ประวัติและตราสัญลักษณ์
ข้อมูลทั่วไป
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์-ยุทธศาสตร์
นโยบายของผู้บริหาร
อัตรากำลัง
แผนการจัดการความรู้
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน
ผู้นำชุมชนตำบลทุ่งฝาย
โครงสร้างการบริหารงาน
ผู้บริหาร อบต.
สภา อบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยตรวจสอบภายใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ อบต.
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ข้อบัญญัติทั่วไป
รายงานผลการปฏิบัติงาน
รายงานผลการดำเนินงานช่วง 6 เดือนแรก
รายงานผลการดำเนินงาน 12 เดือน
งานกิจการสภา
ประกาศลดขั้นตอน
รายงานการเงิน
รายงานการเงินรวม
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
งบแสดงฐานะการเงิน
แผนการใช้จ่ายเงินรวมรายไตรมาส
การจัดเก็บและหารายได้
แผนการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานรายรับ-รายจ่าย
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างการจัดหาพัสดุประจำปี
รายงานตรวจสอบภายใน
รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
รายงานการวิเคราะห์งบการเงินประจำปี
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม/คำร้อง/เอกสาร
กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลทุ่งฝาย
รายงานการวิจัยการประเมินความพึงพอใจของประชาชน
กฏหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อาเซียน ASEAN
 
ขณะนี้ 9 คน
สถิติวันนี้ 106 คน
สถิติเดือนนี้ 5371 คน
สถิติปีนี้ 50681 คน
สถิติทั้งหมด 515947 คน
ตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน 2555
 
   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย ขอเชิญชาวตำบลทุ่งฝายร่วมรณรงค์การคัดแยกขยะมูลฝอย และลดการใช้โฟม...
 
 
 
 

 
โครงการปลูกป่าพันธุ์ไม้ใหญ่ เฉลิมพระเกียรติฯ
9/8/2556 ; องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย จัดกิจกรรม "โครงการปลูกป่าพันธุ์ไม้ใหญ่ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ" เนื่องในโอกาสครบรอบ 81 พรรษา วันที่ 12 สิงหาคม 2556 [14 ส.ค. 2556]
 
กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ทำดีถวายสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
9/8/2556 ; กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ทำดีถวายสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ โดยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย ร่วมกันพัฒนาสถานที่ต่างๆ ในตำบลทุ่งฝาย [09 ส.ค. 2556]
 
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2556 [09 ส.ค. 2556]
 
การรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2556
[07 ส.ค. 2556]
 
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กโดยชุมชน (CHILDLIFE)
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย ร่วมกับเครือข่ายผู้ติดเชื้อ HIV/AIDS จังหวัดลำปาง ดำเนินกิจกรรมโครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือด้านสุขภาพ และปกป้องทางสังคมสำหรับเด็กที่ได้รับผลกระทบจากเอชไอวี/เอดส์ และเด... [06 ส.ค. 2556]
 
กิจกรรมถวายพระพรสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
31/7/2556 ; คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย ร่วมถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎรา... [31 ก.ค. 2556]
 
"โครงการครู D.A.R.E"
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย ร่วมกับสถานีตำรวจภูธรทุ่งฝาย จัดกิจกรรม "โครงการครู D.A.R.E" ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้นักเรียนในพื้นที่ตำบลทุ่งฝาย [31 ก.ค. 2556]
 
โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานกองทุน สปสช.ตำบลทุ่งฝาย
26/7/2556 ; กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลทุ่งฝาย ได้จัดกิจกรรมศึกษาดูงาน "โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานกองทุน กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย ประจำปี 2556" เพื่อ... [26 ก.ค. 2556]
 
อบต.ทุ่งฝาย ต้อนรับ คณะศึกษาดูงาน "โครงการศึกษาดูงานกลุ่มผู้สูงอายุตำบลศรีเตี้ย อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน"
เมื่อวันพุธที่ 17 กรกฎาคม 2556 ทางองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย นำโดย นายสมศักดิ์ ตะนะเกต นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย ร่วมต้อนรับคณะดูงานจาก... [17 ก.ค. 2556]
 
การอบรมอาสาสมัครเกษตรกรหมู่บ้าน (อกม.) หลักสูตร "การลดต้นทุนการผลิตข้าว"
11/7/56 ; องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย ร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลำปาง จัดอบรมอาสาสมัครเกษตรกรประจำหมู่บ้าน 179 ราย ในหลักสูตร "การลดต้นทุนการผลิตข้าว" [11 ก.ค. 2556]
 
การนิเทศศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
11/7/56 ; สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองลำปาง จะดำเนินการนิเทศศูนย์เด็กเล็ก ตามโครงการอาหารปลอดภัย ปลอดโรงในโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จังหวัดลำปาง ปี 2556 เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เกี่ยวข้องกับการดำเนินงา... [11 ก.ค. 2556]
 
โครงการฝึกอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของ อบต.ทุ่งฝาย ประจำปี 2556
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย จึงได้จัดทำโครงการฝึกอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย ประจำปีงบประมาณ 2556 ขึ้น เพื่อให้บุคลากรได้เรียนรู้ระเ... [10 ก.ค. 2556]
 
การแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คน "ค่ายสุรศักดิ์มนตรี คัพ"
เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2556 ณ สนามกีฬาฟุตบอลพิทธยุทธยรรยง (ค่ายสุรศักดิ์มนตรี) ; นายสมศักดิ์ ตะนะเกต นายก อบต.ทุ่งฝาย และนายพีรวัช ทับกลัด รองนายก อบต.ทุ่งฝาย ได้เข้าร่วมและจัดส่งนักกีฬาในพื้นที่ตำบล... [23 มิ.ย. 2556]
 
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2556
20/6/56 ; ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย หน่วยงานราชการ เจ้าหน้าที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เข้าร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 25... [21 มิ.ย. 2556]
 
การประชุมคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.)
20/6/56 ; องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย ร่วมกับอำเภอเมืองลำปาง ดำเนินการประชุมการดำเนินงานของคณะกรรมการหมู่บ้าน และการประเมินผลการการปฏิบัติงานของคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ตำบลทุ่งฝาย เพื่อดำเนินการประเ... [20 มิ.ย. 2556]
 
 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 [8] 9  


 
 
 
     
 

Copyright © 2012-2023 โดย องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย - www.thungfai.go.th
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย ถ.ลำปาง-แจ้ห่ม อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52000 โทรศัพท์. 054-358693 โทรสาร 054-358693 ต่อ 21