ประวัติและตราสัญลักษณ์
ข้อมูลทั่วไป
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์-ยุทธศาสตร์
นโยบายของผู้บริหาร
อัตรากำลัง
แผนการจัดการความรู้
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน
ผู้นำชุมชนตำบลทุ่งฝาย
โครงสร้างการบริหารงาน
ผู้บริหาร อบต.
สภา อบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยตรวจสอบภายใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ อบต.
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ข้อบัญญัติทั่วไป
รายงานผลการปฏิบัติงาน
รายงานผลการดำเนินงานช่วง 6 เดือนแรก
รายงานผลการดำเนินงาน 12 เดือน
งานกิจการสภา
ประกาศลดขั้นตอน
รายงานการเงิน
รายงานการเงินรวม
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
งบแสดงฐานะการเงิน
แผนการใช้จ่ายเงินรวมรายไตรมาส
การจัดเก็บและหารายได้
แผนการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานรายรับ-รายจ่าย
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างการจัดหาพัสดุประจำปี
รายงานตรวจสอบภายใน
รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
รายงานการวิเคราะห์งบการเงินประจำปี
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม/คำร้อง/เอกสาร
กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลทุ่งฝาย
รายงานการวิจัยการประเมินความพึงพอใจของประชาชน
กฏหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อาเซียน ASEAN
คู่มือการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 
ขณะนี้ 4 คน
สถิติวันนี้ 215 คน
สถิติเดือนนี้ 6029 คน
สถิติปีนี้ 68192 คน
สถิติทั้งหมด 616405 คน
ตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน 2555
 
   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย ขอเชิญชาวตำบลทุ่งฝายร่วมรณรงค์การคัดแยกขยะมูลฝอย และลดการใช้โฟม...
 
 
 
 

 
ประชาสัมพันธ์อัตราค่าภาษีป้าย
ประชาสัมพันธ์อัตราค่าภาษีป้าย [14 ธ.ค. 2564]
 
การยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2565
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย ขอประกาศให้เจ้าของป้าย และผู้ครอบครองป้าย ซึ่งตั้งอยู่ในเขตตำบลทุ่งฝาย ให้ยื่นแบบและชำระภาษีป้าย  ตั้งแต่เดือนมกราคม ถึง เดือนมีนาคมของทุกปี และ ต้องชำระภาษีภาษีภายใ... [14 ธ.ค. 2564]
 
ประชาสัมพันธ์ยกเว้นการเก็บค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการที่่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ประชาสัมพันธ์ยกเว้นการเก็บค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการที่่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ตั้งแต่วันที่่ 14 พ.ย. 2564 ถึง 13 พ.ย. 2565  [14 ธ.ค. 2564]
 
คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนัก กอง
[24 พ.ย. 2564]
 
คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนปลัดฯ
[24 พ.ย. 2564]
 
ประกาศผลการลดพลังงาน ของ อบต.ทุ่งฝาย ประจำปี 2564
[18 ต.ค. 2564]
 
ประกาศ เรื่่องหลักเกณฑ์และวิธีการปิดประะกาศและที่่ิติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งฯ
1.     การปิดประกาศ 1.1  องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย ได้จัดเตรียมบอร์ดป้ายสำหรับการปิดประกาศ หรือโปสเตอร์ของผู้สมัคร รวม  14 แห่ง ซึ่งได้จัดเตรียมบอร์ดไว้ 14 ป้าย... [14 ต.ค. 2564]
 
ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย
1.  วันเลือกตั้ง  วันอาทิตย์ที่ 28  เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ. 2564 2. ระยะเวลาสมัครรับเลือกตั้งวันจันทร์ที่ 11 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564 ถึง วันศุกร์ที่  15  เ... [06 ต.ค. 2564]
 
การสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2565
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย  แจ้งกำหนดระยะเวลาการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  ตั้งแต่วันที่้ 1 ตุลาคม ถึง 30 พฤศจิกายน 2564 ขอความร่วมมือจากเจ้าของ ผู้ครอบครอง หรือบุคคลที่มีสิทธิในกรรมสิท... [20 ก.ย. 2564]
 
ขอเชิญเข้าร่วม โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
ขอเชิญเข้าร่วม โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา กิจกรรมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากร (การทำถุงพอกยาสมุนไพรบรรเทาอาการปวดเข่า) [01 ก.ย. 2564]
 
ประชาสัมพันธ์ทะเบียนพรรณไม้ในพื้นที่ปกปักทรัพยากรท้องถิ่น
ทะเบียนพรรณไม้ในพื้นที่ปกปักทรัพยากรท้องถิ่น [20 ก.ค. 2564]
 
ประกาศ เรื่อง การดำเนินการตามมาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ
ประกาศ อบต.ทุ่่งฝาย เรื่อง การดำเนินการตามมาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ [03 มิ.ย. 2564]
 
ยาเส้นอันตรายเหมือนบุหรี
[01 มิ.ย. 2564]
 
บันได 10 ขั้นสู่การเปิดใจ เลิกบุหรี่
[01 มิ.ย. 2564]
 
อ่าน ก่อน ขายบุหรี่
[01 มิ.ย. 2564]
 
 
     
หน้า   1 2 3 4 5 [6] 7 8 9 10 11 12 13  


 
 
 
     
 

Copyright © 2012-2024 โดย องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย - www.thungfai.go.th
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย ถ.ลำปาง-แจ้ห่ม อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52000 โทรศัพท์. 054-358693 โทรสาร 054-358693 ต่อ 21