สภา อบต.

นายศรีวรรณ ใจเปี้ย
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่่งฝาย
 
นางลัดดา มูลหล่อ
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย
 
นายบุญนาค พรหมมี
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย
 
นางลัดดา มูลหล่อ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ 1
 
นายอำนวย คำฟูบุตร
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ 2
 
นายกมล วงค์ใจ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ 3
 
นายทเวทย์ พุทธวงศ์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ 4
 
นายศรีวรรณ ใจเปี้ย
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ 5
 
นายสมนึก ถาใจ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ 6
 
นางกลีบผกา ตาจีน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ 7
 
นายสมพร อกฝาย
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ 8
 
นายบุญธรรม บุตรคำลือ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ 9
 
นายทองเปลี่ยน สมกองแก้ว
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ 10
 
   
 

Copyright © 2012-2024 โดย องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย - www.thungfai.go.th
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย ถ.ลำปาง-แจ้ห่ม อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52000 โทรศัพท์. 054-358693 โทรสาร 054-358693 ต่อ 21