ประวัติและตราสัญลักษณ์
ข้อมูลทั่วไป
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์-ยุทธศาสตร์
นโยบายของผู้บริหาร
อัตรากำลัง
แผนการจัดการความรู้
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน
ผู้นำชุมชนตำบลทุ่งฝาย
โครงสร้างการบริหารงาน
ผู้บริหาร อบต.
สภา อบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยตรวจสอบภายใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ อบต.
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ข้อบัญญัติทั่วไป
รายงานผลการปฏิบัติงาน
รายงานผลการดำเนินงานช่วง 6 เดือนแรก
รายงานผลการดำเนินงาน 12 เดือน
งานกิจการสภา
ประกาศลดขั้นตอน
รายงานการเงิน
รายงานการเงินรวม
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
งบแสดงฐานะการเงิน
แผนการใช้จ่ายเงินรวมรายไตรมาส
การจัดเก็บและหารายได้
แผนการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานรายรับ-รายจ่าย
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างการจัดหาพัสดุประจำปี
รายงานตรวจสอบภายใน
รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
รายงานการวิเคราะห์งบการเงินประจำปี
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม/คำร้อง/เอกสาร
กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลทุ่งฝาย
รายงานการวิจัยการประเมินความพึงพอใจของประชาชน
กฏหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อาเซียน ASEAN
 
ขณะนี้ 8 คน
สถิติวันนี้ 68 คน
สถิติเดือนนี้ 5333 คน
สถิติปีนี้ 50643 คน
สถิติทั้งหมด 515909 คน
ตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน 2555
 
   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย ขอเชิญชาวตำบลทุ่งฝายร่วมรณรงค์การคัดแยกขยะมูลฝอย และลดการใช้โฟม...
 
 
 
 

 
ประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 2561-2564
ประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 2561-2564 [02 ต.ค. 2562]
 
แจ้งประชาสัมพันธ์จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต อบต.ทุ่งฝาย
แจ้งประชาสัมพันธ์จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต อบต.ทุ่งฝาย หากท่านใดต้องการแจ้งเบาะแสการทุจริตประพฤติมิชอบ โปรดแจ้งตามช่องทางดังนี้1) ตู้ไปรษณีย์ เลขที่ 140/1  หมู่ 3  ตำบล ทุ่งฝา... [01 ต.ค. 2562]
 
ประชาสัมพันธ์การออกคำสั่งด้านการบริหารงานบุคคล
[31 ก.ค. 2562]
 
ประชาสัมพันธ์ขยายระยะเวลาการตอบแบบสอบถาม ด้านความโปร่งใส ITA ประจำปี2562 สำหรับบุุคคลภายนอก
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)  โดยให้ประชาชนได้เข้าไปตอบแบบสอบถามในระบบคอมพิวเตอร์หรือมือถือ https://itas.nacc.go.th/go/eit/w6s2j2  หรือใช้มือถือสแกน Q... [03 มิ.ย. 2562]
 
เปิดรับลงทะเบียนโครงการเงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ตั้งแต่ 31 พฤษภาคม - 31 กรกฎาคม 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย เปิดรับลงทะเบียน โครงการเงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด  - เปิดรับลงทะเบียนตั้งแต่วันที่  31 พฤษภาคม - 31 กรกฎาคม 2562 - เด็กที่เกิดตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2... [31 พ.ค. 2562]
 
ประกาศ เรื่่องแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน
ประกาศ เรื่่องแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงานสำหรับการจ้างงานวางท่อระบายน้ำ บ้านนาป้อเหนือ หมู7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [28 พ.ค. 2562]
 
ฝากครรภ์ก่อน ปลอดภัยกว่า
การที่หญิงตั้งครรภ์เข้ามาฝากครรภ์ภายใน 12 สัปดาห์แรก จะนำไปสู่การยืนยันอายุครรภ์ที่ถูกต้อง ได้รับการประเมินความเสี่ยงจากแพทย์เพื่อรักษาและป้องกัน หากมาช้ากว่าอายุครรภ์ 20 สัปดาห์ อาจทำให้การคำนวณอายุ... [23 เม.ย. 2562]
 
เรียนรู้ ร่วมแรง ป้องกัน การคลอดก่อนกำหนด
เมื่อพบภาวะแทรกซ้อนในทารกเกิดก่อนกำหนด จะส่งผลให้ทารกรายนั้นต้องได้รับการดูแลต่อเนื่องมากกว่าทารกครบกำหนด เช่น ทารกมีโรคปอดเรื้อรังบางรายต้องใช้เครื่องให้ออกซิเจนตลอดเวลา อย่างน้อย 6 เดือน ถึง 2 ปี โ... [14 มี.ค. 2562]
 
ร่วมรณรงค์ประหยัดพลังงาน ประจำปี 2562
[14 ก.พ. 2562]
 
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย ขอเชิญร่วมประหยัดพลังงาน
[14 ก.พ. 2562]
 
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตำบลทุ่งฝาย(Farmers Field School)
ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย ได้จัดทำโครงการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตำบลทุ่งฝาย (กิจกรรมโรงเรียนเกษตร Farmers Field School) เพื่่อถ่ายทอดเทคโนโลยีโดยให้ชุมชนหรือองค์กรเกษตรกรเป็นสูนย์กลางในกา... [10 ม.ค. 2562]
 
ประชาสัมพันธ์งานวันเด็กแห่งชาติ อบต.ทุ่่งฝาย ประจำปีงบประมาณ 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย จะดำเนินการจัดโครงการงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2562 ในวันที่่ 12 มกราคม 2562 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป  ณ  ลานอเนกประสงค์ อบต.ทุ่งฝาย ซึ่งในงานนี้ ... [07 ม.ค. 2562]
 
ประชาสัมพันธ์ข้อบัญญัติ เรื่่อง กิจการที่่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 2561
ประชาสัมพันธ์ข้อบัญญัติ เรื่่อง กิจการที่่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 2561 เพื่่อบังคับใช้ในพื้นที่ตำบลทุ่งฝายต่อไป [14 ธ.ค. 2561]
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย เรื่อง รายชื่อพนักงานส่วนตำบลผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่น (ครึ่งปีหลัง) 2561
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย เรื่อง รายชื่อพนักงานส่วนตำบลผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่น (ครึ่งปีหลัง) 2561 [09 ต.ค. 2561]
 
ประชาสัมพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย เป็นตัวแทน ท้องถิ่นลำปาง ซักถามผลงานของ สนช.
เมื่่อวันที่่ 27 กันยายน 2561  นายสมศักดิ์  ตะนะเกต ได้เป็นตัวแทนผู้นำประชาธิไตย จังหวัดลำปาง  เข้าร่วมงานแถลงผลงานของ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ที่่รัฐสภา โดยได้ซักถามต่อสภานิติบัญญัติแห่... [02 ต.ค. 2561]
 
 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 [7] 8 9 10 11  


 
 
 
     
 

Copyright © 2012-2023 โดย องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย - www.thungfai.go.th
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย ถ.ลำปาง-แจ้ห่ม อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52000 โทรศัพท์. 054-358693 โทรสาร 054-358693 ต่อ 21