ประวัติและตราสัญลักษณ์
ข้อมูลทั่วไป
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์-ยุทธศาสตร์
นโยบายของผู้บริหาร
อัตรากำลัง
แผนการจัดการความรู้
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน
ผู้นำชุมชนตำบลทุ่งฝาย
โครงสร้างการบริหารงาน
ผู้บริหาร อบต.
สภา อบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยตรวจสอบภายใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ อบต.
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ข้อบัญญัติทั่วไป
รายงานผลการปฏิบัติงาน
รายงานผลการดำเนินงานช่วง 6 เดือนแรก
รายงานผลการดำเนินงาน 12 เดือน
งานกิจการสภา
ประกาศลดขั้นตอน
รายงานการเงิน
รายงานการเงินรวม
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
งบแสดงฐานะการเงิน
แผนการใช้จ่ายเงินรวมรายไตรมาส
การจัดเก็บและหารายได้
แผนการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานรายรับ-รายจ่าย
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างการจัดหาพัสดุประจำปี
รายงานตรวจสอบภายใน
รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
รายงานการวิเคราะห์งบการเงินประจำปี
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม/คำร้อง/เอกสาร
กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลทุ่งฝาย
รายงานการวิจัยการประเมินความพึงพอใจของประชาชน
กฏหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อาเซียน ASEAN
 
ขณะนี้ 7 คน
สถิติวันนี้ 60 คน
สถิติเดือนนี้ 5325 คน
สถิติปีนี้ 50635 คน
สถิติทั้งหมด 515901 คน
ตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน 2555
 
   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย ขอเชิญชาวตำบลทุ่งฝายร่วมรณรงค์การคัดแยกขยะมูลฝอย และลดการใช้โฟม...
 
 
 
 

 
โครงการสร้างฝายชะลอน้ำถวายในหลวง
05/03/2557 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย ร่วมกับผู้นำชุมชน และประชาชน บ้านท่าโทกมงคลชัย หมู่ที่ 9 ตำบลทุ่งฝาย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ร่วมกันสร้างฝายชะลอน้ำ (ฝายแม้ว) ตามโครงการ "โครงการสร้าง... [05 มี.ค. 2557]
 
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุตำบลทุ่งฝาย ประจำปี 2557
28/02/2557 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย โดยนายสมศักดิ์ ตะนะเกต นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย ได้จัดกิจกรรม "โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุตำบลทุ่งฝาย ประจำปี 2557" โดยได้ศึกษาดูงานการพัฒนา... [28 ก.พ. 2557]
 
โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ ประจำปี 2557
งานจัดเก็บรายได้และภาษี กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย ได้ออกให้บริการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ตาม "โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ ประจำปี 2557" ในช่วงวันที่ 14 - 25 มกราคม ... [25 ม.ค. 2557]
 
กิจกรรมวันพ่อ 5 ธันวามหาราช
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 ธันวาคม 2556 นายสมศักดิ์ ตะนะเกต นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย ร่วมกับหน่วยงานราชการ เจ้าหน้าที่ พนักงาน ลูกจ้าง และประชาชนในพื้นที่ตำบลทุ่งฝาย ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมเนื่องในวัน... [05 ธ.ค. 2556]
 
ตรวจฟันเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าโทกมงคลชัย
24/10/2556 ; องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย ร่วมกับโรงพยาบาลลำปาง ได้เข้าตรวจสุขภาพฟันให้แก่เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าโทกมงคลชัย หมู่ที่ 9 ตำบลทุ่งฝาย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง [24 ต.ค. 2556]
 
พิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยะมหาราช
23/10/2556 ; ด้วยในวันที่ 23 ตุลาคม 2556 เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระปิยะมหาราช องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย ได้เข้าร่วมวางพวงมาลา ถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์ พระ... [24 ต.ค. 2556]
 
นายก อบต.ทุ่งฝาย ตรวจน้ำท่วมในพื้นที่บ้านกลาง หมู่ที่ 6
18/10/2556 ; นายสมศักดิ์ ตะนะเกต นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย พร้อมคณะผู้บริหาร ได้ตรวจดูสถานการณ์น้ำและพื้นที่น้ำท่วมในพื้นที่บ้านกลาง หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งฝาย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง [18 ต.ค. 2556]
 
โครงการพัฒนาระบบบริการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์
18/9/2556 ; องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย นำทีมโดย นายสมศักดิ์ ตะนะเกต นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย และพนักงานส่วนตำบล อบต.ทุ่งฝาย ได้เข้าร่วมกิจกรรม "โครงการพัฒนาระบบบริการฟื้นฟูสมรรถภาพทางกา... [19 ก.ย. 2556]
 
การฝึกอบรม "อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)"
2 - 6/9/2556 ; องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย ได้จัดส่งประชาชน และอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนของตำบลทุ่งฝาย เข้าฝึกอบรมในหลักสูตรจัดตั้งอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) จำนวน 24 คน ระหว่างวันที... [06 ก.ย. 2556]
 
โครงการรวมพลังกวาดบ้าน กวาดเมือง (Big Cleaning Day)
1/9/56 ; องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าโทก ได้จัดทำโครงการ "รวมพลังกวาดบ้านกวาดเมือง (Big Cleaning Day) เพื่อร่วมกันทำความสะอาดบ้านเรือนและชุมชนให้สะอาด น่... [02 ก.ย. 2556]
 
พิธีปิดการแข่งขันกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝายต้านภัยยาเสพติด
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย ได้ทำพิธีปิดการแข่งขันและมอบรางวัลให้แก่นักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อและเปตอง ซึ่งได้แข่งขันกัน ตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม 2556 - 1 กันยายน 2556 โดยมีนายสมศักด... [01 ก.ย. 2556]
 
โครงการทุ่งฝายมีวินัย ใส่ใจกฎจราจร
24/08/2556-25/08/2556 ; ทางองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย ร่วมกับ สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง จัด "โครงการทุ่งฝายมีวินัย ใส่ใจกฎจราจร" และ "โครงการออกหน่วยบริการทำใบอนุญาตขับรถและชำระภาษีรถ... [25 ส.ค. 2556]
 
นครลำปางเกมส์ ครั้งที่ 16
ขอเชิญชวนชาวลำปาง ร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดี และให้การต้อนรับนักกีฬา โรงเรียนกีฬาจากทั่วประเทศ และโรงเรียนกีฬาต่างประเทศ กว่า 20 สถาบัน ไม่น้อยกว่า 5,000 คน ที่จะเดินทางเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห... [23 ส.ค. 2556]
 
การแข่งขันกีฬาประจำตำบลทุ่งฝายต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2556
17/08/2556 ; ทางองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย ได้จัดกิจกรรม "การแข่งขันกีฬาประจำตำบลทุ่งฝายต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2556" โดยมีการจัดการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อและเปตอง ระหว่างวันที่ 17 สิงหาคม ... [17 ส.ค. 2556]
 
อบต.ทุ่งฝาย ร่วมกับ ศูนย์พัฒนาสังคมฯ หน่วยที่ 51 มอบรถเข็นคนพิการ
15/8/2556 ; องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย ร่วมกับ ศูนย์พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ที่ 51 จังหวัดลำปาง มอบรถเข็นคนพิการให้แก่ นางบาง อยู่สุข บ้านแพะหนองแดง หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งฝาย อำเภอเมืองลำปาง จั... [15 ส.ค. 2556]
 
 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 [7] 8 9  


 
 
 
     
 

Copyright © 2012-2023 โดย องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย - www.thungfai.go.th
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย ถ.ลำปาง-แจ้ห่ม อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52000 โทรศัพท์. 054-358693 โทรสาร 054-358693 ต่อ 21