ประวัติและตราสัญลักษณ์
ข้อมูลทั่วไป
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์-ยุทธศาสตร์
นโยบายของผู้บริหาร
อัตรากำลัง
แผนการจัดการความรู้
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน
ผู้นำชุมชนตำบลทุ่งฝาย
โครงสร้างการบริหารงาน
ผู้บริหาร อบต.
สภา อบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยตรวจสอบภายใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ อบต.
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ข้อบัญญัติทั่วไป
รายงานผลการปฏิบัติงาน
รายงานผลการดำเนินงานช่วง 6 เดือนแรก
รายงานผลการดำเนินงาน 12 เดือน
งานกิจการสภา
ประกาศลดขั้นตอน
รายงานการเงิน
รายงานการเงินรวม
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
งบแสดงฐานะการเงิน
แผนการใช้จ่ายเงินรวมรายไตรมาส
การจัดเก็บและหารายได้
แผนการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานรายรับ-รายจ่าย
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างการจัดหาพัสดุประจำปี
รายงานตรวจสอบภายใน
รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
รายงานการวิเคราะห์งบการเงินประจำปี
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม/คำร้อง/เอกสาร
กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลทุ่งฝาย
รายงานการวิจัยการประเมินความพึงพอใจของประชาชน
กฏหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อาเซียน ASEAN
 
ขณะนี้ 15 คน
สถิติวันนี้ 24 คน
สถิติเดือนนี้ 5289 คน
สถิติปีนี้ 50599 คน
สถิติทั้งหมด 515865 คน
ตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน 2555
 
   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย ขอเชิญชาวตำบลทุ่งฝายร่วมรณรงค์การคัดแยกขยะมูลฝอย และลดการใช้โฟม...
 
 
 
 

 
ประชาสัมพันธ์ แจ้งการยกเลิกดำเนินโครงการพาณิชย์ร่วมใจสู้ภัย​ Covid-19.ลดราคาช่วยประชาชน​ Lot4
ประชาสัมพันธ์ แจ้งการยกเลิกดำเนินโครงการพาณิชย์ร่วมใจสู้ภัย​ Covid-19.ลดราคาช่วยประชาชน​ Lot4 ในวันที่่ 24 กรกฎาคม 2563 ที่่จะจัดในพื้นที่่ อบต.ทุ่งฝาย [23 มิ.ย. 2563]
 
ประชาสัมพันธ์การเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ประชาสัมพันธ์การเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างแบบใหม่  และสิ่งที่่ประชาชนควรรับทราบครับ [17 มิ.ย. 2563]
 
ประชาสัมพันธ์ร่างพระราชกฤษฎีกาลดภาษีสำหรับที่่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท พ.ศ....
ประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกันครับ [16 มิ.ย. 2563]
 
ขอเชิญชวนประชาชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก อบต.ทุ่งฝาย ตอบแบบสอบถาม ITAS 2563
ขอเชิญชวนประชาชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก อบต.ทุ่งฝาย ตอบแบบสอบถาม ITAS 2563 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของ อบต.ทุ่งฝาย  โดยเข้าไปตอบใน ที่แนบมานี้ และขอขอบพระคุณที่ให้ควา... [04 มิ.ย. 2563]
 
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่แผ่นพับการรักษาวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่แผ่นพับการรักษาวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น เพื่่อให้การปฏิบัติหน้าที่่ราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีระเบียบวินัย คุณธรรมจริยธรรม และเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานและประชาชน [23 มี.ค. 2563]
 
ประชาสัมพันธ์การควบคุมและป้องกันโรคระบาด โควิด 19
ประชาสัมพันธ์การควบคุมและป้องกันโรคระบาด โควิด 19 [09 มี.ค. 2563]
 
ประชาสัมพันธ์ข่าว การทอดทิ้งไม่ทำประโยชน์ในที่่่ดินประจำปี พ.ศ. 2562
ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย ได้รับแจ้งจากอำเภอเมืองลำปางและจังหวัดลำปาง ว่า กรมที่่ดินให้ทำการสำรวจพื้นที่่่ในเขตความรับผิดชอบว่ามีที่ดินแปลงใดบ้างที่่่มีผู้ทอดทิื้งไม่ทำประโยชน์ หรือปล่อยให้เป็น... [15 ม.ค. 2563]
 
ขอเชิญร่วมงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2563
       ด้วย อบต.ทุ่งฝายจะดำเนินการจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปีงบประมาณ 2563 ในวันเสาร์ที่่ 11 มกราคม 2563  ณ  ลานเอนกประสงค์ อบต.ทุ่งฝาย  เพื่่อส่งเสริมและพัฒนาเด็กใ... [07 ม.ค. 2563]
 
ประชาสัมพันธ์การรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยความพิการ 2563
การจ่ายเงินเบี้ยผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการใหม่สำหรับ ปี 2563 ตามนี้ครับ จึงประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน และสมควรให้เปิดบัญชีธนาคารทุกธนาคาร เพื่่อรับเงินเบี้ยฯ ครับทางกรมบัญชีกลางจะดำเนินการโอนเงิน... [27 ธ.ค. 2562]
 
ประชาสัมพันธ์อัตราการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างใหม่
แนวทางการจัดเก็บภาษีที่่ดินและสิ่งปลุูกสร้างใหม่ มีผลใช้บังคับ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป [17 ธ.ค. 2562]
 
ประชาสัมพันธ์แจ้งข้อมูลข่าวสารเพื่่อสร้างการับรู้สู่ชุมชน
ด้วยสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำปาง ได้รับแจ้งจากกระทรวงมหาดไทยว่า ได้แจ้งข้อมูลข่าวสารเพื่่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ทาง www.pr.moi.go.th  หัวข้อ "การสร้างการับรู้สู่ชุมชน"... [02 ธ.ค. 2562]
 
ประชาสัมพันธ์ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น [20 พ.ย. 2562]
 
ประชาสัมพันธ์การส่งเสริมสนับสนุนผักสดผลไม้สดปลอดสารพิษ
อบต.ทุ่งฝาย ร่วมรณรงค์การล้างสารพิษจากผักและผลไม้สด ให้ปลอดสารพิษ กรณีที่่ประชาชนซื้อผักและผลไม้จากท้องตลาดมารับประทาน โดยมีขั้นตอนตามภาพประกอบแนบท้ายนี้ [14 พ.ย. 2562]
 
ประชาสัมพันธ์ลานกีฬาขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย 2562
ประชาสัมพันธ์ลานกีฬาขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย 2562 เพื่่อให้ทราบโดยทั่วกัน  [28 ต.ค. 2562]
 
ประกาศ เรื่่องมาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
[04 ต.ค. 2562]
 
 
     
หน้า   1 2 3 4 5 [6] 7 8 9 10 11  


 
 
 
     
 

Copyright © 2012-2023 โดย องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย - www.thungfai.go.th
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย ถ.ลำปาง-แจ้ห่ม อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52000 โทรศัพท์. 054-358693 โทรสาร 054-358693 ต่อ 21