ประวัติและตราสัญลักษณ์
ข้อมูลทั่วไป
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์-ยุทธศาสตร์
นโยบายของผู้บริหาร
อัตรากำลัง
แผนการจัดการความรู้
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน
ผู้นำชุมชนตำบลทุ่งฝาย
โครงสร้างการบริหารงาน
ผู้บริหาร อบต.
สภา อบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยตรวจสอบภายใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ อบต.
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ข้อบัญญัติทั่วไป
รายงานผลการปฏิบัติงาน
รายงานผลการดำเนินงานช่วง 6 เดือนแรก
รายงานผลการดำเนินงาน 12 เดือน
งานกิจการสภา
ประกาศลดขั้นตอน
รายงานการเงิน
รายงานการเงินรวม
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
งบแสดงฐานะการเงิน
แผนการใช้จ่ายเงินรวมรายไตรมาส
การจัดเก็บและหารายได้
แผนการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานรายรับ-รายจ่าย
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างการจัดหาพัสดุประจำปี
รายงานตรวจสอบภายใน
รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
รายงานการวิเคราะห์งบการเงินประจำปี
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม/คำร้อง/เอกสาร
กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลทุ่งฝาย
รายงานการวิจัยการประเมินความพึงพอใจของประชาชน
กฏหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อาเซียน ASEAN
 
ขณะนี้ 7 คน
สถิติวันนี้ 57 คน
สถิติเดือนนี้ 5322 คน
สถิติปีนี้ 50632 คน
สถิติทั้งหมด 515898 คน
ตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน 2555
 
   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย ขอเชิญชาวตำบลทุ่งฝายร่วมรณรงค์การคัดแยกขยะมูลฝอย และลดการใช้โฟม...
 
 
 
 

 
ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน 1 อัตรา
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย มีความประสงค์รับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน 1 อัตรา ผู้ใดสนใจสามารถดูรายละเอียดได้ตามประกาศแนบท้ายนี้ [24 พ.ค. 2559]
 
ประชาสัมพันธ์ ขั้นตอนการชำระภาษีบำรุงท้องที่่ ภาษีโรงเรือนและที่่ดิน และภาษีป้าย
ประชาสัมพันธ์ ขั้นตอนการชำระภาษีบำรุงท้องที่่่ ของตำบลทุ่งฝาย [08 ก.พ. 2559]
 
คู่มือร้องเรียนร้องทุกข์ อบต.ทุ่งฝาย
แจ้งประชาสัมพันธ์ คู่มือร้องเรียนร้องทุกข์ ของ อบต.ทุ่งฝาย ซึ่งเป็นกระบวนการรับเรื่่องราวร้องเรียนร้องทุกข์ ของประชาชน เพื่่อความเข้าใจในกระบวนการดังกล่าวและเพื่อประโยชน์ของประชาชนผู้รับบริการขององค์ก... [03 ก.พ. 2559]
 
ประชาสัมพันธ์การรับบริจาคขยะรีไซเคิล บ้านท่าโทก หมู่ที่ 4
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝายได้จัดโครงการพัฒนาการจัดการขยะภายในตำบลทุ่งฝาย โดยได้ดำเนินการกับบ้านท่าโทก หมู่ที่่ 4 เป็นต้นแบบในการรณรงค์การคัดแยกขยะ และนำขยะรีไซเคิลนำไปจำหน่ายเพื่่อนำรายได้เข้ากองทุน... [22 ต.ค. 2558]
 
ประกาศรายชื่่อผู้ได้รับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด คร้ังที่่ 1
ประกาศรายชื่่อผู้ได้รับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด คร้ังที่่1 [22 ต.ค. 2558]
 
การขออนุมัติเปลี่ยนแปลงสถานที่่รับบำนาญของข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้รับบำนาญ
การขออนุมัติเปลี่ยนแปลงสถานที่่รับบำนาญของข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้รับบำนาญคลิกข้างล่าง [06 ต.ค. 2558]
 
การขอเปลี่ยนแปลงผู้รับเงินสงเคราะห์ของการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากรท้องถิ่น
การขอเปลี่ยนแปลงผู้รับเงินสงเคราะห์ของการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากรท้องถิ่นคลิกข้างล่าง [06 ต.ค. 2558]
 
การขอรับเงินสงเคราะห์ของการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากรท้องถิ่น
การขอรับเงินสงเคราะห์ของการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากรท้องถิ่นคลิกข้างล่าง [06 ต.ค. 2558]
 
การสมัครเป็นสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากรท้องถิ่น
การสมัครเป็นสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากรท้องถิ่นคลิกที่่นี่่่่ [05 ต.ค. 2558]
 
การป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในโรงเรียน ศูนย์เด็กเล็ก และชุมชน
คำแนะนำกรมอนามัยด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเรื่อง การป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ในโรงเรียน ศูนย์เด็กเล็ก และชุมชน เตือนภัยสุขภาพประเด็นโรคไข้เลือดอ... [03 ก.ค. 2557]
 
ประกาศ ผลสอบและขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝายเรื่อง  ประกาศผลสอบและขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้  เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี 2557-----------------------------------------  ... [27 ธ.ค. 2556]
 
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล เป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
          ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย  อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานจ้างตา... [17 ธ.ค. 2556]
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ การให้บริการออกใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนและต่อภาษีฯ ด้วยรถโมบาย
             ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย ร่วมกับ สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง จะออกหน่วยเคลื่อนที่เพื่อบริการประชาชน ด้านใบอนุญาตขับรถ(จั... [20 พ.ย. 2556]
 
ประกาศ การรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝายเรื่อง  การรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ  ตำแหน่ง  ผู้ดูแลเด็ก ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2557------------------... [14 พ.ย. 2556]
 
ประกาศผลสอบและขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งคนงานทั่วไป ประจำปี 2556
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝายเรื่อง  ประกาศผลสอบและขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้  เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงานทั่วไป ประจำปี 2556---------------------------... [30 ส.ค. 2556]
 
 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 [10] 11  


 
 
 
     
 

Copyright © 2012-2023 โดย องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย - www.thungfai.go.th
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย ถ.ลำปาง-แจ้ห่ม อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52000 โทรศัพท์. 054-358693 โทรสาร 054-358693 ต่อ 21