ชื่อ : นางชไมพร ฟูเต็มวงศ์

ตำแหน่ง : นักบริหารงานคลัง ผู้อำนวยการกองคลัง 081-2892047

 

Copyright © 2012-2024 โดย องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย - www.thungfai.go.th
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย ถ.ลำปาง-แจ้ห่ม อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52000 โทรศัพท์. 054-358693 โทรสาร 054-358693 ต่อ 21