ประวัติและตราสัญลักษณ์
ข้อมูลทั่วไป
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์-ยุทธศาสตร์
นโยบายของผู้บริหาร
อัตรากำลัง
แผนการจัดการความรู้
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน
ผู้นำชุมชนตำบลทุ่งฝาย
โครงสร้างการบริหารงาน
ผู้บริหาร อบต.
สภา อบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยตรวจสอบภายใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ อบต.
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ข้อบัญญัติทั่วไป
รายงานผลการปฏิบัติงาน
รายงานผลการดำเนินงานช่วง 6 เดือนแรก
รายงานผลการดำเนินงาน 12 เดือน
งานกิจการสภา
ประกาศลดขั้นตอน
รายงานการเงิน
รายงานการเงินรวม
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
งบแสดงฐานะการเงิน
แผนการใช้จ่ายเงินรวมรายไตรมาส
การจัดเก็บและหารายได้
แผนการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานรายรับ-รายจ่าย
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างการจัดหาพัสดุประจำปี
รายงานตรวจสอบภายใน
รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
รายงานการวิเคราะห์งบการเงินประจำปี
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม/คำร้อง/เอกสาร
กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลทุ่งฝาย
รายงานการวิจัยการประเมินความพึงพอใจของประชาชน
กฏหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อาเซียน ASEAN
คู่มือการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 
ขณะนี้ 12 คน
สถิติวันนี้ 266 คน
สถิติเดือนนี้ 6080 คน
สถิติปีนี้ 68243 คน
สถิติทั้งหมด 616456 คน
ตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน 2555
 
   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย ขอเชิญชาวตำบลทุ่งฝายร่วมรณรงค์การคัดแยกขยะมูลฝอย และลดการใช้โฟม...
 
 
ประวัติและตราสัญลักษณ์
 
 

ประวัติตำบลทุ่งฝาย

              ตำบลทุ่งฝาย  เรียกชื่อตาม หมู่บ้านที่เดิมเป็นศูนย์กลางของตำบลคือ “บ้านทุ่งฝาย”  ซึ่งเดิมชื่อ “บ้านไฮ่” (บ้านไร่)  เนื่องจากสมัยนั้นบ้านเมืองยังไม่เจริญเป็นป่าเป็นดง  ได้มีราษฎรจากหมู่บ้านต่างๆ พากันมาทำไร่  ปลูกข้าวและพืชผักต่างๆ  เลี้ยงชีพ  เป็นทำเลที่ดีจึงมีราษฎรอพยพมาอยู่กันอย่างมากขึ้นราวๆ พ.ศ. 2400  ได้มีบุคคลผู้มีอันจะกินระดับผู้นำหมู่บ้านแห่งหนึ่ง  ได้เป็นหัวหน้ารวบรวมราษฎรชาวบ้านไร่และหมู่บ้านใกล้เคียงได้ช่วยกันสร้างฝายกั้นน้ำแม่วังขึ้นที่ท้ายทุ่งฝาย พร้อมกับขุดลำเหมืองชัดน้ำเข้าสู่ที่นา  ผู้เป็นหัวหน้าชื่อใดไม่ปรากฏ ต่อมาภายหลังคนเลยตั้งชื่อฝายนั้นว่า  “ฝายปู่ล้านเป๊าะ เพราะการสร้างฝายนั้นกว่าจะเสร็จสมบูรณ์ต้องหมดหิน ดิน ทราย เป็นจำนวนมากถึงล้านเป๊าะ  (เป๊าะคือกระบุงหรือบุ้งกี๋ใช้เป็นภาชนะขนหิน ดิน ทราย)  แนวลำเหมืองเดิมยังปรากฏได้เห็นอยู่เป็นบางแห่งตั้งแต่บ้านต้นยางถึงบ้านนาป้อ  บางแห่งก็ถูกทำลายสร้างเป็นบ้านเรือนอยู่อาศัยไปแล้ว

            ต่อมาหมู่บ้านไร่ถูกเปลี่ยนชื่อมาเป็นหมู่บ้านหัวฝาย  เพราะว่าหมู่บ้านตั้งอยู่ทางทิศเหนือของฝายเมื่อจำนวนประชากรมากขึ้น ราษฎรอยู่ดีกินดี มีทุ่งนาขยายมาก มีการพัฒนาที่ดินทำกินมากขึ้น จึงเปลี่ยนชื่อหมู่บ้านเป็น  “บ้านทุ่งฝาย” ตราบจนทุกวันนี้

            ในสมัยต่อมา  ราชการได้เปลี่ยนแปลงการปกครองใหม่  เมื่อปี  พ.ศ. 2475  คือเอาเขตแม่น้ำวังเป็นแนวแบ่งเขตตำบล รวมเอาตำบลเวียงเหนือบางส่วน คือบ้านวังหม้อ  ตำบลห้วยฮี ตั้งแต่ บ้านต้นธง บ้านนาป้อ     บ้านท่าโทก  จนถึงบ้านห้วยฮี เข้าเป็นตำบลทุ่งฝาย โดยตั้งชื่อบ้านทุ่งฝายเป็นชื่อตำบล

            ปี  2523  ราษฎรตำบลทุ่งฝายมีเพิ่มมากขึ้น ประกอบกับมีนิคมสร้างตนเองกิ่วลมเข้ามาอยู่ในเขตของตำบล  ทำให้พื้นที่การปกครองกว้างขวางมาก  ทางราชการได้แบ่งแยกออกเป็น  “ตำบลต้นธงชัย”  ตัดแบ่งเขตกันที่สะพานห้วยแม่ทรายคำ

            พ.ศ. 2535  ตำบลทุ่งฝายหลังการแยกออกเป็นตำบลต้นธงชัยแล้วยังมีหมู่บ้านถึง  14  หมู่บ้านจึงได้รับการพิจารณาแบ่งแยกตำบลอีกครั้งหนึ่งคือ ตำบล  “นิคมพัฒนา” ตัดแบ่งกันที่สะพานห้วยทราย บ้านหมู่ที่ 3   แต่เดิมบ้านทุ่งฝาย มีหมู่บ้านรวมกัน 3 บ้านคือ บ้านแม่ทะ บ้านต้นยางและบ้านทุ่งฝายหมู่ที่ 2 ของตำบลทุ่งฝาย

            องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย ได้รับการยกฐานะตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2538  เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2539  ซึ่งได้บัญญัติถึงหลักเกณฑ์ในการจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลไว้ในมาตรา 40 ว่า “สภาตำบลที่มีรายได้ไม่รวมเงินอุดหนุนในปีงบประมาณที่ล่วงมาติดต่อกันสามปี เฉลี่ยไม่ต่ำกว่าปีละ 150,000 บาท หรือตามเกณฑ์รายได้เฉลี่ยของสภาตำบลที่ได้มีประกาศของกระทรวงมหาดไทยกำหนดไว้ อาจจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลได้ การจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลให้ทำโดยประกาศของกระทรวงมหาดไทยที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาซึ่งจะต้องระบุชื่อและเขตขององค์การบริหารส่วนตำบลไว้ในประกาศว่าด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลมีฐานะเป็นนิติบุคคลและเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น”


 
 
 
     
 

Copyright © 2012-2024 โดย องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย - www.thungfai.go.th
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย ถ.ลำปาง-แจ้ห่ม อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52000 โทรศัพท์. 054-358693 โทรสาร 054-358693 ต่อ 21