ประวัติและตราสัญลักษณ์
ข้อมูลทั่วไป
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์-ยุทธศาสตร์
นโยบายของผู้บริหาร
อัตรากำลัง
แผนการจัดการความรู้
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน
ผู้นำชุมชนตำบลทุ่งฝาย
โครงสร้างการบริหารงาน
ผู้บริหาร อบต.
สภา อบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยตรวจสอบภายใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ อบต.
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ข้อบัญญัติทั่วไป
รายงานผลการปฏิบัติงาน
รายงานผลการดำเนินงานช่วง 6 เดือนแรก
รายงานผลการดำเนินงาน 12 เดือน
งานกิจการสภา
ประกาศลดขั้นตอน
รายงานการเงิน
รายงานการเงินรวม
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
งบแสดงฐานะการเงิน
แผนการใช้จ่ายเงินรวมรายไตรมาส
การจัดเก็บและหารายได้
แผนการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานรายรับ-รายจ่าย
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างการจัดหาพัสดุประจำปี
รายงานตรวจสอบภายใน
รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
รายงานการวิเคราะห์งบการเงินประจำปี
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม/คำร้อง/เอกสาร
กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลทุ่งฝาย
รายงานการวิจัยการประเมินความพึงพอใจของประชาชน
กฏหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อาเซียน ASEAN
 
ขณะนี้ 10 คน
สถิติวันนี้ 54 คน
สถิติเดือนนี้ 5319 คน
สถิติปีนี้ 50629 คน
สถิติทั้งหมด 515895 คน
ตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน 2555
 
   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย ขอเชิญชาวตำบลทุ่งฝายร่วมรณรงค์การคัดแยกขยะมูลฝอย และลดการใช้โฟม...
 
 
 
 

 
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กโดยชุมชน (CHILDLIFE) ครั้งที่ 2
20/6/56 ; องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย ร่วมกับเครือข่ายผู้ติดเชื้อ HIV/AIDS จังหวัดลำปาง ดำเนินกิจกรรมโครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือด้านสุขภาพ และปกป้องทางสังคมสำหรับเด็กที่ได้รับผลกระทบจากเอชไอวี/เ... [20 มิ.ย. 2556]
 
การประชุมคณะกรรมการพัฒนา อบต.ทุ่งฝาย เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2557-2559
18/6/56 ; การประชุมคณะกรรมการพัฒนา อบต.ทุ่งฝาย เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2557-2559 โดยมี นายสมศักดิ์ ตะนะเกต นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย เป็นประธาน [18 มิ.ย. 2556]
 
เวทีประชาคมการจัดทำแผนชุมชนด้านวัฒนธรรมตำบลทุ่งฝาย
13/6/56 ; องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย ร่วมกับสภาวัฒนธรรมอำเภอเมืองลำปาง และสภาวัฒนธรรมตำบลทุ่งฝาย ได้จัดประชุมประชาคม การจัดแผนชุมชนด้านวัฒนธรรมตำบลทุ่งฝาย ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย [13 มิ.ย. 2556]
 
การประชุมประชาคมระดับตำบล เพื่อจัดทำแผนพัฒนาสามปี
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย ได้จัดประชุมประชาคมระดับตำบล เพื่อจัดทำแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557-2559) โดยมีกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และประชาคมหมู่บ้าน ร่วมกันพิจารณาโครงการ เพื่อพิจารณาบรรจุล... [13 มิ.ย. 2556]
 
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กโดยชุมชน
30/5/56 ; องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย ร่วมกับเครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ จังหวัดลำปาง ได้จัดประชุมชี้แจงโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กโดยชุมชน พร้อมกับจัดตั้งคณะทำงานพัฒนาชีวิตเด็กโดยชุมชน เพื่อให... [30 พ.ค. 2556]
 
โครงการฉีดวัคซีนให้สุนัขและแมวในพื้นที่ตำบลทุ่งฝาย
งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย ได้ออกให้หน่วยบริการฉีดวัคซีนสุนัขและแมวในพื้นที่ตำบลทุ่งฝาย [17 พ.ค. 2556]
 
โครงการส่งเสริมการผลิตและเพิ่มมูลค่าข้าวปลอดภัยและได้มาตรฐาน
17/05/2556 ; คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย ได้เข้าร่วม "โครงการส่งเสริมการผลิตและเพิ่มมูลค่าข้าวปลอดภัยและได้มาตรฐาน" เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการผลิตพันธุ์ข้าว การปลูกข้... [17 พ.ค. 2556]
 
อบต.ทุ่งฝายช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย
เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2556 ทางพื้นที่ตำบลทุ่งฝายได้ประสบเหตุวาตภัย ทำให้บ้านเรือนราษฎรได้รับความเสียหาย ทางองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝายจึงได้มอบกระเบื้อง ให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบดังกล่าว [03 พ.ค. 2556]
 
โรงเรียนชีวิต "ฮอมปอยเพื่อการศึกษา ปี 2555"
กิจกรรม โรงเรียนชีวิต "ฮอมปอยเพื่อการศึกษา ประจำปี 2555 วิธีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2555 ณ โรงเรียนชีวิต [09 พ.ย. 2555]
 
 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 [9]  


 
 
 
     
 

Copyright © 2012-2023 โดย องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย - www.thungfai.go.th
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย ถ.ลำปาง-แจ้ห่ม อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52000 โทรศัพท์. 054-358693 โทรสาร 054-358693 ต่อ 21