ประวัติและตราสัญลักษณ์
ข้อมูลทั่วไป
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์-ยุทธศาสตร์
นโยบายของผู้บริหาร
อัตรากำลัง
แผนการจัดการความรู้
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน
ผู้นำชุมชนตำบลทุ่งฝาย
โครงสร้างการบริหารงาน
ผู้บริหาร อบต.
สภา อบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยตรวจสอบภายใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ อบต.
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ข้อบัญญัติทั่วไป
รายงานผลการปฏิบัติงาน
รายงานผลการดำเนินงานช่วง 6 เดือนแรก
รายงานผลการดำเนินงาน 12 เดือน
งานกิจการสภา
ประกาศลดขั้นตอน
รายงานการเงิน
รายงานการเงินรวม
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
งบแสดงฐานะการเงิน
แผนการใช้จ่ายเงินรวมรายไตรมาส
การจัดเก็บและหารายได้
แผนการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานรายรับ-รายจ่าย
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างการจัดหาพัสดุประจำปี
รายงานตรวจสอบภายใน
รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
รายงานการวิเคราะห์งบการเงินประจำปี
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม/คำร้อง/เอกสาร
กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลทุ่งฝาย
รายงานการวิจัยการประเมินความพึงพอใจของประชาชน
กฏหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อาเซียน ASEAN
 
ขณะนี้ 8 คน
สถิติวันนี้ 62 คน
สถิติเดือนนี้ 5327 คน
สถิติปีนี้ 50637 คน
สถิติทั้งหมด 515903 คน
ตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน 2555
 
   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย ขอเชิญชาวตำบลทุ่งฝายร่วมรณรงค์การคัดแยกขยะมูลฝอย และลดการใช้โฟม...
 
 
 
 

 
รายงานการวิจัยการประเมินความพึงพอในของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของ อบต.ทุ่งฝาย 2560
[02 ต.ค. 2560]
 
ประกาศคู่มือสำหรับประชาชน ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย
ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘                   ได้ประกาศราชกิจจา... [25 ก.ค. 2560]
 
ประกาศเตือนภัย ฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทย และคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามัน
ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา แจ้งเตือนเรื่อง ฝนตกหนักถึงหนักมากในช่วงวันที่ 14 - 18 กรกฎาคม 2560 ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสม ที่อาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากในระยะนี้ไว้ด... [13 ก.ค. 2560]
 
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล 2559
ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล 2559 [12 ก.ค. 2560]
 
ประกาศรายชื่่อพนักงานส่วนตำบลผู้มีผลการปฏิบัติราชการระดับดีเด่น ประจำปี 2559
ประกาศรายชื่่อพนักงานส่วนตำบลผู้มีผลการปฏิบัติราชการระดับดีเด่น ประจำปี 2559 [12 ก.ค. 2560]
 
ประกาศฯ เรื่่องช่องทางการร้องเรียนในการบริหารทรัพยากรบุคคล
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝายเรื่อง    ช่องทางการร้องเรียนในการบริหารทรัพยากรบุคคล  เพื่อให้การบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำ... [22 พ.ค. 2560]
 
ประชาสัมพันธ์แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล ตามคำสั่งที่่ 171/2560 ลงวันที่่่ 3 พฤษภาคม 2560 เพื่่อจัดทำร่างข้อบัญญัติ เรื่่อง กิจการที่่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2561 [03 พ.ค. 2560]
 
ประกาศเรื่่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย เรื่อง   หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ***********************         &nb... [03 เม.ย. 2560]
 
ประกาศเรื่่่องการแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสฯ
[07 มี.ค. 2560]
 
ประชาสัมพันธ์แผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย ประชาสัมพันธ์ แผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ 2560 ไตรมาสที่่ 1 - 4 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน  [02 ต.ค. 2559]
 
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจ
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจ [29 ก.ย. 2559]
 
ประชาสัมพันธ์การรณรงค์ออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย ขอเชิญชวนประชาชนร่วมใช้สิทธิออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ 2559 ซึ่งจะมีการออกเสียง ในวันที่่  7 สิงหาคม พ.ศ. 2559 เวลา 08.00 น. - 16.00 น. ในแต่ละชุมชนและหมู่บ้าน จึ... [13 ก.ค. 2559]
 
ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานจ้างตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานจ้างตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ [28 มิ.ย. 2559]
 
คำแนะนำประชาชนเรื่่องโรคไข้ซิกา โรคเมอรส์ และโรคไข้เลือดออก
[23 มิ.ย. 2559]
 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่่พัสดุ2559
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่่พัสดุ ประจำปี 2559 [21 มิ.ย. 2559]
 
 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 [9] 10 11  


 
 
 
     
 

Copyright © 2012-2023 โดย องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย - www.thungfai.go.th
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย ถ.ลำปาง-แจ้ห่ม อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52000 โทรศัพท์. 054-358693 โทรสาร 054-358693 ต่อ 21