ประวัติและตราสัญลักษณ์
ข้อมูลทั่วไป
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์-ยุทธศาสตร์
นโยบายของผู้บริหาร
อัตรากำลัง
แผนการจัดการความรู้
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน
ผู้นำชุมชนตำบลทุ่งฝาย
โครงสร้างการบริหารงาน
ผู้บริหาร อบต.
สภา อบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยตรวจสอบภายใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ อบต.
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ข้อบัญญัติทั่วไป
รายงานผลการปฏิบัติงาน
รายงานผลการดำเนินงานช่วง 6 เดือนแรก
รายงานผลการดำเนินงาน 12 เดือน
งานกิจการสภา
ประกาศลดขั้นตอน
รายงานการเงิน
รายงานการเงินรวม
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
งบแสดงฐานะการเงิน
แผนการใช้จ่ายเงินรวมรายไตรมาส
การจัดเก็บและหารายได้
แผนการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานรายรับ-รายจ่าย
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างการจัดหาพัสดุประจำปี
รายงานตรวจสอบภายใน
รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
รายงานการวิเคราะห์งบการเงินประจำปี
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม/คำร้อง/เอกสาร
กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลทุ่งฝาย
รายงานการวิจัยการประเมินความพึงพอใจของประชาชน
กฏหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อาเซียน ASEAN
 
ขณะนี้ 10 คน
สถิติวันนี้ 226 คน
สถิติเดือนนี้ 5066 คน
สถิติปีนี้ 50376 คน
สถิติทั้งหมด 515642 คน
ตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน 2555
 
   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย ขอเชิญชาวตำบลทุ่งฝายร่วมรณรงค์การคัดแยกขยะมูลฝอย และลดการใช้โฟม...
 
 
 
 

 
ประชาสัมพันธ์ การสำรวจข้อมูลที่่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2567
     องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย ได้กำหนดระยะเวลาในการสำรวจที่่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2567 ในตำบลทุ่งฝาย ในระหว่างวันที่่ 3 ตุลาคม - 30 พฤศจิกายน 2566 เพื่่อให้พนักงานสำรวจ พนักประ... [19 ก.ย. 2566]
 
ประชาสัมพันธ์การรับเรื่่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ในระบบ Traffy Fondue
ประชาสัมพันธ์การรับเรื่่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ในระบบ Traffy Fondue [21 ส.ค. 2566]
 
ประกาศ เรื่่่อง กำหนดสถานที่่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศการเลือกตั้งสส. 2566
ประกาศ เรื่่่อง กำหนดสถานที่่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2566 [08 พ.ค. 2566]
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ บ้านต้นยาง ม.8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[28 เม.ย. 2566]
 
ประกาศขยายเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566
[27 เม.ย. 2566]
 
ประชาสัมพันธ์ QR CODE ตอบแบบสอบถามผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ปี 2566
ประชาสัมพันธ์ QR CODE ตอบแบบสอบถามผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)  เพื่่อดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2566 ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย [20 เม.ย. 2566]
 
รายงานสรุปผลการร้องเรียนเหตุทุจริต รอบ 6 เดือนแรก ปี 2566
[05 เม.ย. 2566]
 
ประกาศลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำหรับการจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ. 2566
[30 มี.ค. 2566]
 
ประกาศบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2566
[21 มี.ค. 2566]
 
ประกาศเรื่่่อง ประกาศผลสอบและขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
[20 มี.ค. 2566]
 
ประกาศรายชื่่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งผู้ช่วยธุรการ
ประกาศรายชื่่่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์)รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย [13 มี.ค. 2566]
 
ประชาสัมพันธ์งานแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ตำบลทุ่งฝาย ประจำปี 2566
ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย จะดำเนินการตามโครงการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ตำบลทุ่งฝ่าย ต้านภัยยาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๖ โดยกำหนดจัดการแข่งขันกีฬา เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนในตำบลทุ่งฝายได้ออกกำล... [10 มี.ค. 2566]
 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อเลือกการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566
ตามที่่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย ได้ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 นั้น ให้บุคคลตามบัญชีรายชื่อ ผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือก เข้ารับกา... [03 มี.ค. 2566]
 
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2565
[02 มี.ค. 2566]
 
รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของ อบต.ทุ่งฝาย จำ... [13 ก.พ. 2566]
 
 
     
หน้า   [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  


 
 
 
     
 

Copyright © 2012-2023 โดย องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย - www.thungfai.go.th
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย ถ.ลำปาง-แจ้ห่ม อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52000 โทรศัพท์. 054-358693 โทรสาร 054-358693 ต่อ 21