ประวัติและตราสัญลักษณ์
ข้อมูลทั่วไป
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์-ยุทธศาสตร์
นโยบายของผู้บริหาร
อัตรากำลัง
แผนการจัดการความรู้
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน
ผู้นำชุมชนตำบลทุ่งฝาย
โครงสร้างการบริหารงาน
ผู้บริหาร อบต.
สภา อบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยตรวจสอบภายใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ อบต.
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ข้อบัญญัติทั่วไป
รายงานผลการปฏิบัติงาน
รายงานผลการดำเนินงานช่วง 6 เดือนแรก
รายงานผลการดำเนินงาน 12 เดือน
งานกิจการสภา
ประกาศลดขั้นตอน
รายงานการเงิน
รายงานการเงินรวม
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
งบแสดงฐานะการเงิน
แผนการใช้จ่ายเงินรวมรายไตรมาส
การจัดเก็บและหารายได้
แผนการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานรายรับ-รายจ่าย
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างการจัดหาพัสดุประจำปี
รายงานตรวจสอบภายใน
รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
รายงานการวิเคราะห์งบการเงินประจำปี
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม/คำร้อง/เอกสาร
กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลทุ่งฝาย
รายงานการวิจัยการประเมินความพึงพอใจของประชาชน
กฏหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อาเซียน ASEAN
 
ขณะนี้ 13 คน
สถิติวันนี้ 38 คน
สถิติเดือนนี้ 5303 คน
สถิติปีนี้ 50613 คน
สถิติทั้งหมด 515879 คน
ตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน 2555
 
   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย ขอเชิญชาวตำบลทุ่งฝายร่วมรณรงค์การคัดแยกขยะมูลฝอย และลดการใช้โฟม...
 
 
 
 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งฝาย [26 ก.ย. 2562] อ่านรายละเอียดข่าว
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 4 ตำบลทุ่งฝาย [26 ก.ย. 2562] อ่านรายละเอียดข่าว
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง (อุทกภัย) หมู่ที่ 3 [26 ก.ย. 2562] อ่านรายละเอียดข่าว
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมแซมตลิ่งพังลำห้วยแม่ทรายคำ บ้านนาป้อเหนือ หมู่ที่ 7 [26 ก.ย. 2562] อ่านรายละเอียดข่าว
ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคางานก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมตลิ่งพังลำห้วยแม่ทรายคำ บ้านนาป้อเหนือ หมู่ที่ 7 ตำบลทุ่งฝาย [23 ก.ย. 2562] อ่านรายละเอียดข่าว
ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคางานก่อสร้าง โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 4 ตำบลทุ่งฝาย [23 ก.ย. 2562] อ่านรายละเอียดข่าว
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านท่าโทกมงคลชัย หมู่ที่ 9 ตำบลทุ่งฝาย (วิธีเฉพาะเจาะจง) [26 ส.ค. 2562] อ่านรายละเอียดข่าว
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อ คสล.บ้านท่าส้มป่อย หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งฝาย [19 ส.ค. 2562] อ่านรายละเอียดข่าว
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านต้นยาง หมู่ที่ 8 ตำบลทุ่งฝาย [19 ส.ค. 2562] อ่านรายละเอียดข่าว
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างพนังป้องกันตลิ่งพัง ลำห้วยแม่ทะ ณ บ้านแม่ทะ หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [14 ส.ค. 2562] อ่านรายละเอียดข่าว
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการป้องกันการกัดเซาะที่ปากท่อระบายน้ำทิ้งโดยการเรียงกล่องลวดตาข่าย ณ บ้านท่าส้มปอย หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [14 ส.ค. 2562] อ่านรายละเอียดข่าว
ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคางานก่อสร้าง โครงการป้องกันการกัดเซาะที่ปากท่อระบายน้ำทิ้ง โดยการเรียงกล่องลวดตาข่าย บ้านท่าส้มป่อย หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งฝาย [02 ส.ค. 2562] อ่านรายละเอียดข่าว
ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคางานก่อสร้าง โครงการวางท่อ คสล. บ้านท่าส้มป่อย หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งฝาย [31 ก.ค. 2562] อ่านรายละเอียดข่าว
ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคางานก่อสร้าง โครงการวางท่อ คสล. บ้านต้นยาง หมู่ที่ 8 ตำบลทุ่งฝาย [31 ก.ค. 2562] อ่านรายละเอียดข่าว
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวางท่อระบายน้ำ คสล. บ้านปงชัยนาป้อ หมู่ที่ 10 ตำบลทุ่งฝาย [25 ก.ค. 2562] อ่านรายละเอียดข่าว
ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคางานก่อสร้าง โครงการวางท่อ คสล. (เส้นทางบ้านนายพิพัฒน์ ไปบ้านนางมาลี) บ้านปงชัยนาป้อ หมู่ที่ 10 ตำบลทุ่งฝาย [12 ก.ค. 2562] อ่านรายละเอียดข่าว
ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคางานก่อสร้าง โครงการวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปงชัยนาป้อ หมู่ที่ 10 (เฉพาะเจาะจง) [12 ก.ค. 2562] อ่านรายละเอียดข่าว
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวางท่อระบายน้ำ คสล. บ้านต้นยาง หมู่ที่ 8 ตำบลทุ่งฝาย [21 มิ.ย. 2562] อ่านรายละเอียดข่าว
ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลางงานก่อสร้าง โครงการวางท่อระบายน้ำ บ้านต้นยาง หมู่ที่ 8 ตำบลทุ่งฝาย [12 มิ.ย. 2562] อ่านรายละเอียดข่าว
ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก (เส้นท่าโทก-ท่าส้มป่อย) บ้านต้นยาง หมู่ที่ 8 ตำบลทุ่งฝาย [12 มิ.ย. 2562] อ่านรายละเอียดข่าว
 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [11] 12 13 14 15 16 17 18 19 20  


 
 
 
     
 

Copyright © 2012-2023 โดย องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย - www.thungfai.go.th
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย ถ.ลำปาง-แจ้ห่ม อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52000 โทรศัพท์. 054-358693 โทรสาร 054-358693 ต่อ 21