ประวัติและตราสัญลักษณ์
ข้อมูลทั่วไป
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์-ยุทธศาสตร์
นโยบายของผู้บริหาร
อัตรากำลัง
แผนการจัดการความรู้
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน
ผู้นำชุมชนตำบลทุ่งฝาย
โครงสร้างการบริหารงาน
ผู้บริหาร อบต.
สภา อบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยตรวจสอบภายใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ อบต.
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ข้อบัญญัติทั่วไป
รายงานผลการปฏิบัติงาน
รายงานผลการดำเนินงานช่วง 6 เดือนแรก
รายงานผลการดำเนินงาน 12 เดือน
งานกิจการสภา
ประกาศลดขั้นตอน
รายงานการเงิน
รายงานการเงินรวม
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
งบแสดงฐานะการเงิน
แผนการใช้จ่ายเงินรวมรายไตรมาส
การจัดเก็บและหารายได้
แผนการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานรายรับ-รายจ่าย
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างการจัดหาพัสดุประจำปี
รายงานตรวจสอบภายใน
รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
รายงานการวิเคราะห์งบการเงินประจำปี
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม/คำร้อง/เอกสาร
กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลทุ่งฝาย
รายงานการวิจัยการประเมินความพึงพอใจของประชาชน
กฏหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อาเซียน ASEAN
 
ขณะนี้ 13 คน
สถิติวันนี้ 92 คน
สถิติเดือนนี้ 5357 คน
สถิติปีนี้ 50667 คน
สถิติทั้งหมด 515933 คน
ตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน 2555
 
   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย ขอเชิญชาวตำบลทุ่งฝายร่วมรณรงค์การคัดแยกขยะมูลฝอย และลดการใช้โฟม...
 
 
 
 

 
ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาอบต.ทุ่งฝาย สมัยวิสามัญ สมัยที่่2 ครั้งที่่2 ปี2565
ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาอบต.ทุ่งฝาย สมัยวิสามัญ สมัยที่่2 ครั้งที่่2 ปี2565  ประชาชนและผู้ที่่สนใจสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่่ เพื่่่อที่จะเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ ดังกล่าวในวันทีี่ 8 กรกฎาคม 25... [05 ก.ค. 2565]
 
รายชื่อผู้พิการด้านการได้ยินและการสื่อสาร
[07 มิ.ย. 2565]
 
การประเมินความพึงพอใจของประชาชนในการเข้าร่วมโครงการสายใยรักคนพิการ
การประเมินความพึงพอใจของประชาชนในการเข้าร่วมโครงการสายใยรักคนพิการ สู่่การมีส่วนร่วมในการพัฒนาศักยภาพคนพิการในชุมชน [30 พ.ค. 2565]
 
รายงานข้อมูลตลาดตำบลทุ่งฝาย ประจำปีงบประมาณ 2565
[09 พ.ค. 2565]
 
หนังสือเชิญเข้าร่วมโครงการสายใยรักคนพิการ
หนังสือเชิญกำนันและผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน ในพื้นที่่่ เข้าร่วมโครงการสายใยรักคนพิการ สู่การมีส่วนร่วมในการพัฒนาศักยภาพคนพิการในชุมชน [02 พ.ค. 2565]
 
ประกาศผลการสอบคัดเลือกผู้ช่วยนายช่างโยธา
ประกาศผลการสอบคัดเลือกผู้ช่วยนายช่างโยธา [27 เม.ย. 2565]
 
ประกาศรายชื่่่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์)และปฏิบัติ
ประกาศรายชื่่่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์)และสอบภาคปฏิบัติ  ในตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างโยธา   ตามรายชื่่อที่่่่แนบมาท้ายนี้ ในวันที่่ 22 เมษายน 2565 เวล... [21 เม.ย. 2565]
 
ประกาศรายชื่่อผู้มีสิทธิสอบเพื่่่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
ประกาศรายชื่่อผู้มีสิทธิสอบเพื่่่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างโยธา) [18 เม.ย. 2565]
 
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหา และการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของ อบต.ทุ่งฝาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 1 ตำแหน่ง คือ  ผู้ช่วยนายช่างโยธา... [24 มี.ค. 2565]
 
ประกาศ เรื่่่องนโยบายการต่อต้านการรับสินบน เพื่่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย เรื่่่องนโยบายการต่อต้านการรับสินบน เพื่่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ [01 มี.ค. 2565]
 
ประกาศ เรื่่องการแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย
ประกาศ เรื่่องการแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย [01 มี.ค. 2565]
 
ประกาศ เรื่่องการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ให้สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย เรื่่องการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ให้สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ [01 มี.ค. 2565]
 
ประกาศ อบต.ทุ่งฝาย เรื่่องแจ้งปิดการให้บริการประชาชนเป็นการชั่วคราว (เฉพาะกองสวัสดิการสังคม)
ประกาศ อบต.ทุ่งฝาย เรื่่องแจ้งปิดการให้บริการประชาชนเป็นการชั่วคราว (เฉพาะกองสวัสดิการสังคม) ในระหว่างวันที่ 14-20 กุมภาพันธ์ 2565 และจะเปิดให้บริการประชาชนในวันที่่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นต้นไป [15 ก.พ. 2565]
 
รายชื่อผู้สูงอายุที่มีภาวะพึงพิง
[10 ม.ค. 2565]
 
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเพื่่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน พ.ศ.2565
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเพื่่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน พ.ศ.2565 [04 ม.ค. 2565]
 
 
     
หน้า   1 2 [3] 4 5 6 7 8 9 10 11  


 
 
 
     
 

Copyright © 2012-2023 โดย องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย - www.thungfai.go.th
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย ถ.ลำปาง-แจ้ห่ม อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52000 โทรศัพท์. 054-358693 โทรสาร 054-358693 ต่อ 21