ประวัติและตราสัญลักษณ์
ข้อมูลทั่วไป
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์-ยุทธศาสตร์
นโยบายของผู้บริหาร
อัตรากำลัง
แผนการจัดการความรู้
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน
ผู้นำชุมชนตำบลทุ่งฝาย
โครงสร้างการบริหารงาน
ผู้บริหาร อบต.
สภา อบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยตรวจสอบภายใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ อบต.
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ข้อบัญญัติทั่วไป
รายงานผลการปฏิบัติงาน
รายงานผลการดำเนินงานช่วง 6 เดือนแรก
รายงานผลการดำเนินงาน 12 เดือน
งานกิจการสภา
ประกาศลดขั้นตอน
รายงานการเงิน
รายงานการเงินรวม
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
งบแสดงฐานะการเงิน
แผนการใช้จ่ายเงินรวมรายไตรมาส
การจัดเก็บและหารายได้
แผนการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานรายรับ-รายจ่าย
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างการจัดหาพัสดุประจำปี
รายงานตรวจสอบภายใน
รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
รายงานการวิเคราะห์งบการเงินประจำปี
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม/คำร้อง/เอกสาร
กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลทุ่งฝาย
รายงานการวิจัยการประเมินความพึงพอใจของประชาชน
กฏหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อาเซียน ASEAN
 
ขณะนี้ 17 คน
สถิติวันนี้ 84 คน
สถิติเดือนนี้ 5349 คน
สถิติปีนี้ 50659 คน
สถิติทั้งหมด 515925 คน
ตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน 2555
 
   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย ขอเชิญชาวตำบลทุ่งฝายร่วมรณรงค์การคัดแยกขยะมูลฝอย และลดการใช้โฟม...
 
 
 
 

 
อ่าน ก่อน ขายบุหรี่
[01 มิ.ย. 2564]
 
31 พฤษภาคม วันงดสูบบุหรี่
31 พฤษภาคมของทุกปี เป็นวันงดสูบบุหรี่โลก World No Tobacco Dayเชิญชวนคนไทยที่สูบบุหรี่ ใช้โอกาสที่โควิด - 19 ระบาดหนักนี้ มุ่งมั่นที่จะเลิกสูบบุหรี่ให้ได้ โดยองค์การอนามัยโลกได้กำหนดประเด็นการรณรงค์วัน... [31 พ.ค. 2564]
 
ประชาสัมพันธ์รณรงค์การฉีดวัคซีนไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย ขอเชิญชวนฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)เพื่่อการยับยั้งการแพร่เชื้อไวรัสฯ ดังกล่าว ดังนันจึงขอเชิญชวนประชาขนในพื้นที่่ตำบลทุ่งฝาย ให้ไปแสดงความจำนงและลงท... [19 พ.ค. 2564]
 
ประชาสัมพันธ์ข้อบัญญัติเรื่่อง การควบคุมการปล่อยหรือเลี้ยงสุนัขและแมว พ.ศ. 2564
ประชาสัมพันธ์ข้อบัญญัติเรื่่อง การควบคุมการปล่อยหรือเลี้ยงสุนัขและแมว พ.ศ. 2564  [12 พ.ค. 2564]
 
แจ้งการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
ขอความร่วมมือจากพนักงานส่วนตำบลทุ่งฝาย ตอบแบบสอบถาม แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) และขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนผู้มีส่่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) เพื่่อดำเนินการประเมินคุณธรรมและความ... [03 พ.ค. 2564]
 
ประชาสัมพันธ์รายงานการดำเนินการตามแผนป้องกันทุจริต ปี 2563
[29 มี.ค. 2564]
 
บุหรี่ไฟฟ้า ผิดกฎหมาย
[05 มี.ค. 2564]
 
ประชาสัมพันธ์แต่งตั้งคณะกรรมการยกร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล
ประชาสัมพันธ์แต่งตั้งคณะกรรมการยกร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล [02 มี.ค. 2564]
 
กำหนดยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี
กำหนดยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี ประจำปี 2564 [24 ธ.ค. 2563]
 
ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวง กำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ. 2563
ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวง กำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ. 2563 ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในวันที่่ 1 มกราคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป รายละเอียด ตามเอกสารแนบด้านล่างนี้ [08 ธ.ค. 2563]
 
ประชาสัมพันธ์รายงานผลการประเมินความพึงพอใจ ณ จุดบริการ 2563
ประชาสัมพันธ์รายงานผลการประเมินความพึงพอใจ ณ จุดบริการ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย ประจำปี 2563 [27 พ.ย. 2563]
 
ประชาสัมพันธ์การประเมินความพึงพอใจของประชาชนในการร่วมโครงการจัดบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง
ประชาสัมพันธ์การประเมินความพึงพอใจของประชาชนในการร่วมโครงการจัดบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ในห้วงเดือน กรกฎาคม - ตุลาคม 2563 [19 ต.ค. 2563]
 
ขยายเวลาประกาศรับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น อบต.ทุ่งฝาย
ขยายเวลาประกาศรับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น อบต.ทุ่งฝาย ออกไปอีกจนถึงวันที่่ 13 สิงหาคม 2563 [07 ส.ค. 2563]
 
ประกาศรับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น อบต.ทุ่งฝาย
อบต.ทุ่งฝาย ประกาศรับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น จำนวน 2 ราย เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่่ 4-6 สิงหาคม 2563 ผู้สนใจสมัครได้ที่่ สำนักปลัด อบต.ทุ่งฝาย ในวันและเวลาราชการ [03 ส.ค. 2563]
 
ประชาสัมพันธ์โครงการจัดบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย จะดำเนินโครงการจัดบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง เพื่่อให้ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ในพื้นที่่ตำบลทุ่งฝาย ได้รับการบริการดูแลระยะยาวด้านสา... [09 ก.ค. 2563]
 
 
     
หน้า   1 2 3 4 [5] 6 7 8 9 10 11  


 
 
 
     
 

Copyright © 2012-2023 โดย องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย - www.thungfai.go.th
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย ถ.ลำปาง-แจ้ห่ม อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52000 โทรศัพท์. 054-358693 โทรสาร 054-358693 ต่อ 21