ประวัติและตราสัญลักษณ์
ข้อมูลทั่วไป
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์-ยุทธศาสตร์
นโยบายของผู้บริหาร
อัตรากำลัง
แผนการจัดการความรู้
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน
ผู้นำชุมชนตำบลทุ่งฝาย
โครงสร้างการบริหารงาน
ผู้บริหาร อบต.
สภา อบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยตรวจสอบภายใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ อบต.
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ข้อบัญญัติทั่วไป
รายงานผลการปฏิบัติงาน
รายงานผลการดำเนินงานช่วง 6 เดือนแรก
รายงานผลการดำเนินงาน 12 เดือน
งานกิจการสภา
ประกาศลดขั้นตอน
รายงานการเงิน
รายงานการเงินรวม
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
งบแสดงฐานะการเงิน
แผนการใช้จ่ายเงินรวมรายไตรมาส
การจัดเก็บและหารายได้
แผนการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานรายรับ-รายจ่าย
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างการจัดหาพัสดุประจำปี
รายงานตรวจสอบภายใน
รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
รายงานการวิเคราะห์งบการเงินประจำปี
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม/คำร้อง/เอกสาร
กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลทุ่งฝาย
รายงานการวิจัยการประเมินความพึงพอใจของประชาชน
กฏหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อาเซียน ASEAN
คู่มือการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 
ขณะนี้ 10 คน
สถิติวันนี้ 239 คน
สถิติเดือนนี้ 6053 คน
สถิติปีนี้ 68216 คน
สถิติทั้งหมด 616429 คน
ตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน 2555
 
   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย ขอเชิญชาวตำบลทุ่งฝายร่วมรณรงค์การคัดแยกขยะมูลฝอย และลดการใช้โฟม...
 
 
 
 

 
ประชาสัมพันธ์งาน รุกขมาดกของแผ่นดินใต้ร่มพระบารมี (ต้นขะจาว) บ้านท่าโทก ม.4
ด้วยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง ร่วมกับส่วนราชการและ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย ได้จัดงาน รุกขมาดกของแผ่นดินใต้ร่มพระบารมี (ต้นขะจาว) บ้านท่าโทก ม.4 ในวันที่่ 20 สิงหาคม 2561 เวลา ตั้งแต่ 09.0... [10 ส.ค. 2561]
 
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมโครงการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตำบลทุ่งฝาย Farmers Field School
อบต.ทุ่งฝาย จะดำเนินโครงการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตำบลทุ่งฝาย (กิจกรรมโรงเรียนเกษตร Farmers Field School) เพื่่อให้เกษตรกรสามารถนำความรู้ด้านการเกษตร รู้จักคิด รู้จักวิเคราะห์ รู้จักตัดสินใจที่่... [25 เม.ย. 2561]
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย เรื่อง รายชื่อพนักงานส่วนตำบลผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่น (ครึ่งปีแรก)2561
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย เรื่อง รายชื่อพนักงานส่วนตำบลผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่น (ครึ่งปีแรก) ปีงบประมาณ 2561 [09 เม.ย. 2561]
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล (ครึ่งปีหลัง) 2561
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย เรื่อง   หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล (ครึ่งปีหลัง) 2561 [02 เม.ย. 2561]
 
ประกาศผลสอบและขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานจ้าง (ผู้ช่วยช่างโยธา) ประจำปี 2561
ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย  อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  จำนวน 1  ตำแหน่ง  &n... [08 มี.ค. 2561]
 
ประกาศรายชื่่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง(ผู้ช่วยช่างโยธา)
ประกาศรายชื่่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง(ผู้ช่วยช่างโยธา) ตามเอกสารที่่แนบท้ายนี้ [06 มี.ค. 2561]
 
ประกาศรายชื่่อผู้มีสิทธิสอบเพื่่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง(ตำแหน่งผู้ช่วยช่างโยธา)
ประกาศรายชื่่อผู้มีสิทธิสอบเพื่่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง(ตำแหน่งผู้ช่วยช่างโยธา) ประจำปีงบประมาณ 2561 ดังรายละเอียดที่่แนบท้ายนี้ [02 มี.ค. 2561]
 
ประชาสัมพันธ์แผนการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย 2561-2565
ขอประชาสัมพันธ์แผนการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย ประจำปีงบประมาณ 2561-2565 [14 ก.พ. 2561]
 
ประกาศรับสมัครบุุคคลเพื่่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ผู้ช่วยนายช่างโยธา) 1 อัตรา
อบต.ทุ่งฝาย ประกาศรับสมัครบุุคคลเพื่่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ผู้ช่วยนายช่างโยธา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำนวน 1 อัตรา รับสมัครตั้งแต่วันที่่ 19 - 28 กุมภาพันธ์ 2561 ในเวลาราชการ [08 ก.พ. 2561]
 
รายชื่่อผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่่ตำบลทุ่งฝาย (แก้ไข ผญบ. ม.9 เป็น 085 7096340 นายสมิง ธิวงศ์เงิน)และผญบ. ม.8 เบอร์ 0800567552
รายชื่่อผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่่ตำบลทุ่งฝาย [04 ม.ค. 2561]
 
โครงการอนุรักษ์สืบสานประเพณีแห่ครัวตานงานบุญตามรอยศรัทธาไหว้สาอริยสงฆ์เจ้าหลวงพ่อเกษม เขมโก
เมื่่อวันที่่ 27 พ.ย. 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย ได้ดำเนินโครงการอนุรักษ์สืบสานประเพณีแห่ครัวตานงานบุญตามรอยศรัทธาไหว้สาอริยสงฆ์เจ้าหลวงพ่อเกษม เขมโก ณ สุสานไตรลักษณ์ อ.เมือง จ.ลำปาง  [28 พ.ย. 2560]
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ ในการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย ประจำปี 2560
ประชาสัมพันธ์ แบบสอบถามความพึงพอใจ ในการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย ประจำปี 2560  ท่านสามารถดาวน์โหลดแบบสอบถามได้  และขอความร่วมมือในการจัดส่งให้แก่ อบต.ทุ่งฝายหรือนำส่งให้แก่ท่... [07 พ.ย. 2560]
 
ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนในการร่วมโครงการหมู่บ้านต้นแบบพัฒนาการจัดการขยะ2560
[25 ต.ค. 2560]
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล (ครึ่งปีแรก) 2561
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย เรื่อง   หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล (ครึ่งปีแรก)  ประจำปีงบประมาณ 2561 [02 ต.ค. 2560]
 
รายงานการวิจัยการประเมินความพึงพอในของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของ อบต.ทุ่งฝาย 2560
[02 ต.ค. 2560]
 
 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 [10] 11 12 13  


 
 
 
     
 

Copyright © 2012-2024 โดย องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย - www.thungfai.go.th
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย ถ.ลำปาง-แจ้ห่ม อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52000 โทรศัพท์. 054-358693 โทรสาร 054-358693 ต่อ 21