ประวัติและตราสัญลักษณ์
ข้อมูลทั่วไป
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์-ยุทธศาสตร์
นโยบายของผู้บริหาร
อัตรากำลัง
แผนการจัดการความรู้
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน
ผู้นำชุมชนตำบลทุ่งฝาย
โครงสร้างการบริหารงาน
ผู้บริหาร อบต.
สภา อบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยตรวจสอบภายใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ อบต.
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ข้อบัญญัติทั่วไป
รายงานผลการปฏิบัติงาน
รายงานผลการดำเนินงานช่วง 6 เดือนแรก
รายงานผลการดำเนินงาน 12 เดือน
งานกิจการสภา
ประกาศลดขั้นตอน
รายงานการเงิน
รายงานการเงินรวม
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
งบแสดงฐานะการเงิน
แผนการใช้จ่ายเงินรวมรายไตรมาส
การจัดเก็บและหารายได้
แผนการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานรายรับ-รายจ่าย
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างการจัดหาพัสดุประจำปี
รายงานตรวจสอบภายใน
รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
รายงานการวิเคราะห์งบการเงินประจำปี
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม/คำร้อง/เอกสาร
กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลทุ่งฝาย
รายงานการวิจัยการประเมินความพึงพอใจของประชาชน
กฏหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อาเซียน ASEAN
 
ขณะนี้ 17 คน
สถิติวันนี้ 243 คน
สถิติเดือนนี้ 5083 คน
สถิติปีนี้ 50393 คน
สถิติทั้งหมด 515659 คน
ตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน 2555
 
   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย ขอเชิญชาวตำบลทุ่งฝายร่วมรณรงค์การคัดแยกขยะมูลฝอย และลดการใช้โฟม...
 
 
 

ประชาสัมพันธ์งานแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ตำบลทุ่งฝาย ประจำปี 2566 [10 มี.ค. 66]

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย จะดำเนินการตามโครงการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ตำบลทุ่งฝ่าย ต้านภัยยาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๖ โดยกำหนดจัดการแข่งขันกีฬา เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนในตำบลทุ่งฝายได้ออกกำลังกาย เล่นกีฬาอย่างสม่ำเสมอโดยใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลยาเสพติด รู้รักสามัคคีมีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของเยาวชนและประชาชนในตำบลทุ่งฝ่ายโดยอาศัยกีฬาเป็นเครื่องมือ ซึ่งมีกีฬาพื้นบ้าน ฟุตบอลและเปตอง 

          จึงขอประชาสัมพันธ์และเชิญชวนประชาชนเข้าชมและเชียร์ การแข่งขันกีฬาฯ ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย ในวันเสาร์ที่่ 18 มีนาคม 2566 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป 

 
 
 
     
 

Copyright © 2012-2023 โดย องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย - www.thungfai.go.th
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย ถ.ลำปาง-แจ้ห่ม อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52000 โทรศัพท์. 054-358693 โทรสาร 054-358693 ต่อ 21