ประวัติและตราสัญลักษณ์
ข้อมูลทั่วไป
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์-ยุทธศาสตร์
นโยบายของผู้บริหาร
อัตรากำลัง
แผนการจัดการความรู้
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน
ผู้นำชุมชนตำบลทุ่งฝาย
โครงสร้างการบริหารงาน
ผู้บริหาร อบต.
สภา อบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยตรวจสอบภายใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ อบต.
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ข้อบัญญัติทั่วไป
รายงานผลการปฏิบัติงาน
รายงานผลการดำเนินงานช่วง 6 เดือนแรก
รายงานผลการดำเนินงาน 12 เดือน
งานกิจการสภา
ประกาศลดขั้นตอน
รายงานการเงิน
รายงานการเงินรวม
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
งบแสดงฐานะการเงิน
แผนการใช้จ่ายเงินรวมรายไตรมาส
การจัดเก็บและหารายได้
แผนการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานรายรับ-รายจ่าย
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างการจัดหาพัสดุประจำปี
รายงานตรวจสอบภายใน
รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
รายงานการวิเคราะห์งบการเงินประจำปี
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม/คำร้อง/เอกสาร
กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลทุ่งฝาย
รายงานการวิจัยการประเมินความพึงพอใจของประชาชน
กฏหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อาเซียน ASEAN
คู่มือการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 
ขณะนี้ 5 คน
สถิติวันนี้ 253 คน
สถิติเดือนนี้ 8154 คน
สถิติปีนี้ 38351 คน
สถิติทั้งหมด 586564 คน
ตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน 2555
 
   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย ขอเชิญชาวตำบลทุ่งฝายร่วมรณรงค์การคัดแยกขยะมูลฝอย และลดการใช้โฟม...
 
 
 

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจับตามองและแจ้งเบาะแส (Watch & Voice)การทุจริต [02 เม.ย. 66]

เมื่อวันที่่ 2 เมษายน 2566  อบต.ทุ่งฝาย ร่วมกับสมาคมเครือข่ายคนรักษ์สิ่งแวดล้อมลำปาง  โดยได้รับการสนับสนุนจากกองทุนป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (กองทุน ป.ป.ช.)  ได้จัดโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจับตามองและแจ้งเบาะแส (Watch & Voice)การทุจริต ในพื้นที่่ตำบลทุ่งฝาย

ทั้งนี้เพื่่อเสริมสร้างเครือข่ายในการตรวจสอบการทำงานของหน่วยงานราชการ และแจ้งเหตุที่่สงสัยว่าจะมีการทุจริตในการดำเนินงานของหน่วยงานราชการต่าง ๆ เพื่่อเสริมสร้างความเข้มแข็งในการต่อต้านการทุจริตและรักษาผลประโยชน์ของงบประมาณแผ่นดินต่อไป

สรุปผลโครงการฯ

1. เพื่่อเสริมสร้างเครือข่ายในการตรวจสอบการทำงานของหน่วยงานราชการ และแจ้งเหตุที่่สงสัยว่าจะมีการทุจริตในการดำเนินงานของหน่วยงานราชการต่าง ๆ

2.  เพื่่อเสริมสร้างความเข้มแข็งในการต่อต้านการทุจริตและรักษาผลประโยชน์ของงบประมาณแผ่นดินต่อไป

3. จำนวนประชาชนผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 30 คน

4. งบประมาณ ได้รับการสนับสนุนจากสมาคมเครือข่ายคนรักษ์สิ่งแวดล้อมลำปาง และกองทุน ป.ป.ช. 

 
 
 
     
 

Copyright © 2012-2024 โดย องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย - www.thungfai.go.th
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย ถ.ลำปาง-แจ้ห่ม อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52000 โทรศัพท์. 054-358693 โทรสาร 054-358693 ต่อ 21