ประวัติและตราสัญลักษณ์
ข้อมูลทั่วไป
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์-ยุทธศาสตร์
นโยบายของผู้บริหาร
อัตรากำลัง
แผนการจัดการความรู้
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน
ผู้นำชุมชนตำบลทุ่งฝาย
โครงสร้างการบริหารงาน
ผู้บริหาร อบต.
สภา อบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยตรวจสอบภายใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ อบต.
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ข้อบัญญัติทั่วไป
รายงานผลการปฏิบัติงาน
รายงานผลการดำเนินงานช่วง 6 เดือนแรก
รายงานผลการดำเนินงาน 12 เดือน
งานกิจการสภา
ประกาศลดขั้นตอน
รายงานการเงิน
รายงานการเงินรวม
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
งบแสดงฐานะการเงิน
แผนการใช้จ่ายเงินรวมรายไตรมาส
การจัดเก็บและหารายได้
แผนการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานรายรับ-รายจ่าย
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างการจัดหาพัสดุประจำปี
รายงานตรวจสอบภายใน
รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
รายงานการวิเคราะห์งบการเงินประจำปี
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม/คำร้อง/เอกสาร
กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลทุ่งฝาย
รายงานการวิจัยการประเมินความพึงพอใจของประชาชน
กฏหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อาเซียน ASEAN
คู่มือการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 
ขณะนี้ 5 คน
สถิติวันนี้ 259 คน
สถิติเดือนนี้ 9143 คน
สถิติปีนี้ 49385 คน
สถิติทั้งหมด 597598 คน
ตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน 2555
 
   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย ขอเชิญชาวตำบลทุ่งฝายร่วมรณรงค์การคัดแยกขยะมูลฝอย และลดการใช้โฟม...
 
 
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน
 
 

หมายเลขโทรศัพท์สายตรง

เลขภายใน

ผู้ใช้


0-5435-8693

0

โอเปอเรเตอร์


คณะผู้บริหาร


0-5435-8693

22

นายก อบต.


20

รองนายกฯ คนที่ 1


23

รองนายกฯ คนที่ 2


สำนักงานปลัด


0-5435-8693

24

ปลัด อบต.


26

หัวหน้าสำนักงานปลัด


11

บริหารทั่วไป/กิจการสภาฯ/นิติการและกฎหมาย/การศึกษาฯ/สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม


19

การเจ้าหน้าที่/แผนงานและงบประมาณ/ส่งเสริมการเกษตร


26

กองทุน สปสช./เครือข่าย LA 21


21

FAX – โทรสารอัตโนมัติ


ส่วนการคลัง


0-5435-8693

14

ผอ.กองคลัง


12

งานการเงินและบัญชี


18

งานจัดเก็บรายได้/ธุรการฯ


17

งานพัสดุ


ส่วนโยธา


0-5435-8693

13

ส่วนโยธาทั้งหมด


ส่วนสวัสดิการสังคม


0-5435-8693

25

ส่วนสวัสดิการสังคมทั้งหมด


ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรประจำตำบลทุ่งฝาย


0-5435-8693

15

เกษตรประจำตำบลทุ่งฝาย      (เฉพาะอังคารและพฤหัสบดี)

 
 
 
 
     
 

Copyright © 2012-2024 โดย องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย - www.thungfai.go.th
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย ถ.ลำปาง-แจ้ห่ม อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52000 โทรศัพท์. 054-358693 โทรสาร 054-358693 ต่อ 21