ประวัติและตราสัญลักษณ์
ข้อมูลทั่วไป
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์-ยุทธศาสตร์
นโยบายของผู้บริหาร
อัตรากำลัง
แผนการจัดการความรู้
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน
ผู้นำชุมชนตำบลทุ่งฝาย
โครงสร้างการบริหารงาน
ผู้บริหาร อบต.
สภา อบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยตรวจสอบภายใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ อบต.
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ข้อบัญญัติทั่วไป
รายงานผลการปฏิบัติงาน
รายงานผลการดำเนินงานช่วง 6 เดือนแรก
รายงานผลการดำเนินงาน 12 เดือน
งานกิจการสภา
ประกาศลดขั้นตอน
รายงานการเงิน
รายงานการเงินรวม
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
งบแสดงฐานะการเงิน
แผนการใช้จ่ายเงินรวมรายไตรมาส
การจัดเก็บและหารายได้
แผนการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานรายรับ-รายจ่าย
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างการจัดหาพัสดุประจำปี
รายงานตรวจสอบภายใน
รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
รายงานการวิเคราะห์งบการเงินประจำปี
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม/คำร้อง/เอกสาร
กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลทุ่งฝาย
รายงานการวิจัยการประเมินความพึงพอใจของประชาชน
กฏหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อาเซียน ASEAN
 
ขณะนี้ 8 คน
สถิติวันนี้ 104 คน
สถิติเดือนนี้ 5369 คน
สถิติปีนี้ 50679 คน
สถิติทั้งหมด 515945 คน
ตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน 2555
 
   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย ขอเชิญชาวตำบลทุ่งฝายร่วมรณรงค์การคัดแยกขยะมูลฝอย และลดการใช้โฟม...
 
 
 
 

ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคางานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัสท์ติกคอนกรีต บ้านท่าโทก หมู่ที่ 4 (เฉพาะเจาะจง) [07 ก.พ. 2562] อ่านรายละเอียดข่าว
ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต บ้านแพะหนองแดง หมู่ที่ 3 (เฉพาะเจาะจง) [09 ม.ค. 2562] อ่านรายละเอียดข่าว
ประกาศรายชื่อผู้มายื่นซองเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างพนังป้องกันตลิ่งพังโดยการวางกล่องเกเบี้ยนบรรจุหินใหญ่ห้วยแม่กะเริม [07 ม.ค. 2562] อ่านรายละเอียดข่าว
ประกาศรายชื่อผู้มาซื้อเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างพนังป้องกันตลิ่งพังโดยการวางกล่องเกเบี้ยนบรรจุหินใหญ่ห้วยแม่กะเริม [07 ม.ค. 2562] อ่านรายละเอียดข่าว
ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างพนังป้องกันตลิ่งโดยวางกล่องเกเบี้ยนบรรจุหินใหญ่ (วิธีเฉพาะเจาะจง) หมู่ที่ 10 [21 ธ.ค. 2561] อ่านรายละเอียดข่าว
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการและราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างพนังกันดินโดยวางกล่องเกเบี้ยนบรรจุหินใหญ่ ห้วยแม่กะเริม โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [21 ธ.ค. 2561] อ่านรายละเอียดข่าว
ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างพนังกันดินโดยวางกล่องเกเบี้ยนบรรจุหินใหญ่ ห้วยแม่กะเริม โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [17 ธ.ค. 2561] อ่านรายละเอียดข่าว
ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลางงานก่อสร้าง โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมผิวทางเข้าพื้นที่การเกษตรเลียบลำห้วยแม่กะเริม (ผิวลูกรัง) บ้านทุ่งฝาย หมู่ที่ 2 (เฉพาะเจาะจง) [13 พ.ย. 2561] อ่านรายละเอียดข่าว
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [01 พ.ย. 2561] อ่านรายละเอียดข่าว
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ บ้านท่าส้มป่อย หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [11 ต.ค. 2561] อ่านรายละเอียดข่าว
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ บ้านท่าส้มป่อย หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [11 ต.ค. 2561] อ่านรายละเอียดข่าว
ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ บ้านท่าส้มป่อย หมู่ที่ 1 (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง) [01 ต.ค. 2561] อ่านรายละเอียดข่าว
ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ บ้านท่าส้มป่อย หมู่ที่ 1 (เฉพาะเจาะจง) [01 ต.ค. 2561] อ่านรายละเอียดข่าว
ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่ทะ หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งฝาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [31 ส.ค. 2561] อ่านรายละเอียดข่าว
ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลางงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงระบบประปา (ถังกรอง) บ้านท่าโทก หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [31 ส.ค. 2561] อ่านรายละเอียดข่าว
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขยายเขตประปาหมู่บ้าน บ้านท่าโทก หมู่ที่ 4 [12 ก.ค. 2561] อ่านรายละเอียดข่าว
ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลางงานก่อสร้าง โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 ตำบลทุ่งฝาย (วิธีเฉพาะเจาะจง) [09 ก.ค. 2561] อ่านรายละเอียดข่าว
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างพนังป้องกันตลิ่งโดยการวางกล่องเกเบี้ยนบรรจุหินใหญ่ บ้านปงชัยนาป้อ หมู่ที่ 10 ตำบลทุ่งฝาย [21 มิ.ย. 2561] อ่านรายละเอียดข่าว
ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างพนังกันดินโดยการเรียงกล่อง Gabion บรรจุหินใหญ่ บ้านปงชัยนาป้อ หมู่ที่ 10 (วิธีเฉพาะเจาะจง) [19 มิ.ย. 2561] อ่านรายละเอียดข่าว
ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลางงานก่อสร้าง โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. บ้านแพะหนองแดง หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งฝาย (วิธีเฉพาะเจาะจง) [19 มิ.ย. 2561] อ่านรายละเอียดข่าว
 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 [13] 14 15 16 17 18 19 20  


 
 
 
     
 

Copyright © 2012-2023 โดย องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย - www.thungfai.go.th
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย ถ.ลำปาง-แจ้ห่ม อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52000 โทรศัพท์. 054-358693 โทรสาร 054-358693 ต่อ 21