ประวัติและตราสัญลักษณ์
ข้อมูลทั่วไป
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์-ยุทธศาสตร์
นโยบายของผู้บริหาร
อัตรากำลัง
แผนการจัดการความรู้
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน
ผู้นำชุมชนตำบลทุ่งฝาย
โครงสร้างการบริหารงาน
ผู้บริหาร อบต.
สภา อบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยตรวจสอบภายใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ อบต.
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ข้อบัญญัติทั่วไป
รายงานผลการปฏิบัติงาน
รายงานผลการดำเนินงานช่วง 6 เดือนแรก
รายงานผลการดำเนินงาน 12 เดือน
งานกิจการสภา
ประกาศลดขั้นตอน
รายงานการเงิน
รายงานการเงินรวม
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
งบแสดงฐานะการเงิน
แผนการใช้จ่ายเงินรวมรายไตรมาส
การจัดเก็บและหารายได้
แผนการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานรายรับ-รายจ่าย
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างการจัดหาพัสดุประจำปี
รายงานตรวจสอบภายใน
รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
รายงานการวิเคราะห์งบการเงินประจำปี
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม/คำร้อง/เอกสาร
กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลทุ่งฝาย
รายงานการวิจัยการประเมินความพึงพอใจของประชาชน
กฏหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อาเซียน ASEAN
คู่มือการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 
ขณะนี้ 10 คน
สถิติวันนี้ 264 คน
สถิติเดือนนี้ 6078 คน
สถิติปีนี้ 68241 คน
สถิติทั้งหมด 616454 คน
ตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน 2555
 
   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย ขอเชิญชาวตำบลทุ่งฝายร่วมรณรงค์การคัดแยกขยะมูลฝอย และลดการใช้โฟม...
 
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
 
 
 


สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2558 (518 KB.)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2558 (545 KB.)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2558 (519 KB.)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2559 (520 KB.)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2559 (561 KB.)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2559 (596 KB.)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน 2559 (528 KB.)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม 2559 (553 KB.)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน 2559 (683 KB.)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม 2559 (557 KB.)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม 2559 (659 KB.)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน 2559 (645 KB.)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน 2567 (2.24 MB.) 
 
 
     
 

Copyright © 2012-2024 โดย องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย - www.thungfai.go.th
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย ถ.ลำปาง-แจ้ห่ม อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52000 โทรศัพท์. 054-358693 โทรสาร 054-358693 ต่อ 21