ประวัติและตราสัญลักษณ์
ข้อมูลทั่วไป
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์-ยุทธศาสตร์
นโยบายของผู้บริหาร
อัตรากำลัง
แผนการจัดการความรู้
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน
ผู้นำชุมชนตำบลทุ่งฝาย
โครงสร้างการบริหารงาน
ผู้บริหาร อบต.
สภา อบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยตรวจสอบภายใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ อบต.
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ข้อบัญญัติทั่วไป
รายงานผลการปฏิบัติงาน
รายงานผลการดำเนินงานช่วง 6 เดือนแรก
รายงานผลการดำเนินงาน 12 เดือน
งานกิจการสภา
ประกาศลดขั้นตอน
รายงานการเงิน
รายงานการเงินรวม
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
งบแสดงฐานะการเงิน
แผนการใช้จ่ายเงินรวมรายไตรมาส
การจัดเก็บและหารายได้
แผนการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานรายรับ-รายจ่าย
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างการจัดหาพัสดุประจำปี
รายงานตรวจสอบภายใน
รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
รายงานการวิเคราะห์งบการเงินประจำปี
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม/คำร้อง/เอกสาร
กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลทุ่งฝาย
รายงานการวิจัยการประเมินความพึงพอใจของประชาชน
กฏหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อาเซียน ASEAN
คู่มือการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 
ขณะนี้ 8 คน
สถิติวันนี้ 261 คน
สถิติเดือนนี้ 8162 คน
สถิติปีนี้ 38359 คน
สถิติทั้งหมด 586572 คน
ตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน 2555
 
   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย ขอเชิญชาวตำบลทุ่งฝายร่วมรณรงค์การคัดแยกขยะมูลฝอย และลดการใช้โฟม...
 
 
กิจกรรมธนาคารขยะ ในห้วงเดือน มีนาคม 2567
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย ได้ดำเนินงานกิจกรรม   “MOI Waste Bank Week  มหาดไทยปักธงประกาศความสำเร็จ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ธนาคารขยะ” และกิจกรรมรณรงค์การคัดแยกขยะ เพื่อสร้าง...
[27 มี.ค. 2567]
อ่านรายละเอียดข่าว
ประชาคมรับฟังความคิดเห็นการจัดทำร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น ประจำปี 2567
เมื่่อวันที่่่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 10.00 น. อบต.ทุ่งฝาย ได้ดำเนินการจัดทำประชาคมรับฟังความคิดเห็นการจัดทำร่างข้อบัญญัติ อบต.ทุ่งฝาย เรื่่่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดนำ้เสียในอาคาร พ.ศ. ... และข้อบัญญัติเ...
[23 ก.พ. 2567]
อ่านรายละเอียดข่าว
โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน พ.ศ. 2567
โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน          มาทำถังขยะเปียก เพื่อโลก เพื่อเรากันเถอะ เมื่อพูดถึงประเภทของขยะ "ขยะเปียก" นับเป็นหนึ่งในขยะที่สร้างความรำคาญใจให้กับพ่อบ้านแม่บ...
[08 ก.พ. 2567]
อ่านรายละเอียดข่าว
กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 ของ อบต.ทุ่งฝาย
เมื่่อวันที่่ 13 มกราคม 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย นำโดยนายกธงชัย  ภูษาคำ และคณะผู้บริหารพร้อมหัวหน้าส่วนทุกส่วน ได้จัดโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 ณ ที่่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย โด...
[15 ม.ค. 2567]
อ่านรายละเอียดข่าว
กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาในหลวงรัชกาลที่ 10
เมื่่่อวันที่่ 28 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.09 น. อบต.ทุ่งฝาย โดยการนำของนายธงชัย ภูษาคำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย ได้จัดกิจกรรมลงนามถวายพระพร จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส...
[03 ส.ค. 2566]
อ่านรายละเอียดข่าว
โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม การปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลและการป้องกันการทุจริต 2566
เมื่่่อวันที่่ 22 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย  ได้จัดโครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม การปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลและการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2566 มีวัตถุประสงค...
[23 มิ.ย. 2566]
อ่านรายละเอียดข่าว
  
 
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
[29 มี.ค. 2567]
อ่านรายละเอียดข่าว
ประกาศผลการสอบฯ เพื่่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี 2567
ประกาศผลการสอบฯ เพื่่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี 2567
[27 ก.พ. 2567]
อ่านรายละเอียดข่าว
ประกาศรายชื่่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ปีงบประมาณ 2567
ประกาศรายชื่่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ปีงบประมาณ 2567
[20 ก.พ. 2567]
อ่านรายละเอียดข่าว
  
 
 
 
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น-สายบ้านนายกระสินธ์ อินทรพรม ถึง ห้วยเลื่อน หมู่ 3 [11 เม.ย. 2567] อ่านรายละเอียดข่าว
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น-สายบ้านนายกระสินธ์ อินทรพรม ถึง ห้วยเลื่อน หมู่ 3 บ้านแพะหนองแดง ต.ทุ่งฝาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding [11 เม.ย. 2567] อ่านรายละเอียดข่าว
ประกาศงานจ้างก่อสร้างอาคารประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [09 เม.ย. 2567] อ่านรายละเอียดข่าว
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิง (e-bidding) จำนวน 1 คัน [22 มี.ค. 2567] อ่านรายละเอียดข่าว
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการโรงจอดรถบรรทุกน้ำดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [20 มี.ค. 2567] อ่านรายละเอียดข่าว
ประกาศประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงแบบอเนกประสงค์ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 4,000 ลิตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [05 มี.ค. 2567] อ่านรายละเอียดข่าว
ร่างประกาศประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงแบบอเนกประสงค์ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 4,000 ลิตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [20 ก.พ. 2567] อ่านรายละเอียดข่าว
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซ่อมแซมวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมหูช้าง บ้านกลาง ม.6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [19 ก.พ. 2567] อ่านรายละเอียดข่าว
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซ่อมแซมถนน คสล. บ้านนาป้อเหนือ ม.7(ซอย3) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15 ก.พ. 2567] อ่านรายละเอียดข่าว
ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการซ่อมแซมวางท่อระบายน้ำ คสล. และราคากลางงานก่อสร้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [09 ก.พ. 2567] อ่านรายละเอียดข่าว
 
 
 
 
ประกาศผลการเปิดซองสอบราคาโครงการก่อสร้างเมรุเผาศพ ณ บ้านแพะหนองแดง หมู่ที่ 3 [23 มิ.ย. 2560] อ่านรายละเอียดข่าว
ประกาศผลการประมูลราคาจัดซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง [19 มิ.ย. 2560] อ่านรายละเอียดข่าว
ประกาศยกเลิกประมูลราคาซื้อรถยนต์บรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบอัดท้าย ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 10 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 1 คัน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ [19 พ.ค. 2560] อ่านรายละเอียดข่าว
ประกาศผลการเปิดซองสอบราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง [09 มิ.ย. 2559] อ่านรายละเอียดข่าว
ประกาศผลการเปิดซองสอบราคาโครงการวางท่อประปา ณ บ้านแม่ทะ หมู่ที่ 5 [08 มิ.ย. 2559] อ่านรายละเอียดข่าว
 
 
 
 
 
  หัวข้อกระทู้ ผู้ตั้งกระทู้ วันที่ตั้งกระทู้ อ่าน/ตอบ
ทดสอบ OIT ลำปาง 27 ก.พ. 67 28/1
ขออนุญาตินำเสนอเครื่องออกกำลังกายในร่มแล.. อนุวัฒน์ 22 ต.ค. 66 82/0
จำหน่ายน็อตสกรู จำหน่ายน็อ.. 25 ก.ค. 66 88/0
ทดสอบ ITAลำปาง 28 พ.ค. 66 101/1
เล่นได้ ทุกค่ายเกมส์ ไม่มีสะดุด สนุกทุกเ.. allin 13 มี.ค. 66 90/0
การยืนยันสิทธิ บัตรสวัสดิการฯ รอบใหม่ 25.. ชาวบ้าน ม... 03 มี.ค. 66 85/0
สล็อต pg 2022 ส้ม 01 มิ.ย. 65 127/1
ทดสอบ คมสัน 06 เม.ย. 65 707/1
ขอสอบถามการขอเลขที่่บ้าน จอย 18 มี.ค. 65 208/0
สอบถามตำแหน่งเจ้าหน้าที่่ตรวจสอบภายใน นักตรวจสอบ.. 18 มี.ค. 65 208/0
 
  
 
วัดนาป้อเหนือ
วัดวนคีรีบุญมาราม
วัดศรีภูมิมา
      
บล๊อคประสาน
ดอกไม้ประดิษฐ์
กระเป๋าผ้า
      
 
 
 
     
 

Copyright © 2012-2024 โดย องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย - www.thungfai.go.th
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย ถ.ลำปาง-แจ้ห่ม อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52000 โทรศัพท์. 054-358693 โทรสาร 054-358693 ต่อ 21