ประวัติและตราสัญลักษณ์
ข้อมูลทั่วไป
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์-ยุทธศาสตร์
นโยบายของผู้บริหาร
อัตรากำลัง
แผนการจัดการความรู้
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน
ผู้นำชุมชนตำบลทุ่งฝาย
โครงสร้างการบริหารงาน
ผู้บริหาร อบต.
สภา อบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยตรวจสอบภายใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ อบต.
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ข้อบัญญัติทั่วไป
รายงานผลการปฏิบัติงาน
รายงานผลการดำเนินงานช่วง 6 เดือนแรก
รายงานผลการดำเนินงาน 12 เดือน
งานกิจการสภา
ประกาศลดขั้นตอน
รายงานการเงิน
รายงานการเงินรวม
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
งบแสดงฐานะการเงิน
แผนการใช้จ่ายเงินรวมรายไตรมาส
การจัดเก็บและหารายได้
แผนการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานรายรับ-รายจ่าย
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างการจัดหาพัสดุประจำปี
รายงานตรวจสอบภายใน
รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
รายงานการวิเคราะห์งบการเงินประจำปี
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม/คำร้อง/เอกสาร
กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลทุ่งฝาย
รายงานการวิจัยการประเมินความพึงพอใจของประชาชน
กฏหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อาเซียน ASEAN
คู่มือการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 
ขณะนี้ 5 คน
สถิติวันนี้ 225 คน
สถิติเดือนนี้ 6039 คน
สถิติปีนี้ 68202 คน
สถิติทั้งหมด 616415 คน
ตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน 2555
 
   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย ขอเชิญชาวตำบลทุ่งฝายร่วมรณรงค์การคัดแยกขยะมูลฝอย และลดการใช้โฟม...
 
 
 
 

ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก (เส้นท่าโทก-ท่าส้มป่อย) บ้านต้นยาง หมู่ที่ 8 ตำบลทุ่งฝาย [12 มิ.ย. 2562] อ่านรายละเอียดข่าว
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 7 ตำบลทุ่งฝาย [30 พ.ค. 2562] อ่านรายละเอียดข่าว
ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. บ้านนาป้อเหนือ หมู่ที่ 7 ตำบลทุ่งฝาย [27 พ.ค. 2562] อ่านรายละเอียดข่าว
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ บ้านทุ่งฝาย หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งฝาย [23 พ.ค. 2562] อ่านรายละเอียดข่าว
ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ บ้านทุ่งฝาย หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งฝาย [16 พ.ค. 2562] อ่านรายละเอียดข่าว
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง [22 เม.ย. 2562] อ่านรายละเอียดข่าว
ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บ้านแม่ทะ หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งฝาย [17 เม.ย. 2562] อ่านรายละเอียดข่าว
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขุดลอกลำห้วยจ่าก่า พร้อมถนนหินคลุก บ้านแม่ทะ หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งฝาย [26 มี.ค. 2562] อ่านรายละเอียดข่าว
ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลางงานก่อสร้าง โครงการขุดลอกลำห้วยจ่าก่า พร้อมลงหินคลุก บ้านแม่ทะ หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งฝาย [25 มี.ค. 2562] อ่านรายละเอียดข่าว
ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคางานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนลูกรังโดยการลงหินคลุกบดอัดแน่น บ้านกลาง หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งฝาย (วิธีเฉพาะเจาะจง) [14 มี.ค. 2562] อ่านรายละเอียดข่าว
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต บ้านกลาง หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งฝาย [12 มี.ค. 2562] อ่านรายละเอียดข่าว
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขยายเขตประปาหมู่บ้าน บ้านแพะหนองแดง หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งฝาย [08 มี.ค. 2562] อ่านรายละเอียดข่าว
ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคางานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต บ้านกลาง หมู่ที่ 6 (วิธีเฉพาะเจาะจง) [06 มี.ค. 2562] อ่านรายละเอียดข่าว
ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคางานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างห้องสุขา อบต.ทุ่งฝาย หมู่ที่ 3 (วิธีเฉพาะเจาะจง) [27 ก.พ. 2562] อ่านรายละเอียดข่าว
ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคางานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างขยายเขตประปาหมู่บ้าน ขยายเขตประปาหมู่บ้าน บ้านแพะหนองแดง หมู่ที่ 3 (เฉพาะเจาะจง) [27 ก.พ. 2562] อ่านรายละเอียดข่าว
ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคางานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารป้องกันตลิ่งพัง บ้านต้นยาง หมู่ที่ 8(เฉพาะเจาะจง) [21 ก.พ. 2562] อ่านรายละเอียดข่าว
ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคางานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ บ้านนาป้อเหนือ หมู่ที่ 7 (เฉพาะเจาะจง) [13 ก.พ. 2562] อ่านรายละเอียดข่าว
ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคางานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างพนังป้องกันตลิ่งพังโดยการวางกล่องเกเบี้ยนบรรจุหินใหญ่ บ้านนาป้อเหนือ หมู่ที่ 7 (เฉพาะเจาะจง) [13 ก.พ. 2562] อ่านรายละเอียดข่าว
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัสท์ติกคอนกรีต บ้านท่าโทก หมู่ที่ 4 ตำบลทุ่งฝาย [12 ก.พ. 2562] อ่านรายละเอียดข่าว
ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคางานก่อสร้าง โครงการวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก จำนวน 15 บ่อ บ้านท่าส้มป่อย หมู่ที่ 1 (เฉพาะเจาะจง) [07 ก.พ. 2562] อ่านรายละเอียดข่าว
 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 [14] 15 16 17 18 19 20 21 22 23  


 
 
 
     
 

Copyright © 2012-2024 โดย องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย - www.thungfai.go.th
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย ถ.ลำปาง-แจ้ห่ม อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52000 โทรศัพท์. 054-358693 โทรสาร 054-358693 ต่อ 21