ประวัติและตราสัญลักษณ์
ข้อมูลทั่วไป
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์-ยุทธศาสตร์
นโยบายของผู้บริหาร
อัตรากำลัง
แผนการจัดการความรู้
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน
ผู้นำชุมชนตำบลทุ่งฝาย
โครงสร้างการบริหารงาน
ผู้บริหาร อบต.
สภา อบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยตรวจสอบภายใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ อบต.
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ข้อบัญญัติทั่วไป
รายงานผลการปฏิบัติงาน
รายงานผลการดำเนินงานช่วง 6 เดือนแรก
รายงานผลการดำเนินงาน 12 เดือน
งานกิจการสภา
ประกาศลดขั้นตอน
รายงานการเงิน
รายงานการเงินรวม
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
งบแสดงฐานะการเงิน
แผนการใช้จ่ายเงินรวมรายไตรมาส
การจัดเก็บและหารายได้
แผนการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานรายรับ-รายจ่าย
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างการจัดหาพัสดุประจำปี
รายงานตรวจสอบภายใน
รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
รายงานการวิเคราะห์งบการเงินประจำปี
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม/คำร้อง/เอกสาร
กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลทุ่งฝาย
รายงานการวิจัยการประเมินความพึงพอใจของประชาชน
กฏหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อาเซียน ASEAN
คู่มือการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 
ขณะนี้ 12 คน
สถิติวันนี้ 254 คน
สถิติเดือนนี้ 6068 คน
สถิติปีนี้ 68231 คน
สถิติทั้งหมด 616444 คน
ตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน 2555
 
   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย ขอเชิญชาวตำบลทุ่งฝายร่วมรณรงค์การคัดแยกขยะมูลฝอย และลดการใช้โฟม...
 
 
 
 

 
งานวันเด็กแห่งชาติ อบต.ทุ่งฝาย ประจำปี 2561
เมื่่อวันเสาร์ที่่ 13 มกราคม 2561  องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย ได้จัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ ลานเอนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย งานนี้ได้รับเกียรติจาก ฯพณฯ ไพโรจน์... [15 ม.ค. 2561]
 
งานวันเด็กแห่งชาติ ปี พ.ศ.2560 ของ อบต.ทุ่งฝาย
          เมื่อวันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2560  องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝายได้จัดงานวันเด็กภายใต้กิจกรรมสำคัญ คือ นิทรรศการคำพ่อสอนซึ่งถือเป็นการน้อมนำพระราชดำรัสคำสอนของพระบ... [14 ม.ค. 2560]
 
โครงการสร้างฝายแม้ว บ้านแพะหนองแดง ม.3
เมื่่่อวันที่่ 18 ธ.ค. 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย ได้ร่วมกับผู้นำชุมชน ส.อบต. และประชาชนบ้านแพะหนองแดง ดำเนินการก่อสร้างฝายชะลอน้ำ ตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติแล... [22 ธ.ค. 2559]
 
งานบุญตามรอยศรัทธา ไหว้สาอริยสงฆ์เจ้าหลวงพ่อเกษม เขมโก ประจำปี 2559
เมื่่อวันที่่ 27 พ.ย. 2559 เวลาประมาณ 15.35 น. องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย ได้ร่วมงานบุญตามรอยศรัทธา ไหว้สาอริยสงฆ์เจ้า หลวงพ่อเกษม เขมโก ประจำปี 2559  โดยตั้งขบวน บริเวณหน้าวัดพระแก้วดอนเต้าสุช... [28 พ.ย. 2559]
 
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it Center ณ อบต.ทุ่งฝาย
        เมื่่อวันที่ 12-13 พฤศจิกายน 2559 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ซึ่งประกอบไปด้วยสถาบันการศึกษาในสังกัดกรมอาชีวศึกษาของจังหวัดลำปาง ได้ออกบริการประชาชนในพื้นที่ตำบลทุ่งฝาย ตาม... [14 พ.ย. 2559]
 
เวทีประชาคมตำบลเพื่อจัดทำแผนพัฒนา อบต.ทุ่งฝาย 4 ปี(พ.ศ.2561-2564)
       ด้วยกระทรวงมหาดไทยได้มีนโยบายปรับเปลี่ยนแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งเดิมประกอบด้วยแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสามปี เปลี่ยนเป็นพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้ว... [07 พ.ย. 2559]
 
ปล่อยพันธุ์ปลาลงสู่ลำน้ำแม่วัง ณ วัดช้างเผือก
กรมประมงจังหวัดลำปางร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย ได้จัดพิธีปล่อยพันธุ์ุปลาลงในแม่น้ำวัง จำนวน  500000 ตัว  ณ บริเวณท่าน้ำวัดช้างเผือก หมู่ 2 บ้านทุ่งฝาย ต.ทุ่งฝาย อ.เมือง จ.ลำปาง โดยไ... [13 ก.ย. 2559]
 
โครงการอบรมและศึกษาดูงานการจัดการขยะ อบต.ทุ่งฝาย
เมื่่อวันที่ 22 ก.ค. 59 อบต.ทุ่งฝายได้จัดอบรมการคัดแยกขยะให้กับประชาชน ณ ศาลาประชาคมบ้านท่าโทก ม.4 และการศึกษาดูงานการจัดการขยะของเทศบาลตำบลบ้านสา อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง เมื่่อวันที่่ 25 ส.ค. 59 ทั้งนี้เพื่... [25 ส.ค. 2559]
 
โครงการรณรงค์การคัดแยกขยะและการลดใช้ถุงพลาสติกและโฟมบรรจุอาหาร
อบต.ทุ่งฝาย ร่วมกับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำปาง ได้เชิญชวนประชาชนตำบลทุ่งฝาย รณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติกและโฟมบรรจุอาหาร ตลาดท่าโทก หมู่4 ทุกวันที่่ 15 และ 30 ของทุกเดือน ซึ่งในการน... [22 ส.ค. 2559]
 
โครงการขุดลอกและปลูกหญ้าแฝก
เมื่่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2559 อบต.ทุ่งฝายและชาวบ้านแพะหนองแดง หมู่ 3 ได้ร่วมกับกองทัพภาคที่ 3 ค่ายสุรศักดิ์มนตรี ลำปาง ได้ร่วมกันปลูกหญ้าแฝก บริเวณโครงการขุดลอกลำห้วยทราย ห้วยเขื่่อน ม.3 ต.ทุ่งฝายเพื่่อ... [06 ก.ค. 2559]
 
ปลูกต้นไม้เพื่่อฉลองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี
วันที่่ 9 มิถุนายน 2559  อบต.ทุ่งฝาย โดยนายกฯ สมศักดิ์ ตะนะเกต ได้นำคณะผู้บริหารและพนักงานเจ้าหน้าที่่ มาร่วมปลูกต้นไม้บริเวณหน้าที่่ทำการ และภายในอบต. เพื่่อฉลองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี พระบาทสมเด... [09 มิ.ย. 2559]
 
การแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ ตำบลทุ่งฝายต้านภัยยาเสพติดประจำปี 2559
เมื่่อวันที่่ 20 มีนาคม 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย ได้ดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ตำบลทุ่งฝาย ต้านภัยยาเสพติด 2559 ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย ซึ่งวัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั... [22 มี.ค. 2559]
 
การแข่งขันกีฬาเปตองชมรมผูู้สูงอายุตำบลทุ่งฝาย 2559
         องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝายได้ดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬาเปตองผู้สูงอายุตำบลทุ่งฝาย ประจำปี 2559 ตั้งแต่วันที่่ 22 มกราคม 2559 ถึงวันที่่ 12 กุมภาพันธ์ 2559  วัต... [15 ก.พ. 2559]
 
อบต.บ่อโพง อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา ศึกษาดูงานบ้านท่าส้มป่อย
เมื่่อวันที่่ 6 กุมภาพันธ์ 2559 อบต.บ่อโพง อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา ได้มาศึกษาดูงานบ้านท่าส้มป่อยซึ่งเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง และเป็นหมู่บ้านตัวอย่างในการนำเอาหลักพอเพียงมาใช้ ทำให้คุณภาพชีวิตขอ... [07 ก.พ. 2559]
 
คณะผู้บริหาร พนักงานและตัวแทนประชาชนเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการฯ อบต.หัวง้ม
เมื่่อวันที่่ 25 - 29 มกราคม 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย ได้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ การนำใช้หลักสูตรในการสร้างการเรียนรู้ให้กับตำบลเครือข่าย (รับรุ่น) รุ่น 6 เพื่่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้... [01 ก.พ. 2559]
 
 
     
หน้า   1 2 3 4 [5] 6 7 8 9 10  


 
 
 
     
 

Copyright © 2012-2024 โดย องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย - www.thungfai.go.th
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย ถ.ลำปาง-แจ้ห่ม อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52000 โทรศัพท์. 054-358693 โทรสาร 054-358693 ต่อ 21