ประวัติและตราสัญลักษณ์
ข้อมูลทั่วไป
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์-ยุทธศาสตร์
นโยบายของผู้บริหาร
อัตรากำลัง
แผนการจัดการความรู้
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน
ผู้นำชุมชนตำบลทุ่งฝาย
โครงสร้างการบริหารงาน
ผู้บริหาร อบต.
สภา อบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยตรวจสอบภายใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ อบต.
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ข้อบัญญัติทั่วไป
รายงานผลการปฏิบัติงาน
รายงานผลการดำเนินงานช่วง 6 เดือนแรก
รายงานผลการดำเนินงาน 12 เดือน
งานกิจการสภา
ประกาศลดขั้นตอน
รายงานการเงิน
รายงานการเงินรวม
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
งบแสดงฐานะการเงิน
แผนการใช้จ่ายเงินรวมรายไตรมาส
การจัดเก็บและหารายได้
แผนการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานรายรับ-รายจ่าย
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างการจัดหาพัสดุประจำปี
รายงานตรวจสอบภายใน
รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
รายงานการวิเคราะห์งบการเงินประจำปี
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม/คำร้อง/เอกสาร
กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลทุ่งฝาย
รายงานการวิจัยการประเมินความพึงพอใจของประชาชน
กฏหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อาเซียน ASEAN
 
ขณะนี้ 3 คน
สถิติวันนี้ 7 คน
สถิติเดือนนี้ 5272 คน
สถิติปีนี้ 50582 คน
สถิติทั้งหมด 515848 คน
ตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน 2555
 
   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย ขอเชิญชาวตำบลทุ่งฝายร่วมรณรงค์การคัดแยกขยะมูลฝอย และลดการใช้โฟม...
 
 
 
 

 
พิธีตักบาตรทำบุญถวายเป็นพระราชกุศลและถวายราชสดุดีแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗
    เมื่อเช้าวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๖.๐๐ น. องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ตลอดจนพสกนิกรชาวตำบลทุ่งฝาย ได้ร่วมทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล หลังจากนั้น... [05 ธ.ค. 2557]
 
อบต.ทุ่งฝายเข้าร่วมขบวนแห่งานบุญตามรอยศรัทธา ไหว้สาอริยสงฆ์เจ้า หลวงพ่อเกษม เขมโก ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๗
   เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๗ คณะผู้บริหารและบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย ตลอดจนประชาชนในตำบลทุ่งฝายมากกว่า ๕๐๐ คน ได้เข้าร่วมกิจกรรมขบวนแห่งานบุญตามรอยศรัทธา ไหว้สาอริยสงฆ์... [27 พ.ย. 2557]
 
การประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจในโครงการพลังเครือข่ายชุมชนท้องถิ่นร่วมสร้างและสำนึกความดี สู่การพัฒนาที่ยั่งยืนของตำบลทุ่งฝาย
     เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2557 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ อบต.ทุ่งฝาย โดยนายนายก อบต.ทุ่งฝาย พนักงานในสังกัด อบต. คณะกรรมการทำงานของโครงการฯและสภาเด็กและเยาวชนของตำบลทุ่... [09 ก.ค. 2557]
 
การประชุมคณะกรรมการพัฒนาของ อบต.ทุ่งฝาย เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560
     เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2557 เวลา 10.00 น. งานแผนและงบประมาณ สำนักงานปลัด ได้จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนา อบต.ทุ่งฝาย เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560 ที่ได้จัดทำเป็นเอกสารแ... [25 มิ.ย. 2557]
 
เวทีเสวนาเพื่อค้นหาปัญหาและแนวทางแก้ไขของชุมชนเพื่อการปฏิรูป
      กลุ่มวิทยากรกระบวนการเพื่อค้นหาปัญหาและแนวทางแก้ไขของชุมชนเพื่อการปฏิรูปของตำบลทุ่งฝาย ซึ่งประกอบไปด้วย ท่านนายก อบต.ทุ่งฝาย, ปลัด อบต.ทุ่งฝาย, นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรประจำตำบล... [23 มิ.ย. 2557]
 
กลุ่มผู้สูงอายุตำบลข่วงเปา อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ศึกษาดูงานการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุของตำบลทุ่งฝาย ณ หมู่ที่ 1 บ้านท่าส้มป่อย
  เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2557  กลุ่มผู้สูงอายุตำบลข่วงเปา อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ได้เดินทางมาเพื่อทัศนศึกษาการพัฒนาศักยภาพของผู้สูงอายุตำบลทุ่งฝาย ในพื้นที่บ้านท่าส้มป่อย หมู่ที่ 1 ตำ... [20 มิ.ย. 2557]
 
โครงการสร้างความสุขให้แผ่นดินและโครงการประชาอาสาปลูกป่า 800 ล้านกล้า 80 พรรษา มหาราชินี
    เมื่อวันที่ 13 มิ.ย. 2557 หน่วยงานราชการส่วนภูมิภาคในจังหวัดลำปางและอำเภอเมืองลำปางร่วมกับ อบต.ทุ่งฝาย,อบต.นิคมพัฒนาและเทศบาลตำบลต้นธงชัย ได้ร่วมบูรณาการจัดโครงการสร้างความสุขให้แผ่นดินแ... [13 มิ.ย. 2557]
 
การประชุมประชาคมระดับตำบลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2558-2560)ของ อบต.ทุ่งฝาย
      เมื่อวันที่ 11 มิ.ย. 2557 งานแผนและงบประมาณ สำนักงานปลัด ได้จัดประชุมกลุ่มประชาคมของทั้ง 10 หมู่บ้าน เพื่อร่วมกันพิจารณาข้อมูลโครงการและแผนงานต่างๆที่บรรจุลงในร่างแผนพัฒนาสามปี(พ.... [11 มิ.ย. 2557]
 
การประชุมผู้ปกครองของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย
เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2557 เวลา 09.00 น.-12.00 น. งานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สำนักงานปลัด อบต.ทุ่งฝาย ได้จัดให้มีการประชุมผู้ปกครองของเด็กที่อยู่ในความดูแลของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 4 แห่งขององค์การ... [16 พ.ค. 2557]
 
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2557
      เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2557 นายสมศักดิ์ ตะนะเกต พร้อมด้วยคณะผู้บริหารได้ดำเนินการเปิดโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2557 (7 วันอันตราย/11-17 เมษายน 255... [11 เม.ย. 2557]
 
โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
       งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักงานปลัด อบต.ทุ่งฝาย ได้ออกให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สุนัขและแมวในพื้นที่ตำบลทุ่งฝายทั้ง 10 หมู่บ้าน ระหว่างวันที่ 8-11 เมษ... [11 เม.ย. 2557]
 
การแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติ
04/04/2557 ; องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝายร่วมต้อนรับนักกีฬาแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติด้วยสมาคมจักรยานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ดำเนินการจัดการแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติ ประจำปี 2557 &quo... [04 เม.ย. 2557]
 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างเครือข่ายสภาเด็กและเยาวชน
       เมื่อวันที่ 20-21 มีนาคม 2557 ณ แจ้ซ้อนรีสอร์ท พื้นที่อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปางองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย โดยงานพัฒนาชุมชน ส่วนสวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชน ร่วมกับเครือข่า... [27 มี.ค. 2557]
 
โครงการเวทีประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2558-2560)
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย โดยงานแผนและงบประมาณ สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย ได้ดำเนินการสร้างเวทีประชาคมในแต่ละหมู่บ้านชุมชนขึ้น ในช่วงระหว่างวันที่ 9-23 มีนาคม 2557 ที่ผ่านมา เพื่อรับฟ... [27 มี.ค. 2557]
 
โครงการดูแลสุขภาพช่องปาก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแพะหนองแดง
โครงการดูแลสุขภาพช่องปาก ประจำปี 2557  เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2557 ; องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย ร่วมกับโรพยาบาลลำปาง ได้จัดทำโครงการดูแลสุขภาพช่องปาก ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเขตอำเภอเมืองลำปาง ( ณ ศ... [20 มี.ค. 2557]
 
 
     
หน้า   1 2 3 4 5 [6] 7 8 9  


 
 
 
     
 

Copyright © 2012-2023 โดย องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย - www.thungfai.go.th
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย ถ.ลำปาง-แจ้ห่ม อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52000 โทรศัพท์. 054-358693 โทรสาร 054-358693 ต่อ 21