ประวัติและตราสัญลักษณ์
ข้อมูลทั่วไป
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์-ยุทธศาสตร์
นโยบายของผู้บริหาร
อัตรากำลัง
แผนการจัดการความรู้
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน
ผู้นำชุมชนตำบลทุ่งฝาย
โครงสร้างการบริหารงาน
ผู้บริหาร อบต.
สภา อบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยตรวจสอบภายใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ อบต.
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ข้อบัญญัติทั่วไป
รายงานผลการปฏิบัติงาน
รายงานผลการดำเนินงานช่วง 6 เดือนแรก
รายงานผลการดำเนินงาน 12 เดือน
งานกิจการสภา
ประกาศลดขั้นตอน
รายงานการเงิน
รายงานการเงินรวม
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
งบแสดงฐานะการเงิน
แผนการใช้จ่ายเงินรวมรายไตรมาส
การจัดเก็บและหารายได้
แผนการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานรายรับ-รายจ่าย
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างการจัดหาพัสดุประจำปี
รายงานตรวจสอบภายใน
รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
รายงานการวิเคราะห์งบการเงินประจำปี
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม/คำร้อง/เอกสาร
กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลทุ่งฝาย
รายงานการวิจัยการประเมินความพึงพอใจของประชาชน
กฏหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อาเซียน ASEAN
คู่มือการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 
ขณะนี้ 2 คน
สถิติวันนี้ 212 คน
สถิติเดือนนี้ 6026 คน
สถิติปีนี้ 68189 คน
สถิติทั้งหมด 616402 คน
ตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน 2555
 
   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย ขอเชิญชาวตำบลทุ่งฝายร่วมรณรงค์การคัดแยกขยะมูลฝอย และลดการใช้โฟม...
 
 
 

โครงการบ้านสวย เมืองสุข (จิตอาสา) [05 ธ.ค. 65]

เมื่่อวันที่่ 5 ธันวาคม 2565 เวลาประมาณ 09.30 น. นายธงชัย ภูษาคำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล ประชาชน ร่วมบูรณาการกับทหาร ร.17 พัน2 เจ้าหน้าที่่ตำรวจ สภ.ทุ่งฝาย และคณะครูโรงเรียนบ้านทุ่งฝาย ตลอดถึงกำนันและผู้ใหญ่บ้านและประชาชนในตำบลทุ่งฝาย ได้จัดทำกิจกรรมพัฒนาพื้นที่่สาธารณะ บริเวณถนนเลียบแม่น้ำวัง บ้านทุ่งฝาย ม.2 เชื่่อมต่อ บ้านแม่ทะ ม.5 ซึ่ง อบต.ทุ่งฝายมีหน้าที่ดูแล รักษา พื้นที่่สาธารณะประโยชน์ 

ผลจากการมีส่วนร่วม มีดังนี้

1. บริเวณตลิ่งเลียบแม่น้ำวังฝั่งบ้านทุ่งฝาย ได้รับการพัฒนาและกำจัดต้นไม้วัชพืช

2. สร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อย

3. สร้างความร่วมมือและความสามัคคีของประชาชนในพื้นที่่และหน่วยงานราชการ

ทั้งนี้เพื่่อน้อมรำลึกถึง รัชกาลที่่9 และวันพ่อแห่งชาติ จึงได้จัดกิจกรรมจิตอาสา ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พ่อหลวง ร.9  และทำให้ภูมิทัศน์บริเวณดังกล่าว มีความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อย 

 
 
 
     
 

Copyright © 2012-2024 โดย องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย - www.thungfai.go.th
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย ถ.ลำปาง-แจ้ห่ม อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52000 โทรศัพท์. 054-358693 โทรสาร 054-358693 ต่อ 21