานการวิเคราะห์งบการเงินประจำปี
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม/คำร้อง/เอกสาร
กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลทุ่งฝาย
รายงานการวิจัยการประเมินความพึงพอใจของประชาชน
กฏหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อาเซียน ASEAN
 
ขณะนี้ 10 คน
สถิติวันนี้ 110 คน
สถิติเดือนนี้ 5375 คน
สถิติปีนี้ 50685 คน
สถิติทั้งหมด 515951 คน
ตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน 2555
 
   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย ขอเชิญชาวตำบลทุ่งฝายร่วมรณรงค์การคัดแยกขยะมูลฝอย และลดการใช้โฟม...
 
 
 
 

สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ (โครงการก่อสร้างถังกรองน้ำและถังเก็บน้ำ หมู่ 3, โครงการวางท่อประปา หมู่ 6 และ โครงการก่อสร้างระบบกรองน้ำ หมู่ 9) [29 ก.ค. 2558] อ่านรายละเอียดข่าว
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 8 โครงการ [02 ก.ค. 2558] อ่านรายละเอียดข่าว
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านท่าส้มป่อย หมู่ที่ 1 [25 มิ.ย. 2558] อ่านรายละเอียดข่าว
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 7 โครงการ (ตั้งแต่วันที่ 21 พฤษภาคม - 4 มิถุนายน 2558) [20 พ.ค. 2558] อ่านรายละเอียดข่าว
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปงชัยนาป้อ หมู่ที่ 10 ตำบลทุ่งฝาย [10 เม.ย. 2558] อ่านรายละเอียดข่าว
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง (ครั้งที่ 3) จำนวน 2 โครงการ (โครงการก่อสร้างพนังป้องกันตลิ่งพัง บ้านทุ่งฝาย หมู่ที่ 2 และโครงการก่อสร้างดาดคอนกรีตลำเหมือง บ้านแม่ทะ หมู่ที่ 5) [10 เม.ย. 2558] อ่านรายละเอียดข่าว
สอบราคาจ้างเหมาเอกชนกำจัดขยะมูลฝอยโดยวิธีฝังกลบโดยใช้สถานที่ของผู้รับจ้าง ระยะเวลา 6 เดือน ( ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2558 ถึง 30 กันยายน 2558 ) ครั้งที่ 3 [05 มี.ค. 2558] อ่านรายละเอียดข่าว
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ 6 [05 มี.ค. 2558] อ่านรายละเอียดข่าว
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง ครั้งที่ 2 [05 มี.ค. 2558] อ่านรายละเอียดข่าว
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 5 โครงการ [05 มี.ค. 2558] อ่านรายละเอียดข่าว
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ 6 [03 ก.พ. 2558] อ่านรายละเอียดข่าว
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ (ก่อสร้างพนังป้องกันตลิ่งพัง หมู่ 2 และก่อสร้างดาดลำเหมือง หมู่ 5) [28 ม.ค. 2558] อ่านรายละเอียดข่าว
สอบราคาจ้างเหมาเอกชนกำจัดขยะมูลฝอยโดยวิธีฝังกลบโดยใช้สถานที่ของผู้รับจ้าง ระยะเวลา 7 เดือน [28 ม.ค. 2558] อ่านรายละเอียดข่าว
สอบราคาจ้างเหมาทำอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ทุ่งฝาย [15 ธ.ค. 2557] อ่านรายละเอียดข่าว
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง โครงการเสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัสท์ติก ถนนสายกองช้าง บ้านทุ่งฝาย หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งฝาย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง [28 พ.ย. 2557] อ่านรายละเอียดข่าว
สอบราคาจ้างเหมาเอกชนกำจัดขยะมูลฝอยโดยวิธีฝังกลบโดยใช้สถานที่ของผู้รับจ้าง ระยะเวลา 10 เดือน [26 พ.ย. 2557] อ่านรายละเอียดข่าว
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ (เสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัสท์ ม.4, ก่อสร้างถนน คสล. ม.6 และซ่อมแซมท่อระบายน้ำเดิมพร้อมเสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัลท์ ม.8) [19 พ.ย. 2557] อ่านรายละเอียดข่าว
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51-80 คน [24 ต.ค. 2557] อ่านรายละเอียดข่าว
สอบราคาจ้างเหมา จำนวน 4 โครงการ ตั้งแต่วันที่ 10 กันยายน ถึง 23 กันยายน 2557 [09 ก.ย. 2557] อ่านรายละเอียดข่าว
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ PARA CAPESEAL หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งฝาย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ระหว่างวันที่ 25 สิงหาคม - 5 กันยายน 2557 [22 ส.ค. 2557] อ่านรายละเอียดข่าว
 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 [19] 20  


 
 
 
     
 

Copyright © 2012-2023 โดย องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย - www.thungfai.go.th
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย ถ.ลำปาง-แจ้ห่ม อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52000 โทรศัพท์. 054-358693 โทรสาร 054-358693 ต่อ 21