ประวัติและตราสัญลักษณ์
ข้อมูลทั่วไป
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์-ยุทธศาสตร์
นโยบายของผู้บริหาร
อัตรากำลัง
แผนการจัดการความรู้
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน
ผู้นำชุมชนตำบลทุ่งฝาย
โครงสร้างการบริหารงาน
ผู้บริหาร อบต.
สภา อบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยตรวจสอบภายใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ อบต.
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ข้อบัญญัติทั่วไป
รายงานผลการปฏิบัติงาน
รายงานผลการดำเนินงานช่วง 6 เดือนแรก
รายงานผลการดำเนินงาน 12 เดือน
งานกิจการสภา
ประกาศลดขั้นตอน
รายงานการเงิน
รายงานการเงินรวม
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
งบแสดงฐานะการเงิน
แผนการใช้จ่ายเงินรวมรายไตรมาส
การจัดเก็บและหารายได้
แผนการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานรายรับ-รายจ่าย
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างการจัดหาพัสดุประจำปี
รายงานตรวจสอบภายใน
รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
รายงานการวิเคราะห์งบการเงินประจำปี
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม/คำร้อง/เอกสาร
กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลทุ่งฝาย
รายงานการวิจัยการประเมินความพึงพอใจของประชาชน
กฏหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อาเซียน ASEAN
 
ขณะนี้ 13 คน
สถิติวันนี้ 33 คน
สถิติเดือนนี้ 5298 คน
สถิติปีนี้ 50608 คน
สถิติทั้งหมด 515874 คน
ตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน 2555
 
   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย ขอเชิญชาวตำบลทุ่งฝายร่วมรณรงค์การคัดแยกขยะมูลฝอย และลดการใช้โฟม...
 
 
 
 

 
คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน นายก อบต.
[28 ธ.ค. 2564]
 
ประชาสัมพันธ์อัตราค่าภาษีป้าย
ประชาสัมพันธ์อัตราค่าภาษีป้าย [14 ธ.ค. 2564]
 
การยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2565
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย ขอประกาศให้เจ้าของป้าย และผู้ครอบครองป้าย ซึ่งตั้งอยู่ในเขตตำบลทุ่งฝาย ให้ยื่นแบบและชำระภาษีป้าย  ตั้งแต่เดือนมกราคม ถึง เดือนมีนาคมของทุกปี และ ต้องชำระภาษีภาษีภายใ... [14 ธ.ค. 2564]
 
ประชาสัมพันธ์ยกเว้นการเก็บค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการที่่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ประชาสัมพันธ์ยกเว้นการเก็บค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการที่่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ตั้งแต่วันที่่ 14 พ.ย. 2564 ถึง 13 พ.ย. 2565  [14 ธ.ค. 2564]
 
คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนัก กอง
[24 พ.ย. 2564]
 
คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนปลัดฯ
[24 พ.ย. 2564]
 
ประกาศผลการลดพลังงาน ของ อบต.ทุ่งฝาย ประจำปี 2564
[18 ต.ค. 2564]
 
ประกาศ เรื่่องหลักเกณฑ์และวิธีการปิดประะกาศและที่่ิติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งฯ
1.     การปิดประกาศ 1.1  องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย ได้จัดเตรียมบอร์ดป้ายสำหรับการปิดประกาศ หรือโปสเตอร์ของผู้สมัคร รวม  14 แห่ง ซึ่งได้จัดเตรียมบอร์ดไว้ 14 ป้าย... [14 ต.ค. 2564]
 
ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย
1.  วันเลือกตั้ง  วันอาทิตย์ที่ 28  เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ. 2564 2. ระยะเวลาสมัครรับเลือกตั้งวันจันทร์ที่ 11 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564 ถึง วันศุกร์ที่  15  เ... [06 ต.ค. 2564]
 
การสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2565
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย  แจ้งกำหนดระยะเวลาการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  ตั้งแต่วันที่้ 1 ตุลาคม ถึง 30 พฤศจิกายน 2564 ขอความร่วมมือจากเจ้าของ ผู้ครอบครอง หรือบุคคลที่มีสิทธิในกรรมสิท... [20 ก.ย. 2564]
 
ขอเชิญเข้าร่วม โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
ขอเชิญเข้าร่วม โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา กิจกรรมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากร (การทำถุงพอกยาสมุนไพรบรรเทาอาการปวดเข่า) [01 ก.ย. 2564]
 
ประชาสัมพันธ์ทะเบียนพรรณไม้ในพื้นที่ปกปักทรัพยากรท้องถิ่น
ทะเบียนพรรณไม้ในพื้นที่ปกปักทรัพยากรท้องถิ่น [20 ก.ค. 2564]
 
ประกาศ เรื่อง การดำเนินการตามมาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ
ประกาศ อบต.ทุ่่งฝาย เรื่อง การดำเนินการตามมาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ [03 มิ.ย. 2564]
 
ยาเส้นอันตรายเหมือนบุหรี
[01 มิ.ย. 2564]
 
บันได 10 ขั้นสู่การเปิดใจ เลิกบุหรี่
[01 มิ.ย. 2564]
 
 
     
หน้า   1 2 3 [4] 5 6 7 8 9 10 11  


 
 
 
     
 

Copyright © 2012-2023 โดย องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย - www.thungfai.go.th
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย ถ.ลำปาง-แจ้ห่ม อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52000 โทรศัพท์. 054-358693 โทรสาร 054-358693 ต่อ 21