ประวัติและตราสัญลักษณ์
ข้อมูลทั่วไป
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์-ยุทธศาสตร์
นโยบายของผู้บริหาร
อัตรากำลัง
แผนการจัดการความรู้
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน
ผู้นำชุมชนตำบลทุ่งฝาย
โครงสร้างการบริหารงาน
ผู้บริหาร อบต.
สภา อบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยตรวจสอบภายใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ อบต.
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ข้อบัญญัติทั่วไป
รายงานผลการปฏิบัติงาน
รายงานผลการดำเนินงานช่วง 6 เดือนแรก
รายงานผลการดำเนินงาน 12 เดือน
งานกิจการสภา
ประกาศลดขั้นตอน
รายงานการเงิน
รายงานการเงินรวม
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
งบแสดงฐานะการเงิน
แผนการใช้จ่ายเงินรวมรายไตรมาส
การจัดเก็บและหารายได้
แผนการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานรายรับ-รายจ่าย
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างการจัดหาพัสดุประจำปี
รายงานตรวจสอบภายใน
รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
รายงานการวิเคราะห์งบการเงินประจำปี
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม/คำร้อง/เอกสาร
กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลทุ่งฝาย
รายงานการวิจัยการประเมินความพึงพอใจของประชาชน
กฏหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อาเซียน ASEAN
คู่มือการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 
ขณะนี้ 10 คน
สถิติวันนี้ 271 คน
สถิติเดือนนี้ 6085 คน
สถิติปีนี้ 68248 คน
สถิติทั้งหมด 616461 คน
ตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน 2555
 
   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย ขอเชิญชาวตำบลทุ่งฝายร่วมรณรงค์การคัดแยกขยะมูลฝอย และลดการใช้โฟม...
 
 
 
 

 
ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "นักส่งเสริมอาชีพดีพร้อม"
[14 มี.ค. 2566]
 
ประกาศรายชื่่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งผู้ช่วยธุรการ
ประกาศรายชื่่่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์)รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย [13 มี.ค. 2566]
 
ประชาสัมพันธ์งานแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ตำบลทุ่งฝาย ประจำปี 2566
ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย จะดำเนินการตามโครงการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ตำบลทุ่งฝ่าย ต้านภัยยาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๖ โดยกำหนดจัดการแข่งขันกีฬา เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนในตำบลทุ่งฝายได้ออกกำล... [10 มี.ค. 2566]
 
โทษของบุหรี่ไฟฟ้า
[08 มี.ค. 2566]
 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อเลือกการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566
ตามที่่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย ได้ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 นั้น ให้บุคคลตามบัญชีรายชื่อ ผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือก เข้ารับกา... [03 มี.ค. 2566]
 
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2565
[02 มี.ค. 2566]
 
ประชาสัมพันธ์การเปิดโรงเรียนสมัครนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลทุ่งฝาย
[21 ก.พ. 2566]
 
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนเข้าร่วมโครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนเข้าร่วมโครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) [20 ก.พ. 2566]
 
รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของ อบต.ทุ่งฝาย จำ... [13 ก.พ. 2566]
 
ประชาสัมพันธ์ป้องกันภาวะคลอดก่อนกำหนด
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเกิดความตระหนักถึงปัญหาภาวะคลอดก่อนกำหนด สามารถมาฝากครรภ์เร็ว ภายใน 12 สัปดาห์ ดูแลตนเองให้มีสุขภาพแข็งแรงและป้องกันไม่ให้เกิดภาวะเจ็บครรภ์ก่อนกำหนด และเมื่อเกิดอาการเจ็บครรภ์ก่... [26 ม.ค. 2566]
 
ประชาสัมพันธ์การป้องกันการคลอดก่อนกำหนด
ประชาสัมพันธ์การป้องกันการคลอดก่อนกำหนด [19 ม.ค. 2566]
 
แผนการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
[12 ม.ค. 2566]
 
ประชาสัมพันธ์ลานกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย
ประชาสัมพันธ์ลานกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย   ประจำปี 2566 [12 ม.ค. 2566]
 
ขอเชิญร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566
          ในวันเสาร์ที่  14  มกราคม  2566 ขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องพาบุตรหลานของท่านมาร่วมงาน "กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566" ณ บริเวณสำนักงาน... [11 ม.ค. 2566]
 
ประกาศการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ. 2566
[10 ม.ค. 2566]
 
 
     
หน้า   1 2 [3] 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13  


 
 
 
     
 

Copyright © 2012-2024 โดย องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย - www.thungfai.go.th
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย ถ.ลำปาง-แจ้ห่ม อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52000 โทรศัพท์. 054-358693 โทรสาร 054-358693 ต่อ 21