ประวัติและตราสัญลักษณ์
ข้อมูลทั่วไป
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์-ยุทธศาสตร์
นโยบายของผู้บริหาร
อัตรากำลัง
แผนการจัดการความรู้
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน
ผู้นำชุมชนตำบลทุ่งฝาย
โครงสร้างการบริหารงาน
ผู้บริหาร อบต.
สภา อบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยตรวจสอบภายใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ อบต.
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ข้อบัญญัติทั่วไป
รายงานผลการปฏิบัติงาน
รายงานผลการดำเนินงานช่วง 6 เดือนแรก
รายงานผลการดำเนินงาน 12 เดือน
งานกิจการสภา
ประกาศลดขั้นตอน
รายงานการเงิน
รายงานการเงินรวม
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
งบแสดงฐานะการเงิน
แผนการใช้จ่ายเงินรวมรายไตรมาส
การจัดเก็บและหารายได้
แผนการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานรายรับ-รายจ่าย
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างการจัดหาพัสดุประจำปี
รายงานตรวจสอบภายใน
รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
รายงานการวิเคราะห์งบการเงินประจำปี
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม/คำร้อง/เอกสาร
กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลทุ่งฝาย
รายงานการวิจัยการประเมินความพึงพอใจของประชาชน
กฏหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อาเซียน ASEAN
คู่มือการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 
ขณะนี้ 12 คน
สถิติวันนี้ 280 คน
สถิติเดือนนี้ 6094 คน
สถิติปีนี้ 68257 คน
สถิติทั้งหมด 616470 คน
ตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน 2555
 
   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย ขอเชิญชาวตำบลทุ่งฝายร่วมรณรงค์การคัดแยกขยะมูลฝอย และลดการใช้โฟม...
 
 
 
 

 
รายงานการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันทุจริต ครึ่งปีแรก ปี 2567
[29 พ.ค. 2567]
 
การส่งเสริมและบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นองค์กรสุขภาวะ HW
[09 พ.ค. 2567]
 
คู่มือการใช้งาน E-Service 2567
คู่มือการใช้งาน E-Service 2567 [30 มี.ค. 2567]
 
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
[29 มี.ค. 2567]
 
ประกาศผลการสอบฯ เพื่่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี 2567
ประกาศผลการสอบฯ เพื่่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี 2567 [27 ก.พ. 2567]
 
ประกาศรายชื่่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ปีงบประมาณ 2567
ประกาศรายชื่่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ปีงบประมาณ 2567 [20 ก.พ. 2567]
 
รณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก
ขอความร่วมมือประชาชน กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ทั้งในบ้าน รอบๆ บ้านและในชุมชน โดยคนในครอบครัวและคนในชุมชนลงมือกำจัดเอง ไม่ต้องรอเจ้าหน้าที่เข้าไปดำเนินการทำลายให้เพราะลูกน้ำยุงลายมีการฟักเป็นต... [01 ก.พ. 2567]
 
ประกาศ เรื่่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2567
รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้ [26 ม.ค. 2567]
 
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป
ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่่่อเป็นพนักงานจ้างทั่วไป  ตำแหน่ง คนงาน จำนวน  2 อัตรา โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่่ 5 - 16 กุมภาพันธ์ 2567 ในวันและเวลาราชก... [23 ม.ค. 2567]
 
ประกาศ เรื่่อง นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัล (No Gift Policy) พ.ศ. 2567
ประกาศ เรื่่อง นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่่่ (No Gift Policy) ประจำปี พ.ศ. 2567 [19 ม.ค. 2567]
 
ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้ายและการยื่นภาษีป้าย ประจำปี 2567
ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย  และการยื่นภาษีป้าย ประจำปี 2567 รายละเอียดตามเอกสาร แนบท้ายนี้ [20 พ.ย. 2566]
 
ประชาสัมพันธ์ขยายเวลากำหนดดำเนินการตามพรบ.ภาษีที่่ดินและสิ่งปลูกสร้าง2562
ขยายเวลากำหนดดำเนินการตามพรบ.ภาษีที่่ดินและสิ่งปลูกสร้าง2562 ออกไปอีก 2 เดือน รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย [20 พ.ย. 2566]
 
ประกาศ เรื่่่อง บัญชีรายการที่่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2567
ประกาศ อบต.ทุ่งฝาย เรื่่่อง บัญชีรายการที่่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2567 [09 พ.ย. 2566]
 
สถิติการให้บริการประชาชนด้านต่าง ๆ ประจำปี 2566
[11 ต.ค. 2566]
 
ประกาศ เรื่่อง แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปี 2567
 อบต.ทุ่งฝาย ได้จัดทำแผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ 2567 เพื่่อให้การจัดเก็บภาษีอากรตาม พรบ.ภาษีที่่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 และ พรบ.ภาษีป้าย พ.ศ. 2510 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2... [06 ต.ค. 2566]
 
 
     
หน้า   [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13  


 
 
 
     
 

Copyright © 2012-2024 โดย องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย - www.thungfai.go.th
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย ถ.ลำปาง-แจ้ห่ม อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52000 โทรศัพท์. 054-358693 โทรสาร 054-358693 ต่อ 21