ประวัติและตราสัญลักษณ์
ข้อมูลทั่วไป
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์-ยุทธศาสตร์
นโยบายของผู้บริหาร
อัตรากำลัง
แผนการจัดการความรู้
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน
ผู้นำชุมชนตำบลทุ่งฝาย
โครงสร้างการบริหารงาน
ผู้บริหาร อบต.
สภา อบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยตรวจสอบภายใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ อบต.
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ข้อบัญญัติทั่วไป
รายงานผลการปฏิบัติงาน
รายงานผลการดำเนินงานช่วง 6 เดือนแรก
รายงานผลการดำเนินงาน 12 เดือน
งานกิจการสภา
ประกาศลดขั้นตอน
รายงานการเงิน
รายงานการเงินรวม
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
งบแสดงฐานะการเงิน
แผนการใช้จ่ายเงินรวมรายไตรมาส
การจัดเก็บและหารายได้
แผนการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานรายรับ-รายจ่าย
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างการจัดหาพัสดุประจำปี
รายงานตรวจสอบภายใน
รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
รายงานการวิเคราะห์งบการเงินประจำปี
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม/คำร้อง/เอกสาร
กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลทุ่งฝาย
รายงานการวิจัยการประเมินความพึงพอใจของประชาชน
กฏหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อาเซียน ASEAN
 
ขณะนี้ 10 คน
สถิติวันนี้ 72 คน
สถิติเดือนนี้ 5337 คน
สถิติปีนี้ 50647 คน
สถิติทั้งหมด 515913 คน
ตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน 2555
 
   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย ขอเชิญชาวตำบลทุ่งฝายร่วมรณรงค์การคัดแยกขยะมูลฝอย และลดการใช้โฟม...
 
 
 
 

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเสนอราคา โครงการก่อสร้างพนังป้องกันตลิ่งพัง หมู่ที่ 6 (วิธีเฉพาะเจาะจง) [20 มี.ค. 2561] อ่านรายละเอียดข่าว
ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลางงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัสท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 7 (วิธีเฉพาะเจาะจง) [15 มี.ค. 2561] อ่านรายละเอียดข่าว
ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างห้องน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ทุ่งฝาย (วิธีเฉพาะเจาะจง) [15 มี.ค. 2561] อ่านรายละเอียดข่าว
ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างพนังป้องกันตลิ่งพัง หมู่ที่ 6 (วิธีเฉพาะเจาะจง) [15 มี.ค. 2561] อ่านรายละเอียดข่าว
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวางท่อระบายน้ำ บ้านแพะหนองแดง หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งฝาย [06 มี.ค. 2561] อ่านรายละเอียดข่าว
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเสนอราคาโครงการวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 3 (วิธีเฉพาะเจาะจง) [27 ก.พ. 2561] อ่านรายละเอียดข่าว
ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลางงานก่อสร้าง โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 3 (วิธีเฉพาะเจาะจง) [21 ก.พ. 2561] อ่านรายละเอียดข่าว
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างพนังป้องกันตลิ่งโดยการวางกล่องเกเบี้ยน บ้านนาป้อเหนือ หมู่ที่ 7 ตำบลทุ่งฝาย [19 ก.พ. 2561] อ่านรายละเอียดข่าว
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเสนอราคาโครงการและราคากลางงานก่อสร้างพนังป้องกันตลิ่งพัง โดยการวางกล่องเกเบี้ยน หมู่ที่ 7 (เฉพาะเจาะจง) [09 ก.พ. 2561] อ่านรายละเอียดข่าว
ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลางงานก่อสร้างพนังป้องกันตลิ่งพัง โดยการวางกล่องเกเบี้ยน หมู่ที่ 7 (เฉพาะเจาะจง) [06 ก.พ. 2561] อ่านรายละเอียดข่าว
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนลูกรังเลียบลำห้วยแม่กะเริม บ้านท่าโทก หมู่ที่ 4 ตำบลทุ่งฝาย [30 ม.ค. 2561] อ่านรายละเอียดข่าว
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเสนอราคาและรายละเอียดโครงการวางท่อ คสล. บ้านต้นยาง หมู่ที่ 8 ตำบลทุ่งฝาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [25 ม.ค. 2561] อ่านรายละเอียดข่าว
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเสนอราคาและรายละเอียดโครงการก่อสร้างถนนลูกรังเลียบลำห้วยแม่กะเริม และราคากลางงานก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [25 ม.ค. 2561] อ่านรายละเอียดข่าว
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านต้นยาง หมู่ที่ 8 ตำบลทุ่งฝาย [25 ม.ค. 2561] อ่านรายละเอียดข่าว
โครงการวางท่อ คลล. บ้านต้นยาง หมู่ที่ ๘ ตำบลทุ่งฝาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [19 ม.ค. 2561] อ่านรายละเอียดข่าว
โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเลียบลำห้วยแม่กะเริม พร้อมขุดขยายเปลี่ยนทางนํ้าห้วยแม่กะเริม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [19 ม.ค. 2561] อ่านรายละเอียดข่าว
โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัสท์ติกคอนกรีต บ้านต้นยาง หมู่ที่ 8 ตำบลทุ่งฝาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [16 ม.ค. 2561] อ่านรายละเอียดข่าว
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์บ้านทุ่งฝาย หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งฝาย [11 ม.ค. 2561] อ่านรายละเอียดข่าว
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัสท์ติกคอนกรีต บ้านท่าโทกมงคลชัย หมู่ที่ 9 ตำบลทุ่งฝาย [08 ม.ค. 2561] อ่านรายละเอียดข่าว
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเสนอราคาและรายละเอียดโครงการและราคากลางงานก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [25 ธ.ค. 2560] อ่านรายละเอียดข่าว
 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 [15] 16 17 18 19 20  


 
 
 
     
 

Copyright © 2012-2023 โดย องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย - www.thungfai.go.th
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย ถ.ลำปาง-แจ้ห่ม อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52000 โทรศัพท์. 054-358693 โทรสาร 054-358693 ต่อ 21