ประวัติและตราสัญลักษณ์
ข้อมูลทั่วไป
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์-ยุทธศาสตร์
นโยบายของผู้บริหาร
อัตรากำลัง
แผนการจัดการความรู้
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน
ผู้นำชุมชนตำบลทุ่งฝาย
โครงสร้างการบริหารงาน
ผู้บริหาร อบต.
สภา อบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยตรวจสอบภายใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ อบต.
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ข้อบัญญัติทั่วไป
รายงานผลการปฏิบัติงาน
รายงานผลการดำเนินงานช่วง 6 เดือนแรก
รายงานผลการดำเนินงาน 12 เดือน
งานกิจการสภา
ประกาศลดขั้นตอน
รายงานการเงิน
รายงานการเงินรวม
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
งบแสดงฐานะการเงิน
แผนการใช้จ่ายเงินรวมรายไตรมาส
การจัดเก็บและหารายได้
แผนการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานรายรับ-รายจ่าย
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างการจัดหาพัสดุประจำปี
รายงานตรวจสอบภายใน
รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
รายงานการวิเคราะห์งบการเงินประจำปี
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม/คำร้อง/เอกสาร
กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลทุ่งฝาย
รายงานการวิจัยการประเมินความพึงพอใจของประชาชน
กฏหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อาเซียน ASEAN
คู่มือการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 
ขณะนี้ 8 คน
สถิติวันนี้ 224 คน
สถิติเดือนนี้ 6038 คน
สถิติปีนี้ 68201 คน
สถิติทั้งหมด 616414 คน
ตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน 2555
 
   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย ขอเชิญชาวตำบลทุ่งฝายร่วมรณรงค์การคัดแยกขยะมูลฝอย และลดการใช้โฟม...
 
 
 

ประชาสัมพันธ์งานแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ตำบลทุ่งฝาย ประจำปี 2566 [10 มี.ค. 66]

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย จะดำเนินการตามโครงการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ตำบลทุ่งฝ่าย ต้านภัยยาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๖ โดยกำหนดจัดการแข่งขันกีฬา เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนในตำบลทุ่งฝายได้ออกกำลังกาย เล่นกีฬาอย่างสม่ำเสมอโดยใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลยาเสพติด รู้รักสามัคคีมีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของเยาวชนและประชาชนในตำบลทุ่งฝ่ายโดยอาศัยกีฬาเป็นเครื่องมือ ซึ่งมีกีฬาพื้นบ้าน ฟุตบอลและเปตอง 

          จึงขอประชาสัมพันธ์และเชิญชวนประชาชนเข้าชมและเชียร์ การแข่งขันกีฬาฯ ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย ในวันเสาร์ที่่ 18 มีนาคม 2566 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป 

 
 
 
     
 

Copyright © 2012-2024 โดย องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย - www.thungfai.go.th
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย ถ.ลำปาง-แจ้ห่ม อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52000 โทรศัพท์. 054-358693 โทรสาร 054-358693 ต่อ 21