ประวัติและตราสัญลักษณ์
ข้อมูลทั่วไป
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์-ยุทธศาสตร์
นโยบายของผู้บริหาร
อัตรากำลัง
แผนการจัดการความรู้
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน
ผู้นำชุมชนตำบลทุ่งฝาย
โครงสร้างการบริหารงาน
ผู้บริหาร อบต.
สภา อบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยตรวจสอบภายใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ อบต.
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ข้อบัญญัติทั่วไป
รายงานผลการปฏิบัติงาน
รายงานผลการดำเนินงานช่วง 6 เดือนแรก
รายงานผลการดำเนินงาน 12 เดือน
งานกิจการสภา
ประกาศลดขั้นตอน
รายงานการเงิน
รายงานการเงินรวม
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
งบแสดงฐานะการเงิน
แผนการใช้จ่ายเงินรวมรายไตรมาส
การจัดเก็บและหารายได้
แผนการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานรายรับ-รายจ่าย
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างการจัดหาพัสดุประจำปี
รายงานตรวจสอบภายใน
รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
รายงานการวิเคราะห์งบการเงินประจำปี
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม/คำร้อง/เอกสาร
กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลทุ่งฝาย
รายงานการวิจัยการประเมินความพึงพอใจของประชาชน
กฏหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อาเซียน ASEAN
 
ขณะนี้ 12 คน
สถิติวันนี้ 44 คน
สถิติเดือนนี้ 5309 คน
สถิติปีนี้ 50619 คน
สถิติทั้งหมด 515885 คน
ตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน 2555
 
   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย ขอเชิญชาวตำบลทุ่งฝายร่วมรณรงค์การคัดแยกขยะมูลฝอย และลดการใช้โฟม...
 
 
 
 

โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 เมตร พร้อมบ่อพัก บ้านปงชัยนาป้อ หมู่ที่ 10 ตำบลทุ่งฝาย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง (ตกลงราคา) [30 พ.ค. 2560] อ่านรายละเอียดข่าว
โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมทางเดินศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก พร้อมเทคอนกรีตทางเท้าหลังคาคลุมทางเดิน หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งฝาย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง (ตกลงราคา) [30 พ.ค. 2560] อ่านรายละเอียดข่าว
ประมูลราคาซื้อรถยนต์บรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบอัดท้าย ขนาดความจุไม่น้อยกว่า10 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 1 คัน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e - Auction) [23 พ.ค. 2560] อ่านรายละเอียดข่าว
โครงการก่อสร้างวางท่อ คสล. ณ บ้านท่าส้มป่อย หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งฝาย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง (ตกลงราคา) [22 พ.ค. 2560] อ่านรายละเอียดข่าว
ประกาศยกเลิกประมูลราคาซื้อรถยนต์บรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบอัดท้าย ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 10 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 1 คัน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ [19 พ.ค. 2560] อ่านรายละเอียดข่าว
ประมูลราคาซื้อรถยนต์บรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบอัดท้าย ขนาดความจุไม่น้อยกว่า10 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 1 คัน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e - Auction) [15 พ.ค. 2560] อ่านรายละเอียดข่าว
โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 8 ตำบลทุ่งฝาย (ตกลงราคา) [20 เม.ย. 2560] อ่านรายละเอียดข่าว
โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจร บ้านทุ่งฝาย หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งฝาย (ตกลงราคา) [16 มี.ค. 2560] อ่านรายละเอียดข่าว
โครงการติดตั้งเครื่องกรองสนิมเหล็กประปาหมู่บ้านต้นยาง หมู่ที่ 8 ตำบลทุ่งฝาย (ตกลงราคา) [17 ก.พ. 2560] อ่านรายละเอียดข่าว
โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ บ้านนาป้อเหนือ หมู่ที่ 7 ตำบลทุ่งฝาย (ตกลงราคา) [06 ก.พ. 2560] อ่านรายละเอียดข่าว
โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการอุปโภค-บริโภค บ้านท่าโทก หมู่ที่ 4 ตำบลทุ่งฝาย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง (ตกลงราคา) [06 ก.พ. 2560] อ่านรายละเอียดข่าว
โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านกลาง หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งฝาย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง (ตกลงราคา) [23 ม.ค. 2560] อ่านรายละเอียดข่าว
โครงการก่อสร้างวางท่อระุบายน้ำ บ้านทุ่งฝาย หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งฝาย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง (ตกลงราคา) [13 ม.ค. 2560] อ่านรายละเอียดข่าว
โครงการก่อสร้างถังกรองน้ำใส บ้านท่าส้มป่อย หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งฝาย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง (ตกลงราคา) [13 ม.ค. 2560] อ่านรายละเอียดข่าว
โครงการก่อสร้างระบบรับน้ำดิบแบบถังกรองใต้ดิน บ้านท่าส้มป่อย หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งฝาย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง [13 ม.ค. 2560] อ่านรายละเอียดข่าว
โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการอุปโภค-บริโภค ณ บ้านนาป้อเหนือ หมู่ที่ 7 ตำบลทุ่งฝาย (ตกลงราคา) [21 พ.ย. 2559] อ่านรายละเอียดข่าว
โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการอุปโภค-บริโภค บ้านปงชัยนาป้อ หมู่ที่ 10 ตำบลทุ่งฝาย (ตกลงราคา) [26 ต.ค. 2559] อ่านรายละเอียดข่าว
โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการอุปโภค-บริโภค ณ บ้านกลาง หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งฝาย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง (ตกลงราคา) [05 ต.ค. 2559] อ่านรายละเอียดข่าว
โครงการรั้วรอบที่สาธารณะ บ้านท่าโทก หมู่ที่ 4 ตำบลทุ่งฝาย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง [26 ก.ย. 2559] อ่านรายละเอียดข่าว
โครงการต่อเติมปรับปรุงโดมอเนกประสงค์ อบต.ทุ่งฝาย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง (ตกลงราคา) [23 ก.ย. 2559] อ่านรายละเอียดข่าว
 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 [17] 18 19 20  


 
 
 
     
 

Copyright © 2012-2023 โดย องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย - www.thungfai.go.th
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย ถ.ลำปาง-แจ้ห่ม อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52000 โทรศัพท์. 054-358693 โทรสาร 054-358693 ต่อ 21