ชื่อ : ว่าที่่ ร.ท. เลอพงษ์ หอมยา

ตำแหน่ง : นักบริหารงานทั่วไป (หัวหน้าสำนักงานปลัด) 089-8539129

 

Copyright © 2012-2023 โดย องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย - www.thungfai.go.th
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย ถ.ลำปาง-แจ้ห่ม อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52000 โทรศัพท์. 054-358693 โทรสาร 054-358693 ต่อ 21