ประวัติและตราสัญลักษณ์
ข้อมูลทั่วไป
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์-ยุทธศาสตร์
นโยบายของผู้บริหาร
อัตรากำลัง
แผนการจัดการความรู้
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน
ผู้นำชุมชนตำบลทุ่งฝาย
โครงสร้างการบริหารงาน
ผู้บริหาร อบต.
สภา อบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยตรวจสอบภายใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ อบต.
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ข้อบัญญัติทั่วไป
รายงานผลการปฏิบัติงาน
รายงานผลการดำเนินงานช่วง 6 เดือนแรก
รายงานผลการดำเนินงาน 12 เดือน
งานกิจการสภา
ประกาศลดขั้นตอน
รายงานการเงิน
รายงานการเงินรวม
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
งบแสดงฐานะการเงิน
แผนการใช้จ่ายเงินรวมรายไตรมาส
การจัดเก็บและหารายได้
แผนการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานรายรับ-รายจ่าย
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างการจัดหาพัสดุประจำปี
รายงานตรวจสอบภายใน
รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
รายงานการวิเคราะห์งบการเงินประจำปี
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม/คำร้อง/เอกสาร
กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลทุ่งฝาย
รายงานการวิจัยการประเมินความพึงพอใจของประชาชน
กฏหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อาเซียน ASEAN
คู่มือการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 
ขณะนี้ 3 คน
สถิติวันนี้ 57 คน
สถิติเดือนนี้ 7804 คน
สถิติปีนี้ 60320 คน
สถิติทั้งหมด 608533 คน
ตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน 2555
 
   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย ขอเชิญชาวตำบลทุ่งฝายร่วมรณรงค์การคัดแยกขยะมูลฝอย และลดการใช้โฟม...
 
 
 
 

 
งานวันเด็กแห่งชาติ อบต.ทุ่งฝาย ปี 2559
          เมื่อวันที่่ 8 มกราคม 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย ได้จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559 ณ  ลานเอนกประสงค์ ภายใน อบต.ทุ่งฝาย ทั้งนี้เพื่่อเป็นการส่งเสริมให... [11 ม.ค. 2559]
 
วันเด็กภายในศูนย์พัฒนาเด็ก อบต.ทุ่งฝาย ประจำ พ.ศ.2559
      ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ทุ่งฝาย ได้จัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 25่59 ขึ้น เมือวันพฤหัสบดีที่ 7 มกราคม 2559 โดยท่านรองนายก อบต.ทุ่งฝาย นายพีรวัช มีทรัพย์ ได้ให้เกียรติ... [07 ม.ค. 2559]
 
แกนนำชุมชนและเจ้าหน้าที่ อบต.ทุ่งฝายเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ เวทีเสริมสร้างการมีส่วนร่วมพหุภาคีเครือข่าย LA 21 รุ่นที่ 1
เมื่อวันที่ 21-23 ธันวาคม 2558 ที่ผ่านมา ตัวแทนแกนนำชุมชนและเจ้าหน้าที่ของ อบต.ทุ่งฝาย ได้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ เวทีเสริมสร้างการมีส่วนร่วมพหุภาคีเครือข่าย LA 21 รุ่นที่ 1 ณ โรงแรมชลพฤกษ์รีส... [24 ธ.ค. 2558]
 
กิจกรรรมซ้อมปั่นเพื่่อพ่อ Bike For Dad และถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2558
เมื่่อวันที่ 4 ธันวาคม 2558 เวลา ประมาณ 08.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย ได้จัดกิจกรรมปั่นเพื่่อพ่อ Bike For Dad และถวายพระพรเนื่่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการนี้ผู้บริห... [04 ธ.ค. 2558]
 
งานบุญตามรอยศรัทธา ไหว้สาอริยสงฆ์เจ้าหลวงพ่อเกษม เขมโก ประจำปี 2558
เมื่อวันที่่ 27 พฤศจิกายน 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝายได้จัดขบวนเครื่องสูงสักการะเพื่อเข้าร่วมงานบุญประเพณีตามรอยศรัทธาไหว้สาอริยสงฆ์ครูบาเจ้าเกษม เขมโก ประจำปี พ.ศ.2558 โดยเริ่มเดินขบวนจากบริเวณ... [30 พ.ย. 2558]
 
โครงการ 5 ส (Big Cleaning Day) องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย 2558
เมื่อวันที่่ 30 กันยายน 2558 สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝายได้จัดกิจกรรม 5 ส  (Big Cleaning Day) เพื่่อสร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยในสำนักงานและอาคารสถานที่่่และส่งเสริมการมีส่วนร่วมใ... [07 ต.ค. 2558]
 
โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม ให้แก่ผู้บริหารและพนักงานส่วนตำบล อบต.ทุ่งฝาย
เมื่่อวันที่่ 25 กันยายน 2558  องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย ได้จัดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมเพื่่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่คณะผู้บริหารและพนักงานส่วนตำบล อบต.ทุ่งฝาย  ซึ่งได้จัด ณ ... [07 ต.ค. 2558]
 
โครงการฝึกอบรมผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.ทุ่งฝาย ในเรื่องระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
      เมื่อวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๘ งานกฎหมายและคดี สำนักปลัด อบต.ทุ่งฝาย ได้จัดการฝึกอบรมคณะผู้บริหารและสมาชิกสภา อบต.ทุุ่งฝาย ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘ ขึ้น เพื่อสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับระเบียบ ... [07 ก.ย. 2558]
 
อบต.ทุ่งฝายจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘
          เมื่อวันศุกร์ที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๘ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย ได้จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘ โดยได้รับเกียรติจากท่านนายอำเภอเมืองลำปาง นายสุวิทย์ เล็กกำแหง ... [09 ม.ค. 2558]
 
การประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ อบต.ทุ่งฝาย ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๗
  เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. งานแผนและงบประมาณ สำนักปลัดฯ ได้จัดประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนการพัฒนาของ อบต.ทุ่งฝาย ขึ้น ซึ่งเป็นการประชุมฯตามระเบียบว่าด้วยการจัดทำแผน... [23 ธ.ค. 2557]
 
การประเมินเพื่อพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล อบต.ทุ่งฝาย ปี พ.ศ.๒๕๕๗
   เมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุม อบต.ทุ่งฝาย ทีมคณะกรรมการประเมินเพื่อพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพของอำเภอเมืองลำปาง นำโดยคุณพรทิพย์ วงศ์พิทักษ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำ... [12 ธ.ค. 2557]
 
พิธีตักบาตรทำบุญถวายเป็นพระราชกุศลและถวายราชสดุดีแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗
    เมื่อเช้าวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๖.๐๐ น. องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ตลอดจนพสกนิกรชาวตำบลทุ่งฝาย ได้ร่วมทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล หลังจากนั้น... [05 ธ.ค. 2557]
 
อบต.ทุ่งฝายเข้าร่วมขบวนแห่งานบุญตามรอยศรัทธา ไหว้สาอริยสงฆ์เจ้า หลวงพ่อเกษม เขมโก ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๗
   เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๗ คณะผู้บริหารและบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย ตลอดจนประชาชนในตำบลทุ่งฝายมากกว่า ๕๐๐ คน ได้เข้าร่วมกิจกรรมขบวนแห่งานบุญตามรอยศรัทธา ไหว้สาอริยสงฆ์... [27 พ.ย. 2557]
 
การประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจในโครงการพลังเครือข่ายชุมชนท้องถิ่นร่วมสร้างและสำนึกความดี สู่การพัฒนาที่ยั่งยืนของตำบลทุ่งฝาย
     เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2557 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ อบต.ทุ่งฝาย โดยนายนายก อบต.ทุ่งฝาย พนักงานในสังกัด อบต. คณะกรรมการทำงานของโครงการฯและสภาเด็กและเยาวชนของตำบลทุ่... [09 ก.ค. 2557]
 
การประชุมคณะกรรมการพัฒนาของ อบต.ทุ่งฝาย เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560
     เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2557 เวลา 10.00 น. งานแผนและงบประมาณ สำนักงานปลัด ได้จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนา อบต.ทุ่งฝาย เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560 ที่ได้จัดทำเป็นเอกสารแ... [25 มิ.ย. 2557]
 
 
     
หน้า   1 2 3 4 5 [6] 7 8 9 10  


 
 
 
     
 

Copyright © 2012-2024 โดย องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย - www.thungfai.go.th
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย ถ.ลำปาง-แจ้ห่ม อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52000 โทรศัพท์. 054-358693 โทรสาร 054-358693 ต่อ 21