ประวัติและตราสัญลักษณ์
ข้อมูลทั่วไป
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์-ยุทธศาสตร์
นโยบายของผู้บริหาร
อัตรากำลัง
แผนการจัดการความรู้
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน
ผู้นำชุมชนตำบลทุ่งฝาย
โครงสร้างการบริหารงาน
ผู้บริหาร อบต.
สภา อบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยตรวจสอบภายใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ อบต.
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ข้อบัญญัติทั่วไป
รายงานผลการปฏิบัติงาน
รายงานผลการดำเนินงานช่วง 6 เดือนแรก
รายงานผลการดำเนินงาน 12 เดือน
งานกิจการสภา
ประกาศลดขั้นตอน
รายงานการเงิน
รายงานการเงินรวม
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
งบแสดงฐานะการเงิน
แผนการใช้จ่ายเงินรวมรายไตรมาส
การจัดเก็บและหารายได้
แผนการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานรายรับ-รายจ่าย
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างการจัดหาพัสดุประจำปี
รายงานตรวจสอบภายใน
รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
รายงานการวิเคราะห์งบการเงินประจำปี
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม/คำร้อง/เอกสาร
กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลทุ่งฝาย
รายงานการวิจัยการประเมินความพึงพอใจของประชาชน
กฏหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อาเซียน ASEAN
 
ขณะนี้ 15 คน
สถิติวันนี้ 78 คน
สถิติเดือนนี้ 5343 คน
สถิติปีนี้ 50653 คน
สถิติทั้งหมด 515919 คน
ตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน 2555
 
   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย ขอเชิญชาวตำบลทุ่งฝายร่วมรณรงค์การคัดแยกขยะมูลฝอย และลดการใช้โฟม...
 
 
 
 

โครงการก่อสร้างเมรุบ้านกลาง หมู่ที่ 6 บ้านกลาง ตำบลทุ่งฝาย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง (ตกลงราคา) [23 ก.ย. 2559] อ่านรายละเอียดข่าว
โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านทุ่งฝาย หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งฝาย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง (ตกลงราคา) [17 ส.ค. 2559] อ่านรายละเอียดข่าว
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาป้อเหนือ หมู่ที่ 7 ตำบลทุ่งฝาย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง (ตกลงราคา) [08 ส.ค. 2559] อ่านรายละเอียดข่าว
โครงการซ่อมแซมดาดลำเหมือง ความยาวรวม 1,500 เมตร บ้านต้นยาง หมุ่ที่ 8 ตำบลทุ่งฝาย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง (ตกลงราคา) [08 ส.ค. 2559] อ่านรายละเอียดข่าว
โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการอุปโภค-บริโภค ณ บ้านแพะหนองแดง หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งฝาย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง [21 ก.ค. 2559] อ่านรายละเอียดข่าว
โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลสำนักงาน อบต.ทุ่งฝาย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง (ตกลงราคา) [06 ก.ค. 2559] อ่านรายละเอียดข่าว
โครงการเสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัส์ บ้านต้นยาง หมู่ที่ 8 ตำบลทุ่งฝาย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง (ตกลงราคา) [03 มิ.ย. 2559] อ่านรายละเอียดข่าว
โครงการก่อสร้างรั้วประปาประจำหมู่บ้านต้นยาง หมู่ที่ 8 ตำบลทุ่งฝาย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง (ตกลงราคา) [03 มิ.ย. 2559] อ่านรายละเอียดข่าว
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านต้นยาง หมู่ที่ 8 ตำบลทุ่งฝาย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง (ตกลงราคา) [03 มิ.ย. 2559] อ่านรายละเอียดข่าว
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านท่าโทก หมู่ที่ 4 ตำบลทุ่งฝาย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง (ตกลงราคา) [03 มิ.ย. 2559] อ่านรายละเอียดข่าว
ประกาศสอบราคาซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน แบบดับเบิ้ลแค็บ [25 พ.ค. 2559] อ่านรายละเอียดข่าว
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง โครงการวางท่อประปา บ้านแม่ทะ หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งฝาย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง [18 พ.ค. 2559] อ่านรายละเอียดข่าว
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ บ้านท่าส้มป่อย หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งฝาย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง (ตกลงราคา) [03 พ.ค. 2559] อ่านรายละเอียดข่าว
โครงการก่อสร้างเมรุ บ้านกลาง หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งฝาย อำเภอเมืองลำปาง (ตกลงราคา) [03 พ.ค. 2559] อ่านรายละเอียดข่าว
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านท่าโทกมงคลชัย หมู่ที่ 9 ตำบลทุ่งฝาย (ตกลงราคา) [08 มี.ค. 2559] อ่านรายละเอียดข่าว
ผลการเปิดซองสอบราคาโครงการก่อสร้างลานกีฬา ณ โรงเรียนบ้านแพะหนองแดง หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งฝาย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง [18 ก.พ. 2559] อ่านรายละเอียดข่าว
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างลานกีฬา ณ โรงเรียนบ้านแพะหนองแดง หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งฝาย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง [20 ม.ค. 2559] อ่านรายละเอียดข่าว
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ บ้านปงชัยนาป้อ หมู่ที่ 10 ตำบลทุ่งฝาย (ตกลงราคา) [08 ธ.ค. 2558] อ่านรายละเอียดข่าว
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการเสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านท่าโทก หมู่ 9 ถึงบ้านต้นยาง หมู่ 8 ต.ทุ่งฝาย อ.เมือง จ.ลำปาง [11 ก.ย. 2558] อ่านรายละเอียดข่าว
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการเสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านท่าโทก หมู่ 9 ถึงบ้านต้นยาง หมู่ 8 ตำบลทุ่งฝาย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง [26 ส.ค. 2558] อ่านรายละเอียดข่าว
 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 [18] 19 20  


 
 
 
     
 

Copyright © 2012-2023 โดย องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย - www.thungfai.go.th
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย ถ.ลำปาง-แจ้ห่ม อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52000 โทรศัพท์. 054-358693 โทรสาร 054-358693 ต่อ 21