ประวัติและตราสัญลักษณ์
ข้อมูลทั่วไป
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์-ยุทธศาสตร์
นโยบายของผู้บริหาร
อัตรากำลัง
แผนการจัดการความรู้
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน
ผู้นำชุมชนตำบลทุ่งฝาย
โครงสร้างการบริหารงาน
ผู้บริหาร อบต.
สภา อบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยตรวจสอบภายใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ อบต.
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ข้อบัญญัติทั่วไป
รายงานผลการปฏิบัติงาน
รายงานผลการดำเนินงานช่วง 6 เดือนแรก
รายงานผลการดำเนินงาน 12 เดือน
งานกิจการสภา
ประกาศลดขั้นตอน
รายงานการเงิน
รายงานการเงินรวม
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
งบแสดงฐานะการเงิน
แผนการใช้จ่ายเงินรวมรายไตรมาส
การจัดเก็บและหารายได้
แผนการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานรายรับ-รายจ่าย
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างการจัดหาพัสดุประจำปี
รายงานตรวจสอบภายใน
รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
รายงานการวิเคราะห์งบการเงินประจำปี
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม/คำร้อง/เอกสาร
กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลทุ่งฝาย
รายงานการวิจัยการประเมินความพึงพอใจของประชาชน
กฏหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อาเซียน ASEAN
คู่มือการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 
ขณะนี้ 8 คน
สถิติวันนี้ 221 คน
สถิติเดือนนี้ 6035 คน
สถิติปีนี้ 68198 คน
สถิติทั้งหมด 616411 คน
ตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน 2555
 
   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย ขอเชิญชาวตำบลทุ่งฝายร่วมรณรงค์การคัดแยกขยะมูลฝอย และลดการใช้โฟม...
 
 
 
 

 
ประกาศการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. 2566
[10 ม.ค. 2566]
 
ประกาศประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. 2566
[10 ม.ค. 2566]
 
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น-สายเลียบคลองชลประทาน หมู่ที่่ 1 บ้านท่าส้มป่อย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น-สายเลียบคลองชลประทาน หมู่ที่่ 1 บ้านท่าส้มป่อย ตำบลทุ่งฝาย กว้าง 5.00 เมตร ยาว 2,000 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร ... [09 ม.ค. 2566]
 
ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่องมาตราการประหยัดพลังงาน รณรงค์การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม..
วิธีการประหยัดพลังงานสารพัดวิธีประหยัดไฟ ลดใช้พลังงาน… ช่วยคุณ ช่วยโลก จากเหตุการณ์ฉุกเฉินที่รัฐอาจไม่สามารถผลิตไฟฟ้าให้เพียงพอต่อความต้องการ ใช้งาน เนื่องจากพม่าหยุดส่งก๊าซธรรมชาติให้ไทยช... [06 ม.ค. 2566]
 
รณรงค์ประชาสัมพันธ์การใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก..
ประเทศไทยเป็นประเทศที่ปล่อยขยะพลาสติกลงสู่ทะเลเป็นอันดับ 6 ของโลกโดยเฉพาะถุงพลาสติกคนไทยใช้ มากถึงวันละ 123 ล้านใบ หรือคิดเป็นชั่วโมง ชั่วโมงละ 5 ล้านใบ นาทีละ 85,000 ใบ วินาทีละกว่า 1,400 ใบ และ กว... [03 ม.ค. 2566]
 
การจัดกิจกรรม ปล่อยปลา ปล่อยสัตว์
        องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย ร่วมจัดกิจกรรม ปล่อยปลา/ปล่อยสัตว์ เพื่อถวายเป็นพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวั... [22 ธ.ค. 2565]
 
การจัดทำขยะอินทรีย์ หรือการจัดทำถังขยะเปียกในครัวเรือน
        องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย ขอเชิญชวนทุกท่าน ช่วยกันลดปริมาณและคัดแยกขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกครัวเรือน เพื่อสนับสนุนโยบายของรัฐบาลในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ตาม 3Rs  &n... [22 ธ.ค. 2565]
 
สปอร์ท สื่่อประชาสัมพันธ์งานไหว้สาหลวงพ่อเกษม เขมโก 2565
[21 พ.ย. 2565]
 
ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566
[10 พ.ย. 2565]
 
ประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่่งใส 2566-2570
 ประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่่งใส 2566-2570 [26 ก.ย. 2565]
 
โครงการลงทะเบียนเพื่่อสวัสดิการแห่งรัฐปี 2565
ประชาชนผู้ใดสนใจสามารถ ลงทะเบียนได้ตามเวลาดังกล่าวหรือสามารถลงทะเบียนได้ที่่ สำนักงาน อบต.ทุ่งฝาย ตั้งแต่วันที่่ 5 - 19 ตุลาคม 2565 ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน 2565 - 19 ตุลาคม 2565ระหว่างเว... [05 ก.ย. 2565]
 
ประชาสัมพันธ์แบบคำร้องทั่วไป
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย เชิญชวนส่งแบบคำร้อง แทนการเข้ามากรอกข้อมูล ณ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย  ตามลิ้งก์ด้านล่างนี้https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScLgRrCfPSMiy0hbOP8INgVZn1_ru... [17 ส.ค. 2565]
 
ประชาสัมพันธ์การแข่งขันกีฬาทุ่งฝายคัพ ครั้งที่่ 2 ปี 2565
ประชาสัมพันธ์การแข่งขันกีฬาทุ่งฝายคัพ ครั้งที่่ 2 ปี 2565 โดยมีการจัดงานในวันทีี่ 13-14 สิงหาคม 2565 ณ สนามกีฬาบ้านแพะหนองแดง ซึ่งวัตถุประสงค์เพื่่อเชื่่อมความสัมพันธ์ของเด็ก และเยาวชน และประชาชนในตำบ... [15 ส.ค. 2565]
 
ประชาสัมพันธ์กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดลำปาง
[01 ส.ค. 2565]
 
ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาอบต.ทุ่งฝาย สมัยวิสามัญ สมัยที่่2 ครั้งที่่2 ปี2565
ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาอบต.ทุ่งฝาย สมัยวิสามัญ สมัยที่่2 ครั้งที่่2 ปี2565  ประชาชนและผู้ที่่สนใจสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่่ เพื่่่อที่จะเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ ดังกล่าวในวันทีี่ 8 กรกฎาคม 25... [05 ก.ค. 2565]
 
 
     
หน้า   1 2 3 [4] 5 6 7 8 9 10 11 12 13  


 
 
 
     
 

Copyright © 2012-2024 โดย องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย - www.thungfai.go.th
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย ถ.ลำปาง-แจ้ห่ม อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52000 โทรศัพท์. 054-358693 โทรสาร 054-358693 ต่อ 21