ประวัติและตราสัญลักษณ์
ข้อมูลทั่วไป
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์-ยุทธศาสตร์
นโยบายของผู้บริหาร
อัตรากำลัง
แผนการจัดการความรู้
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน
ผู้นำชุมชนตำบลทุ่งฝาย
โครงสร้างการบริหารงาน
ผู้บริหาร อบต.
สภา อบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยตรวจสอบภายใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ อบต.
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ข้อบัญญัติทั่วไป
รายงานผลการปฏิบัติงาน
รายงานผลการดำเนินงานช่วง 6 เดือนแรก
รายงานผลการดำเนินงาน 12 เดือน
งานกิจการสภา
ประกาศลดขั้นตอน
รายงานการเงิน
รายงานการเงินรวม
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
งบแสดงฐานะการเงิน
แผนการใช้จ่ายเงินรวมรายไตรมาส
การจัดเก็บและหารายได้
แผนการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานรายรับ-รายจ่าย
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างการจัดหาพัสดุประจำปี
รายงานตรวจสอบภายใน
รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
รายงานการวิเคราะห์งบการเงินประจำปี
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม/คำร้อง/เอกสาร
กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลทุ่งฝาย
รายงานการวิจัยการประเมินความพึงพอใจของประชาชน
กฏหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อาเซียน ASEAN
คู่มือการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 
ขณะนี้ 13 คน
สถิติวันนี้ 222 คน
สถิติเดือนนี้ 9106 คน
สถิติปีนี้ 49348 คน
สถิติทั้งหมด 597561 คน
ตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน 2555
 
   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย ขอเชิญชาวตำบลทุ่งฝายร่วมรณรงค์การคัดแยกขยะมูลฝอย และลดการใช้โฟม...
 
 
 
 

ประกาศรายชื่อผู้มาซื้อเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการซ่อมแซมตลิ่งลำห้วยแม่ทะ บ้านแม่ทะ หมู่ที่ ๕ [15 เม.ย. 2563] อ่านรายละเอียดข่าว
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนลูกรังพร้อมวางท่อ คสล.บ้านปงชัียนาป้อ หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [13 เม.ย. 2563] อ่านรายละเอียดข่าว
ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคางานก่อสร้าง โครงการถนนลูกรัง พร้อมวางท่อ คลล. ณ บ้านปงชัยนาป้อ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลทุ่งฝาย [08 เม.ย. 2563] อ่านรายละเอียดข่าว
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมตลิ่งลำห้วยแม่ทะ บ้านแม่ทะ หมู่ที่ ๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [07 เม.ย. 2563] อ่านรายละเอียดข่าว
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงรางส่งน้ำเพื่อการเกษตร บ้านแม่ทะ หมู่ที่ ๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [07 เม.ย. 2563] อ่านรายละเอียดข่าว
ประกาศราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงรางส่งน้ำเพื่อการเกษตร บ้านแม่ทะ หมู่ที่ 5 บ้านแม่ทะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [05 มี.ค. 2563] อ่านรายละเอียดข่าว
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรั้วรอบประปาหมู่บ้านพร้อมเทลาน คสล.บ้านนาป้อเหนือ หมุ่ที่ 7 [19 ก.พ. 2563] อ่านรายละเอียดข่าว
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวางท่อประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 [19 ก.พ. 2563] อ่านรายละเอียดข่าว
ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคางานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างรั้วรอบประปาหมู่บ้านพร้อมเทลาน คสล. บ้านนาป้อเหนือ หมู่ที่ 7 ตำบลทุ่งฝาย [14 ก.พ. 2563] อ่านรายละเอียดข่าว
ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคางานก่อสร้าง โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านแพะหนองแดง หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งฝาย [14 ก.พ. 2563] อ่านรายละเอียดข่าว
ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคางานก่อสร้าง โครงการวางท่อประปาหมู่บ้าน บ้านท่าโทก หมู่ที่ 4 ตำบลทุ่งฝาย [14 ก.พ. 2563] อ่านรายละเอียดข่าว
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างออกแบบ/รับรองแบบโครงการก่อสร้างตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย [30 ม.ค. 2563] อ่านรายละเอียดข่าว
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย (เพิ่มเติม) เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพและหมดความจำเป็นใช้งานในราชการ [17 ม.ค. 2563] อ่านรายละเอียดข่าว
ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพและหมดความจำเป้นใช้ในงานราชการ [10 ม.ค. 2563] อ่านรายละเอียดข่าว
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล.บ้านแพะหนองแดง หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [09 ม.ค. 2563] อ่านรายละเอียดข่าว
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมคันดินลำห้วยแม่กะเริม หมู่ที่ ๒ [19 ธ.ค. 2562] อ่านรายละเอียดข่าว
ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคางานก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมคัน ดินลำห้วยแม่กะเริม งานถมดินคันลำห้วยกันนํ้าล้นลำห้วย บ้านทุ่งฝาย หมู่ที่ 2 [16 ธ.ค. 2562] อ่านรายละเอียดข่าว
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวางท่อลอดเลียบลำห้วยแม่ทะ หมู่ที่่ 5 ตำบลทุ่งฝาย [11 ธ.ค. 2562] อ่านรายละเอียดข่าว
ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคางานก่อสร้าง โครงการวางท่อลอดเลียบลำห้วยบ้านแม่ทะ บ้านแม่ทะ หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งฝาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [28 พ.ย. 2562] อ่านรายละเอียดข่าว
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งฝาย [26 ก.ย. 2562] อ่านรายละเอียดข่าว
 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [11] 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21  


 
 
 
     
 

Copyright © 2012-2024 โดย องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย - www.thungfai.go.th
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย ถ.ลำปาง-แจ้ห่ม อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52000 โทรศัพท์. 054-358693 โทรสาร 054-358693 ต่อ 21